Władza

Władza

Czytaj Dalej

Treść pojęcia władza - Władza naturalna

Nie jest absolutna - dotyczy wycinka życia społecznego, na którym dana jednostka wiedzie realny (naturalny) prym. Podporządkowanie się takiej władzy nie budzi w człowieku oporu. Władza nadana (narzucona) powoduje opór, często oznacza narzucenie podporządkowanym czyjegoś przerośniętego ego jako prawa (a...

Treść pojęcia władza - Władza

Możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania (władza nad sobą - indywidualna) lub postępowania innych osób (władza nad innymi - społeczna). Władza społeczna jest zdolnością ukierunkowywania...

Teorie władzy - Władza jako funkcja w systemie (ujęcie funkcjonalne)

- władza reguluje system społeczny

- uzyskanie lub utrata władzy wiąże się z otrzymaniem lub utratą funkcji w systemie

- władza jest tylko cechą systemu

- jest pośrednikiem, polega na przymusowym uzgodnieniu działalności jednostek wchodzących w skład państwa

Teorie władzy - Władza jako właściwość jej nosiciela (ujęcie bliskie psychologii)

- władza jako zespół środków do osiągnięcia przyszłych celów (siła fizyczna, umiejętności, zasoby finansowe)

- władza jako charakterystyka osobowa, grupy społecznej czy instytucji

- jest niezależna od systemu

- krytyka tego ujęcia: proces powstawania władzy determinują tu tylko warunki...

Teorie władzy - Władza jako waluta w systemie komunikacji (Deutsch)

Traktowanie władzy jako jeden z mechanizmów kontroli społecznej, funkcjonujący tam, gdzie nie należy korzystać z przemocy, a gdzie zawodzą oddziaływanie, przyzwyczajenie czy dobrowolna koordynacja

Władza wiąże się tu z obiegiem informacji w systemie społecz. oraz możliwością nauki...

Teorie władzy - Władza może polegać na...

Przekonywaniu

Wywieraniu wspływu (wpływ nie jest uregulowany normami społecznymi, jest rodzajem faktycznej zależności, a nie stosunkiem społecznym; wpływ można wywierać będąc tego nieświadomym w przeciwieństwie do władzy)

Manipulacji (to rodzaj wpływu; nie jest ujęta normami...

Treść pojęcia władza - Władza społeczna

Wspólnotowa i publiczna - może się opierać na dobrowolnej akceptacji mającej źródło w uznaniu jej autorytetu i prawowitości (legalizm) bądź na przymusie społecznym, a nawet przemocy fizycznej.

Władza społeczna to władza nad ludźmi.

Teorie władzy - Władza jako stosunek społeczny (ujęcie strukturalne, relacjonalne)

Dwa podejścia:

władza jako utrwalony w pewien sposób typ społecznych interakcji; sytuacja, w której oddziaływanie jednego człowieka wpływa na społeczne położenie drugiego

uzupełnienie podejścia a) o konieczność regulacji przez normy społeczne.

Władza-ujęcie socjologiczne

Władza, jedno z podstawowych pojęć socjologii i nauk politycznych definiowane najczęściej jako stosunek społeczny między dwiema jednostkami, między jednostką a grupą lub między dwiema grupami, polegający na tym, że jedna ze stron tego stosunku może w sposób trwały i zinstytucjonalizowany oddziaływać na postępowanie drugiej strony i ma środki zapewniające jej kontrolę tego postępowania. Władza w tym znaczeniu to możliwość kierowania, rządzenia, wpływania na ...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

 

Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią zaszczyty. Potrzeba dominacji tkwi w każdym z nas, ale najczęściej ogranicza się ona do najbliższego kręgu rodziny...

Władza

Narodziny władzy początkiem historii ludzkości refleksja teoretyczno – historyczna SŁOWO WSTĘPNE Czym jest władza i dlaczego powstała – na to pytanie wielu wybitnych politologów po dziś dzień poszukuje odpowiedzi. Nie oznacza to, że w przeszłości nie próbowano wyjaśnić istoty zjawiska władzy – przeciwnie, nie brakuje w tatarkieiwczowskiej wizji „Historii filozofii” przykładów na różnorodne pojmowanie władzy. Jan Baszkiewicz kładzie szczególny nacisk ...

Pojęcie władzy

Mówiąc, że „władza należy do kogoś”, że „ktoś ma władzę”, bierzemy ją za przedmiot stosunków społecznych. Jednocześnie uważamy, że jest ona ich przedmiotem, gdyż postanawia, realizuje, pozwala, daje. Władza może być zarówno celem rywalizacji lub współpracy, jak i środkiem osiągania czegoś. Termin ten używany jest również w znaczeniu instytucji jako organów państwowych, partyjnych, związkowych, kościelnych, samorządowych itp. Na ogół sądzi się, iż ...

Władza i autorytet

Władza jest zjawiskiem występującym we wszystkich obszarach życia społecznego.Pojęcie to poddawane jest systematycznej analizie.We współczesnej socjologii termin ten należy do najbardziej wieloznacznych.Władza to jedno z podstawowych pojęć socjologii i nauk politycznych definiowane najczęściej jako stosunek społeczny między dwiema jednostkami,między jednostką a grupą lub między dwiema grupami,polegający na tym, że jedna ze stron tego stosunku może w sposób trwały i ...

Władza powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Do jakich refleksji na ten temat skłania Cię literatura wybranych dzieł literackich?

Czy jest na świecie choć jeden człowiek, który z czystym sumieniem i z pełną odpowiedzialnością mógłby powiedzieć, że nigdy w całym swoim życiu ani przez chwilę nie pragnął władzy? Władzy, niekoniecznie rozumianej jako zasiadanie na tronie, bycie prezydentem, ministrem czy jakimkolwiek innym...

Władza powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Do jakich refleksji na ten temat skłania Cię literatura wybranych dzieł literackich?

Czy jest na świecie choć jeden człowiek, który z czystym sumieniem i z pełną odpowiedzialnością mógłby powiedzieć, że nigdy w całym swoim życiu ani przez chwilę nie pragnął władzy? Władzy, niekoniecznie rozumianej jako zasiadanie na tronie, bycie prezydentem, ministrem czy jakimkolwiek innym...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Władza polityczna a władza państwowa

Ujęcie relacji między tymi dwoma formami władzy sprowadza się do stwierdzenia, że „każda władza państwowa jest władzą polityczną lecz nie każda władza polityczna jest władzą państwową” Władza państwowa jest sprawowana przez specjalnie wyodrębniony aparata funkcjonujący na określonym terytorium...

Ponowoczesne ujęcia władzy

W myśli Foucault władza jest jedną z podstawowych koncepcji, chociaż Foucault nie napisał nigdy książki na temat władzy, a pewne treści i wzmianki pojawiają się przy okazji analiz historycznych, w wywiadach oraz wykładach. W ten sposób problematyka władzy jest nieustannie redefiniowania i modyfikowana...

Formy legitymizacji władzy

Klasyk problematyki władzy Max Weber wprowadza rozróżnienie trzech form legitymizacji, czy inaczej - umocowania władzy. Pierwszą określa jako legalną. Prerogatywy władcze związane z daną pozycją, a także procedury rekrutacji osób zajmujących tę pozycję są w tym przypadku ściśle określone przez...