Własna

Własna

Czytaj Dalej

Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM - to element sprawozdania finansowego, który przedstawia informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Podaje się w nim kolejno informacje na temat stanu początkowego, zwiększeń i zmniejszeń w trakcie roku obrotowego poszczególnych elementów składowych kapitału własnego oraz stanu końcowego tych elementów. Obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale ...

Istota kapitału własnego

Istota kapitału własnego 1. Wstęp. Kapitały własne odgrywają istotną rolę w finansowaniu bieżącej i przyszłej działalności każdego przedsiębiorstwa. Wypracowany zysk netto zwiększa wartość (kwotę) kapitału własnego, a zaistniała strata – obniża ich wysokość. Wysokość kapitału własnego powinna być dostosowana do charakteru przedsiębiorstwa, jego wielkości i przyjętej strategii rozwoju. W przypadku wybrania przez przedsiębiorstwo wariantu finansowania ...

Dobre firmy kupują własne akcje

„Firma XYZ ogłosiła zamiar nabycia dwóch milionów własnych akcji. To muszą być bardzo wartościowe akcje, skoro kupuje je sam emitent!"

Takie jest powszechne przekonanie. Maklerzy giełdowi wykorzystują czasami tego rodzaju sytuację do sprzedaży. Makler informuje klienta, ten przekazuje wiadomość...

Kapitał własny

Kapitał (fundusz) to wyrażona wartościowo część źródeł finansowania środków gospodarczych danej jednostki o określonym przeznaczeniu.

Kapitały jednostki gospodarczej dzielimy na : kapitały własne i kapitały obce.

Kapitał własny to udział własny inwestorów w firmie. Jest to wartość środków...

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Charakterystyka

Zestawienie zmian w kapitale własnym - element sprawozdawczości finansowej, wprowadzone w 1999 roku w polskim systemie rachunkowości.

Przedstawia majątkowo - finansową sytuacje przedsiębiorstwa.

Dokument ten zawiera informacje dotyczące zmian (zmniejszenie lub zwiększenia) w strukturze...

Na podstawie dostępnych informacji przedstaw i scharakteryzuj zadania własne oraz zlecone jednostkom samorządu terytorialnego

Analityczne przedstawienie i scharakteryzowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego wymaga niezwykłej wnikliwości. Dzieje się tak dlatego, gdyż każda jednostka, wymieniona wyżej w temacie, okazuje się być jednostką niezwykle skomplikowaną i złożoną strukturalnie. Na każdy niższy element struktury oddziaływuje bezpośrednio wyższy element struktury. Wyższa jednostka zleca zadania niższej. Pod pojęciem zadań należy rozumieć cele, które ma osiągnąć w swojej ...

Wymień i omów czynniki uzasadniające posiadanie własnego transportu przez przedsiębiorstwo

Użycie przez przedsiębiorstwo własnego transportu może być uzasadnione pięcioma podstawowymi przyczynami:

1. porównawczą analizą kosztów przemawiających za wykorzystaniem własnego taboru;

2. zapotrzebowaniem na szczególne formy przewozu, nie oferowane przez przewoźników publicznych;

3. szczególną...

Czy na własnej roli można wychodować wypasioną tożsamość?

Czy na własnej roli można wychodować wypasioną tożsamość ? Zanim zacznę opowiadać się „za” lub „przeciw” postawionemu pytaniu powinnam powiedzieć o czym powinniśmy pomyśleć zanim wygłosimy swoją opinię. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że każdy człowiek obojętnie jak na niego spojrzeć jest jednostką i nic tego niezmieni. Każdy ma własny tok myślenia, własne poglądy, odczucia itp. Każdy z nas jest indywidualną istotą i chociaż ...

FUNDUSZE WŁASNE BANKU

Kapitały (fundusze) własne stanowiące równowartość składników majątku wniesionych na trwałe do banku przez jego właścicieli oraz wygospodarowanych i zatrzymanych przez bank zysków, a także innych wielkości. W momencie tworzenia banku założyciele muszą złożyć zapewnienie, że f.w.b. zostaną...

On nie zasługuje na światłość..." - "Mistrz i Małgorzata" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twórczości.

