Właściwość

Czytaj Dalej

Właściwość organów w postępowaniu administracyjnym

Właściwość organów AP – przez właściwość rozumiemy zdolność prawną organu do rozpoznania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym.

Wyróżniamy 2 rodzaje właściwości:

właściwość ustawowa – wynikająca wprost z przepisu ustawy.

właściwość rzeczowa...

Właściwość sądu w sprawach cywilnych

 

Jeśli chodzi o właściwość sądu w sprawach cywilnych to: 

właściwość rzeczowa podobnie jak w sprawach karnych dotyczy kompetencyjnego podziału spaw pomiędzy sądami różnego rzędu rozpoznającymi sprawę w I- instancji. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego zasada jest tu właściwością...

Rozstrzyganie sporów o właściwość organów administracyjnych

Właściwość sądu administracyjnego to zakres spraw przekazywanych mu do rozpoznania i rozstrzygnięcia w postanowieniu sądowo – administracyjnym. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje właściwości umownej, czyli strony nie mogą się umówić na piśmie o poddanie sądowi administracyjnemu pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy sporu już wynikłego lub sporów mogących wyniknąć w przyszłości z oznaczonego stosunku ...

Właściwość sądu w sprawach karnych

 

Właściwość sądu: przez właściwość sądu rozumie się okres jego uprawnień do rozpoznawania i rozstrzygania spraw sądowych oraz do dokonywania określonych czynności w trakcie tego postępowania. Zasadniczo można wyróżnić 3 rodzaje właściwości sądu:

Właściwość rzeczową...

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Właściwości tworzyw sztucznych

Coraz szersze stosowanie tworzyw sztucznych, przy bardzo dużej ich różnorodności, zmusiły zarówno odbiorców, jak i producentów do opracowania ujednoliconej i zarazem ogólnie obowiązującej metodyki badań tych materiałów. Takie postępowanie umożliwiło porównanie właściwości poszczególnych tworzyw na...

Właściwość sądu z tzw. Przekazania sprawy

Właściwość z tzw. Przekazania sprawy (z delegacji) stanowi odstępstwo od właściwości miejscowej sądu i powstaje w wyniku decyzji odpowiedniego sądu wyższego rzędu. Kodeks z 97 przewiduje trzy przypadki takiej delegacji:

1.Sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym może przekazać sprawę innemu...

Organizacja i właściwość sądownictwa pracy

W obecnym stanie prawnym indywidualne spory o roszczenia z zakresu prawa pracy są rozpatrywane przez:

1.sądy pracy- stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych

2.sądy pracy i ubezpieczeń społecznych- stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów okręgowych,

3.sądy...

Pojęcie właściwości organu i jej rodzaje

Właściwość organu – to zdolność do rozstrzygania konkretnej sprawy. Do rozstrzygnięcia może być uprawniony tylko jeden organ.

Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

Właściwość rzeczowa – ustala się ją według przepisów o zakresie...

Właściwości materiałów budowlanych

1Właściwości materiałów budowlanych: Właściwości związane z masą i teksturą: Ciężar właściwy (gęstość)-ciężar właściwyw jest to ciężar jednostki objętości materiału Va bez uwzględnienia porów , wyrażony w G/cm3 lub kG/m3 , natomiast gęstość materiału Q określa się stosunkiem masy materiału do jego objętości bez porów . w = G/Va = Qgz (pomiary w piknometrze lub objętościomierzu Le Chateliera ) . Ciężar objętościowy(gęstość ...

Analiza właściwości fizycznych gleby rdzawej i płowej.

Analiza właściwości fizycznych gleby rdzawej i płowej. Rozróżnia się tak zwane podstawowe i wtórne właściwości fizyczne gleb. Za podstawowe uważa się te, które wynikają z jakości materiału glebowego i jego składu do zajmowanej przestrzeni. Zalicza się do nich: skład granulometryczny gleby, gęstość, porowatość, konsystencję strukturę, lepkość, zwięzłość i inne. Właściwości wtórne wypływają z podstawowych właściwości fizycznych- stanowią niejako ich ...

