Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku

Pokrycie majątku kapitałami własnymi = kapitały własne + rezerwy majątek ogółem.

Wskaźnik ten stanowi odwrotność wskaźnika obciążenia majątku zobowiązaniami. Do rezerw uwzględnionych we wskaźnikach pokrycia majątku kapitałami własnymi, zalicza się wszelkiego rodzaju fundusze...

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE Return on Equity)

Jest uznawany za najbardziej adekwatną miarę korzyści osiąganych przez właścicieli spółki. Jest on relacją miedzy zyskiem netto a kapitałem własnym, zaangażowanym w działalność gospodarczą. Określa on zatem efektywność zainwestowania kapitału własnego.

Biorąc pod uwagę, że w gospodarce...

„Być człowiekiem to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia

Aby w sposób krytyczny móc ustosunkować się do tezy: „Być człowiekiem to być odpowiedzialnym”, należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, cóż owo człowieczeństwo oznacza. Znaczenie słowa „człowiek” rozpatrywać można w dwóch płaszczyznach: biologicznej i filozoficznoteologicznej. Z biologicznego...

Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju - Proces społecznego oceniania i poczucie własnej wartości

Podstawę pojawiającej się w okresie szkolnym po raz pierwszy samooceny stanowi poczucie bycia kompetentnym. Dziecko w tym wieku ma wysokie poczucie własnej wartości, jeśli jest w stanie wskazać umiejętności, dziedziny bardzo dobrze, czy wręcz perfekcyjnie przez nie opanowane. Pozytywna samoocena wiąże...

Sposoby uprawiania teorii wychowania - Sięganie do własnych doświadczeń pedagogicznych

Korzystanie z własnych doświadczeń pedagogicznych stanowi z pewnością najbardziej zaniedbane ogniwo w całokształcie jej poczy­nań naukowo-badawczych. Jest to sprawa wręcz wstydliwa, gdyż oto teoretyk wychowania, ponosząc współodpowiedzialność za prawidło­wy przebieg procesu wychowania, styka się...

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako siła wyzwalająca własną aktywność jednostki

Aktywność autonomiczna człowieka charakteryzuje się tym, że nie jest wymuszona przez otoczenie, wypływa z indywidualnych cech osobowo­ściowych, potrzeb sytuacyjno-decyzyjnych określających subiektywne mo­żliwości do samookreślenia się oraz posiada niewątpliwe właściwości intencjonalne i...

Udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna

Odszkodowanie może być zmniejszone w przypadku: udziału własnego, franszyzy integralnej i franszyzy redukcyjnej.

Udział własny - zawierając umowę ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń pyta o określenie ubezpieczenia udziału własnego, wówczas odszkodowanie wypłacone jest o 10% lub 20%...

Czym się różni weksel własny od trasowanego?

Weksel jest dokumentem zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie. Różnica pomiędzy wekslem własnym, a trasowanym polega na tym, że:

- w przypadku weksla własnego (sola) wystawca zobowiązuje się do...

Stopa zwrotu z kapitału własnego

Charakterystyka

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE-return on equity)jest miarą zysków akcjonariuszy. Mówi ile zysku uzyskano z wniesionego kapitału własnego.

ROE = zysk netto/ kapitał własny x 100%

Z reguły im wyższy wskaźnik tym lepsza sytuacja finansowa firmy. Ma to znaczenie między innymi dla...

Mikołaj Rej - Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, w którym jako we zwierciedle snadnie każdy swe sprawy oględać może, zebrany i z filozofów, i z różnych obyczajów świata tego

Najobszerniejszym utworem wierszowanym Reja jest poemat dydaktyczny obejmujący przeszło dwanaście tysięcy wierszy: Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, w którym jako we zwierciedle snadnie każdy swe sprawy oględać może, zebrany i z filozofów, i ż różnych obyczajów świata tego (1558). Krótka...

Czy teorie wychowania wobec potrzeby bezpieczeństwa dziecka spełniają Oczekiwania praktyki edukacyjno – pedagogicznej? Proszę przedstawić własną ocenę wychowania dzieci dla ich bezpieczeństwa i przedstawić swoje propozycje w tej mierze.