"Mistrz i Małgorzata" to powieść ukazująca szerokim kręgom czytelników sytuację w Rosji porewolucyjnej. Twórczość artystyczna dozwolona była tam jedynie słownie. W rzeczywistości nie pozwalała na wykroczenie poza siatkę zakazów, nakazów i obwarowań teorii socrealizmu. Skrajny dogmatyzm, tworzenie w...

Fundusze własne banku jako element ograniczenia ryzyka

Fundusze własne banku są najistotniejszym elementem w procesie tworzenia regulacji ostrożnościowych. Skala działalności prowadzonej przez Bank zależy od wielkości posiadanego kapitału. Kapitał w odpowiedniej wysokości stanowi zatem bufor bezpieczeństwa banku, pozwala na zachowanie wypłacalności...

Bohaterowie Mickiewicza i Żeromskiego, którzy odrzucają własne szczęście na rzecz narodu

Adam Mickiewicz żył i tworzył w epoce romantycznej, zaś Stefan Żeromski reprezentuje literaturę młodopolską. Twórcy ci żyli w różnych epokach, lecz ideały tych epok miały wiele cech wspólnych. Nie bez powodu przecież Młodą Polskę określa się też mianem Neoromantyzmu. Bohaterowie romantyczni byli...

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Koordynacja własnej woli i woli innych ludzi

Kluczowe psychospołeczne kompetencje umysłu ogniskują się w tej fazie wokół problemu wyrażania własnej woli, możliwości realizowania jej poprzez działanie i związanych z tym konsekwencji społecznych. Dotyczą również uwzględniania woli innych osób, brania jej pod uwagę oraz koordynacji własnych...

ZABURZENIA ZACHOWANIA PRZEJAWIAJĄCE SIĘ W FUNKCJONOWANIU DZIECKA W ROLI UCZNIA - Zachowania w zakresie obrazu własnej osoby

Obraz własnej osoby jest tworzony na podstawie doświadczeń społecznych innymi ludźmi (głównie informacji zwrotnych płynących od nich) oraz refleksji poświęconych własnym działaniom.

Jeśli dziecko nie było traktowane jako „podmiot” przez swoje otoczenie, to może mieć trudności z podmiotowym...

Dotacje z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

1 DOTACJE Z UE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY DOTACJE Z UE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Autor: Dariusz Augustyniak 2 Spis treści: 1. ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY ............................................................................... 3 1.1. Wybór formy prawnej ............................................................................................ 3 1.2. Procedury formalno-prawne przy zakładaniu firmy ...

Aronson Elliot - "Człowiek istota społeczna"- Rozdz. 5 "Uzasadnienie własnego postępowania"

Różne przykłady uzasadniania zachowania A - Sytuacja hipotetyczna - hipnotyzer i Sam Sam zostaje poddany sugestii posthipnotycznej w wyniku czego wykonuje szereg bezsensownych czynności: zakład płaszcz przeciw deszczowy, kalosze i bierze ze sobą parasol mimo, że jest ładna pogoda; następnie omijając pobliskie sklepy idzie do odległego super marketu bu kupić 6 butelek whisky, mimo, że sam nie pije alkoholu. Po wprowadzeniu z transu zapytany dlaczego wykonał szereg ...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.  

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

 

Jedną z zalet poezji jest – w moim odczuciu – możliwość jej różnorakiej interpretacji. Każdy człowiek, ze względu na swe...

Dochody własne budżetu gminy

Pojęcie dochodów własnych budżetu gminy, chociaż nie definiowane przez ustawodawcę oznacza dochody publiczne płynące w całości na rzecz budżetu gminy i zasilające tylko te budżety, ze źródeł przyznanych gminie na mocy ustaw w sposób bezterminowy. Alogicznie jest, jeśli chodzi o budżety powiatu i...

KAPITAŁ WŁASNY

Fundusz własny, stanowi równowartość środków przekazanych jednostce na czas nieograniczony przez jej właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni, Skarb Państwa). Środki te mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych, tzn. zostać wniesione do jednostki przez właścicieli, lub ze...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

 Jedną z zalet poezji jest – w moim odczuciu – możliwość jej różnorakiej interpretacji. Każdy człowiek, ze względu na swe osobiste skłonności, nosi w sobie własną wizję odbioru konkretnych słów poety, a ich odczuwanie uzależnione jest dodatkowo od nastroju, okoliczności, okresu życia...