Fundusze z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

1Fundusze z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej Fundusze unijne Dotacje z UE Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw Finansowanie działalności gospodarczej przez Unię Europejską Środki na założenie firmy Struktura funduszy unijnych w Polsce Fazy wdrażania dotacji Autor: Dariusz Augustyniak 2 SPIS TREŚCI WSTĘP ......................................................................................................................................

Moje marzenie o własnej firmie

MOJE MARZENIE O WŁASNEJ FIRMIE Naszym marzeniem jest założenie i prowadzenie księgarni internetowej, w której oprócz książek zamierzamy sprzedawać płyty CD, DVD i czasopisma. Nasza oferta jest skierowana głównie do studentów, młodych pracowników i ludzi pasjonujących się literaturą science-fiction, którzy nie chcą tracić czasu na szukanie interesujących ich pozycji chodząc od księgarni do księgarni. Opis profilu działalności: Prowadząc naszą księgarnię ...

HURT WŁASNY PRODUCENTA

Sposób realizacji działalności hurtowej (—» hurt) polegającej na wykonywaniuprzez p. towarów wszystkich funkcji spełnianych zwykle przez —> hurtownika.Funkcje te są realizowane z wykorzystaniem dwóch form organizacyjnych:1) biura sprzedaży (sales office) — zlokalizowanego w pobliżu głównych rynkówzbytu i...

KOŚCIÓŁ W MONARCHII OSTATNICH PIASTÓW - Własne problemy

Kościół polski nie brał udziału w soborze w Vienne, ale miał kontakty z papiestwem i Kościołem Powszechnym.Zanim powstał uniwersytet w Krakowie, znaczna liczba duchownych odbywała wyższe studiaza granicą. Przywożono stamtąd księgi, rozwijały się skryptoria w Krakowie i Wrocławiu.

W Polsce...

Polaków portret własny na podstawie Pieśni o spustoszeniu Podola J. Kochanowskiego

Wśród Pieśni Jana Kochanowskiego znajdują się utwory, w których pojawił się wizerunek „statecznego sługi” ojczyzny. Postawa patriotyczna, obywatelskie zaangażowanie i oddanie w służbie krajowi – „ku pożytku dobra spólnego” – otrzymały miejsce najwyższe. Kochanowski najwyższy hołd składał „Tym...

Metody obliczania kosztu kapitału własnego

- model wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro) - oparty na dyskontowaniu dywidend model wyceny akcji, w którym zakłada się, że dywidendy wypłacane przez firmę rosną w nieskończoność według stałej stopy wzrostu. Szacunkowo określa koszt zysków zatrzymanych przy użyciu wskaźników dywidendy...

Wpływ kultury antycznej na literaturę renesansu (omówić na podstawie własnych przykładów).

 

Pisarze literatury renesansowej nawiązywali do wzorów antycznych (sam termin „renesans” oznacza „odrodzenie”, m. in. kultury antycznej), wykorzystując wątki, motywy, tematykę utworów i poglądy filozoficzne. Najważniejszym hasłem tej epoki stały się słowa komediopisarza starożytnego Rzymu, Terencjusza:...

Renesansowy charakter fraszek J. Kochanowskiego (w odpowiedzi należy odwołać się do własnych wiadomości o humanizmie i znajomości fraszek).

 

Humanizm to prąd umysłowy i kulturalny renesansu, przeciwstawiający teocentrycznej kulturze średniowiecznej zainteresowanie człowiekiem, akcentujący możliwości ludzkiego rozumu. Głosił antropocentryzm, według którego człowiek jest ośrodkiem i celem świata, a wszystko w przyrodzie dzieje się ze...

Najważniejsze zadania własne powiatu

Brak domniemania właściwości, kompetencje określone na drodze ustawy (inaczej niż gminy)

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

Edukacja publiczna (ponadgimnazjalna)

Ochrona zdrowia ( np. szpitale ogólne)

Pomoc społeczna (np. powiatowe domy...

Zadania własne województwa samorządowego

Podstawowym zadaniem samorządu województwa jest określenie strategii jego rozwoju

Uwzględnienie celów:

Pielęgnowania polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców

Pobudzanie aktywności gospodarczej

Podnoszenie...

Nikotynizm - Trucizna za własne pieniądze

Papierosy w sposób oczywisty szkodzą urodzie - szara cera, poszerzone pory, łamliwe włosy, zmarszczki - oto widok, który ukazuje się palaczom codziennie w lustrze. Jeszcze bardziej niszczycielskie są skutki palenia tytoniu dla narządów wewnętrznych: miażdżyca tętnic, niedostateczne zaopatrzenie organizmu...

Czym grozi brak prawa lub branie sprawiedliwości we własne ręce?

 

Gdy zaczyna brakować organu władzy jakim jest prawo (ma to miejsce zazwyczaj podczas wojen, rewolucji itd.) robi się wilki bałagan, chaos, ludzie czują się zagubieni i dlatego dążą do stabilizacji poprzez przywrócenie starych norm, a jeśli tego nie przeforsują, wprowadzają nowe zasady...