Współcześnie żyjemy w czasach trudnych, strachu, lęku o najbliższych, niepokoju, krytyki czy niknącej nadziei. Uczymy się dostrzegać problemy globalne, jako zagrażające naszej cywilizacji. Olbrzymia przepaść miedzy krajami bogatymi a biednymi. Setki a nawet tysiące dzieci umierających z głodu. Mimo iż żyjemy dziś w cywilizowanym świecie wiele ludzi nie odczuwa bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie boi się żyć we własnym kraju. Wojny ideologiczne, religijne są ...

Być nauczycielem - co to znaczy we współczesnych czasach. Różne stanowiska i własne zdanie

Nie ma na świecie takiego systemu pedagogicznego, który lekceważyłby rolę nauczyciela w procesie edukacji. Mimo, iż systemy te tak bardzo się między sobą różnią, panuje w nich zgoda co do tego, że dobre kształcenie i dobre wychowanie może być dziełem dobrego nauczyciela – wychowawcy. Mówiąc o nauczycielu kierujemy swoją uwagę na ideał. „Jest to człowiek wysoko zaawansowany w poznawaniu, rozumieniu i wartościowaniu stosunków panujących w świecie, przede wszystkim ...

Radzenie sobie z własną agresją - przebieg warsztatów

Temat warsztatów: Radzenie sobie z własną agresją. Cele zajęć: Nabyć umiejętności rozpoznawania słabych i mocnych stron. Nauczyć rozpoznawać własne zachowania agresywne, wskazywać przestrzeń / interpersonalną, ćwiczyć umiejętność radzenia sobie ze stresem. Grupa uczniów – II Klasa Gimnazjum Spotkanie 1 Temat :Poznanie swoich mocnych i słabych stron. Czas: 45 minut Cel zajęć ogólny Budowanie pozytywnego obrazu ucznia. Wyszukiwanie swoich słabych ...

Zadania własne i zlecone

ZADANIA GMIN Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej): opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; udzielanie schronienia,

Odpowiedzialność za czyn własny

 

Odpowiedzialność za czyn własny – oparta jest na zasadzie winy. Wyraźnie wskazuje na to

art. 415 KC, który stanowi, że „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest

do jej naprawienia”

Nie ma tutaj domniemania winy, trzeba aby osoba poszkodowana udowodniła winę sprawcy.

Za czyn...

Rodzaje finansowania kapitałem własnym

 

 

Podstawowymi rodzajami finansowania kapitału własnego są:

 

akcje zwykłe (zwyczajne) – są emitowane dla właścicieli spółki, dzięki nim mają oni prawo w zakresie kontrolowania przedsiębiorstwa poprzez głosowanie na walnym zgromadzeniu oraz udziału w zyskach (stratach). Dają one też...

Straszny, odległy czy niezrozumiały? – własne widzenie Boga w twórczości J. Słowackiego i A. Mickiewicza

Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki to dwie wybitne romantyczne indywidualności, którym z racji ich literackiego geniuszu i kunsztu poetyckiej wypowiedzi, przysługiwało prawo subiektywnego spojrzenia na świat, jednostkę, poezję, a także nieskończony byt, jakim jest Bóg. Koncepcje Stwórcy zostały ukazane...

Analiza przeżyć własnego ja

Człowiek przeżywa otaczający go świat i samego siebie. Inaczej przeżywam jednak własne ja to, to co jawi mi się jako moje. Człowiek chcąc oznaczyć przedmioty znajduje się na zewnątrz ja mówi, że „są moje”. ”Moje” jakoś przynależą do danego ja. Jest to relacja zewnętrzna i nie konstytuuje ludzkiej...

Jednostronne związanie własnej waluty z walutą obcą

Może to być wprowadzenie obcej waluty zamiast własnej – albo na jej ścisłym związaniu z obcą walutą –pełne i niepełne związanie

Jednostronne związanie własnej waluty może stabilizować rynek finansowy danego kraju – przyczyniać się do rozwoju handlu i inwestycji zagranicznych

Jest...

Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza - Poczucie własnej skuteczności a lęk

Ludzie z niskim poczuciem własnej skuteczności w syt. potencjalnych zagrożeń odczuwają wysokie pobudzenie związane z lękiem (stres). Nie sama sytuacja a niskie poczucie skuteczności w radzeniu sobie z nią wywołuje ten lęk. Osoba taka koncentruje się raczej na samej katastrofie i jej przyszłych...