Mechaniczne i fizyczne właściwości drewna

Mechaniczne właściwości drewna Mianem mechanicznych właściwości drewna określa się zdolności przeciwstawiania się działaniu sił zewnętrznych. Siły zewnętrzne mogą mieć charakter statyczny lub dynamiczny. Przy zastosowaniu drewna zawsze należy brać pod uwagę, że własności mechaniczne warunkowane są wieloma czynnikami, do których należą przede wszystkim: wilgotność drewna, gęstość, udział drewna wczesnego i późnego oraz wady drewna (miejsce ich ...

Właściwość organów podatkowych

 

W stosunku do orzeczeń wójtów /burmistrzów, prezydentów/, starosty i marszałka województwa w sprawach podatkowych – organami wyższego stopnia /II instancji/ są samorządowe kolegia odwoławcza, a w stosunku do orzeczeń urzędów skarbowych i inspektorów kontroli skarbowej – izby skarbowe. Organem naczelnym w...

Spory o właściwość organów administracji publicznej

Spór o właściwość ma miejsce wtedy, gdy rozbieżności co do zakresu działania organów państwowych występuje w odniesieniu do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia tej samej sprawy, czyli gdy mamy do czynienia z  tożsamością sprawy, którą zajmują się co najmniej 2 organy. Spory o właściwość mogą...

Organy prowadzące postępowanie i ich właściwości

Organami prowadzącymi post. adm. są organy adm. publicznej do których należą: a) organy adm. rządowej, b) organy adm. jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa). O tym jaki organ powinien prowadzić post. w danej sprawie rozstrzygają przepisy KPA dotyczące właściwości organów. Wyróżniają one: 1) właściwość miejscowa, 2) właściwość rzeczowa, 3) właściwość instancyjna. WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWĄ określają granice terytorialnego zasięgu ...

Właściwości wiązań chemicznych w teorii Lewisa i Kossela

Wiązanie chemiczne jest siłą przyciągającą do siebie atomy i utrzymującą je razem. Powstające w wyniku tych oddziaływań zgrupowania atomów nazywamy cząsteczkami (molekułami). Wiązania chemiczne różnią się siłą wiązania. Wiązaniami silnymi są wiązania kowalencyjne. Nie ulegają one...

Organy (rodzaje właściwości)

Właściwość rzeczowa dotyczy przydzielonych danemu organowi kategorii spraw;

Właściwość miejscowa, zwana też terytorialną, dotyczy przestrzeni działania organu;  

Właściwość instancyjna zakłada wielostopniową organizację administracji i rozstrzyga, którego stopnia organ jest właściwy do...

Podstawy i konse­kwencje uchybienia właściwości miejsco­wej

Właściwość miejscowa to upoważnienie sądu do przeprowadzenia czynności proceso­wych ze względu na miejsce zda­rzenia, które dało podstawę do dokonania tych czyn­ność. Obowiązują tu trzy reguły:

1 Zgodnie z art. 31§1 miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono...

Omów właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego

Właściwość miejscowa - po pierwsze odpowiada na pytanie na jakim terytorium dany organ może aktywnie działać, po drugie jakie podmioty w zależności od swojego miejsca położenia w terenie podlegają pod właściwość danego organu. zasada generalna co do właściwości miejscowej -jeżeli ustawy...

Właściwość rzeczowa i miejscowa organów egzekucyjnych w egzekucji obowiązków pieniężnych i niepieniężnych

Właściwość rzeczowa organów egzekucyjnych jest zróżnicowana i zależy od tego, czy przedmiotem egzekucji są obowiązki pieniężne czy też niepieniężne.

Organem egzekucyjnym w zakresie obowiązków o charakterze pieniężnym jest:

-Naczelnik urzędu skarbowego,

-Właściwy organ gminy o statusie...

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - wymiana właściwości – communicatio i idiomatum

Idioma – znaczy przymiot. Jest to to, co się przypisuje podmiotowi, jako jego własne np. natura, jej części. Ponieważ Jezus jest podmiotem bosko ludzkim możemy przypisać obie natury i wszystkie czynności i przymioty, doznania obydwu natur. Przypisujemy Jezusowi właściwości.

W przypadku Jezusa boskie i...