Jak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: I

PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYBRANEJ FORMIE. I. Rejestracja w Urzędzie Miasta. Zgłoszenie do ewidencji (ustawa o działalności gospodarczej) nakłada na nas obowiązek zgłoszenia działalności do ewidencji działalności gospodarczej tj. (w tym przypadku) do Urzędu Miasta. ZAŁĄCZNIK nr 1 II. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności do urzędu statystycznego. (Wpis do REGONu) W ciągu 14 dni od powstania firmy zobowiązani jesteśmy do wpisu do Krajowego ...

Jak założyć własną firmę/działalność gospodarczą? (Podjęcie działalności gospodarczej) Praca Kontrolna Cz: II Reszta załączników

ZAŁĄCZNIK NR: 5 BIZNES PLAN BIZNESPLAN DLA FIRMY \"LAN-COM\" I. DANE O INWESTORZE 1. Siedziba inwestora: Firma LA-N-ET powstała w maju 2003r. Siedzibą firmy są ....................... Adres: ..-... Miasto ul. Tel: wymyśl fax: wymyśl e-mail: wpisz jakiś wymyślony. Obszarem działalności firmy jest miasto .............. 2. Przedmiot działalności. - Dostarczenie stałego dostępu do Internetu; - Sprzedaż akcesorii i zestawów komputerowych; - Usługi ...

Analiza Swot własnej osoby

1. Silne strony - obszerna wiedza ekonomiczna; - odbyte praktyki; - dobra znajomośc języka angielskiego i francuskiego; - umiejętność dostosowania się do różnych warunków pracy; - jestem osoba młodą - dobra znajomość obsługi programów rachunkowych i komputera; - posiadam prawo jazdy i włsny samochód; - jestem osobą dyspozycyjną; 2. Słabe strony - bardzo mała znajomść języka niemieckiego; - mała znajomość mojej osoby na rynku; 3. Szanse ...

Zakładam własne przedsiębiorstwo ( biznes plan).

1.Streszczenie planu. Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu zakładu, w którym będą remontowane samochody ciężarowe i osobowe. W dzisiejszych czasach warunki drogowe ( zarówno stan nawierzchni jak i częste wypadki i stłuczki) sprzyjają powstawaniu zakładów blacharskich, lakierniczych oraz takich, w których gruntownie remontowane są samochody. Wzrastająca liczba aut na drogach spowoduje, że zwiększy się liczba klientów mojego zakładu.

„Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa wobec własnych pracowników, lokalnego środowiska i świata”

Sprawnie działające przedsiębiorstwa są podstawą prawidłowego funkcjonowania państwa, które dużą część dochodów czerpie z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych prowadzących różnego rodzaju firmy. Dzięki tym pieniądzom państwo może spełniać swoje obowiązki względem społeczeństwa: zapewniać opiekę zdrowotną, socjalną, bezpieczeństwo, a także budować infrastrukturę. Ten ostatni obowiązek jest jednym z ważniejszych, bo bezpośrednio wpływa na ...

Własna ocena przejawów niewłaściwego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież

Czas wolny to bardzo szerokie pojęcie obejmuje ono zarówno czas kiedy człowiek nie jest obłożony obowiązkami narzucanymi mu odgórnie tj. praca, szkoła oraz czas który sami sobie wygospodarowujemy w czasie obłożenia takimi obowiązkami. Jednym słowem jest to czas który mamy do wykorzystania na dowolne czynności, możemy robić więc co nam się podoba. Korzystać z tego przywileju może każdy ale nie każdy potrafi z niego korzystać umiejętnie z pożytkiem dla siebie i innych ...

Własny system wychowawczy

Zanim dziecko przyjdzie na świat rodzice przeżywają w związku z tym faktem wiele oczekiwań i niepewności .Moim zdaniem nie wszyscy jednak ,zwłaszcza spośród młodych rodziców potrafią w pełni zdawać sobie sprawę z obowiązków jakie stają przed nim. Wychowując dziecko łatwo popełnić błędy postępując zbyt pochopnie, nie będąc pewnym swych decyzji ,postanowień .Powinien on uwzględnić z jednej strony indywidualne cechy dziecka w określonym okresie jego życia ,z ...

Własny projekt cms

1. Założenia projektu Projekt obejmuje budowę oraz optymalizację witryny internetowej w technologii Joomla. Założono, że wstępne prace nad witryną zostaną wykonane na serwerze lokalnym w środowisku XAMPP, a dopiero ostateczna wersja witryny zostanie przygotowana do osadzenia na serwerze. Witryna ma dotyczyć muzyki rozrywkowej i stanowić rodzaj magazynu on-line, gdzie będą zamieszczane informacje na temat muzyki oraz wykonawców krajowych i zagranicznych. Witryna jest ...