Władza wykonawcza

Czytaj Dalej

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sadowniczej.

o wydawanie rozporządzeń wykonawczych do ustaw, tak, by możliwe było ich stosowanie, - koordynowanie i kontrolowanie pracy organów administracji rządowej, - uchwalanie projektu budżetu państwa i kierowanie nad jego wykonaniem, - zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa; pod tymi pojęciami kryją się różnorodne czynności i kompetencje Rady Ministrów oraz poszczególnych jej członków, zwłaszcza Ministra Obrony Narodowej czy Spraw ...

Omów relacje pomięzy władzą utawodawczą a wykonawczą

Władza wykonawcza b) Organy władzy wykonawczej Zalicza się do nich rząd i prezydenta lub monarchię, różnego rodzaju organy terenowe, np.

Co to oznacza, że władza wykonawcza jest zdecentralizowana?

 

Oznacza to, że część zadań jakie jest ona zobowiązana wykonać (zapewnienie bezpieczeństwa, dostępu do edukacji) przekierowywana jest instytucjom władzy publicznej wybieranym przez obywateli i instytucjom niezależnym od władzy centralnej.

Powoływanie w Polsce władzy lokalnej zwanej samorządem...

Kompetencje prezydenta związane z funkcjonowaniem władzy wykonawczej

1) kompetencje związane z powoływaniem Rady Ministrów i przyjmowaniem jej dymisji 2) występowanie do Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Konstytucyjnym członka Rady Ministrów 3) zwoływanie Rady Gabinetowej 4) wydawanie rozporządzeń wykonawczych 5) wydawanie zarządzeń 6) wydawanie rozporządzeń z mocą ustawy akty te mogą być stanowione wyłącznie w czasie trwania stanu wojennego 7) zarządzanie na wniosek premiera ...

UKŁAD WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY WŁADZĄ USTAWODAWCZĄ A WYKONAWCZĄ

W myśl teorii Monteskiusza musi istnieć system wzajemnych hamulców, które zapobiegają istnieniu stosunku nadrzędności i podporządkowania. Każda z władz ponosić odpowiedzialność za wykonanie swojej funkcji. Władze są niepołączalne istnieje incompatibilitas. Władze powinny wzajemnie na siebie...

Ustrój Hiszpanii - Władza wykonawcza

Monarcha – obecnym królem Hiszpanii jest, od 22 listopada 1975 roku, król Juan Carlos I z dynastii Burbonów. Monarcha jest szefem państwa i zarazem jego najwyższym reprezentantem, sprawuje arbitraż i czuwa nad normalnym funkcjonowaniem jego instytucji. Zakres władzy króla w Hiszpanii jest dość szeroki:...

Władza wykonawcza w Wielkiej Brytanii

1. Nazwa państwa i szczególne cechy jego struktury. Pełna nazwa państwa to Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej- mogłaby wskazywać, że ma ono strukturę federalną. Tym bardziej możemy być o tym przekonani, ponieważ od 1998 roku istnieje Parlament Szkocki i Walijskie Zgromadzenie Narodowe, jak również pewne pozaustrojowe obserwacje mogą uzasadniać przepuszczenia o federalnym charakterze państwa. Tymczasem tak nie jest, ponieważ Zjednoczone ...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

 

Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią...

„ANTYGONA” JAKO UTWÓR O PAŃSTWIE I WŁADZY

Kreon reprezentując losy państwa wydał zakaz pochowania Polinejkesa. Chciał pokazać, że jest władcą bezwzględnym dla innych. Kreon występował jako władca, który chciał przestrzec innych władców przed jakąkolwiek formą przeciwstawiania się władzy. Kreon nie zmienił decyzji za namową ludu, gdyż...

Walka o władzę w dramatach W. Szekspira (Hamlet, Makbet)

Mimo wspólnej nazwy gatunkowej tragedia szekspirowska zasadniczo różni się od starożytnej tragedii greckiej i rzymskiej. Nie obowiązują w niej sformułowane w poetykach Arystotelesa i Horacego klasyczne reguły twórczości dramatycznej. Zerwano z zasadą jedności akcji, miejsca i czasu, wprowadzone zostały...

Motyw władzy w literaturze

Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiązkiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastanowić, czym jest władza w ogóle. Zwykle określamy ją jako możliwość kierowania innym człowiekiem bądź grupą ludzi i konieczność brania odpowiedzialności za...

Władza powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Do jakich refleksji na ten temat skłania Cię literatura wybranych dzieł literackich?

Czy jest na świecie choć jeden człowiek, który z czystym sumieniem i z pełną odpowiedzialnością mógłby powiedzieć, że nigdy w całym swoim życiu ani przez chwilę nie pragnął władzy? Władzy, niekoniecznie rozumianej jako zasiadanie na tronie, bycie prezydentem, ministrem czy jakimkolwiek innym...

Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?

Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiązkiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastanowić, czym jest władza w ogóle. Zwykle określamy ją jako możliwość kierowania innym człowiekiem bądź grupą ludzi i konieczność brania odpowiedzialności za...

Władza ....

Władza to zdolność zapewnienia porządku prawnego. Powinna być w rękach ludzi odpowiednio do tego przygotowanych, dbających nie tylko o swoje interesy, ale interesy całego społeczeństwa. To prawda, że trudno dogodzić wszystkim, ale jak już się dostąpi tego zaszczytu to powinno postępować się w...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią zaszczyty. Potrzeba dominacji tkwi w każdym z nas, ale najczęściej ogranicza się ona do najbliższego kręgu rodziny...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - WZMOCNIENIE WŁADZY

Piotr Skarga Kazania sejmowe Ojczyzna jako matka i topos okrętu, osłabienie władzy

"Martwe to państwo, co li tylko panu służy". Słowa Hajmona z "Antygony" Sofoklesa uczyń myślą przewodnią rozważań o sprawowaniu władzy w świetle utworów z różnych epok literackich.

Władza jest niezbędnym składnikiem społeczeństwa. Przekonanie to pochodzi stąd, iż człowiek jest istotą żyjącą w grupie, a każda zbiorowość ludzka musi mieć przywódcę lub aparat rządzący, gdyż w przeciwnym razie zapanowałby chaos i anarchia, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie...