WYKORZYSTANIE MASS MEDIÓW W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA - RADIO JAKO ŚRODEK WYKORZYSTYWANY W RAMACH DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS

Radio pozwala wpływać na wizerunek firmy za pomocą mniej wykorzystywanego w telewizji zmysłu - za pomocąsłuchu.

WYKORZYSTANIE MASS MEDIÓW W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA - TELEWIZJA JAKO NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY ŚRODEK PRZEKAZU INFORMACJI W RAMACH PUBLIC RELATIONS

Korzystanie z notatekNie powinno korzystać się z notatek w trakcie wywiadu, gdyż mogłoby to zburzyć wizerunek osoby kompetentnej,przedstawiającej swoje poglądy.

Narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Lobbying

 Polega na kontaktowaniu się i przekonywaniu członków ciał ustawodawczych i urzędników państwowych do określonych rozwiązań prawnych i administracyjnych.

Narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Jednolity system identyfikacji

Zwany corporate identity to zbiór wizualnych i niewizualnych atrybutów firmy podporządkowanych jednej koncepcji, pozwalającychna identyfikację firmy na rynku.

Narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Dni otwarte

Organizowane są przez firmę, która zaprasza dziennikarzy, klientów,pracowników z rodzinami, młodzież szkolną z nauczycielami, pracowników władz lokalnych itp. do zapoznania sięz nią niejako „od środka". W czasie dnia otwartego wykorzystuje się poza słowem mówionym filmy, wystawy obrazujące historię i...

Wizerunek Boga w epoce średniowiecza

 

- ogólnie rzecz biorąc, jako że Kościół był nadrzędną siłą w średniowieczu, to wg jego zasad, Bóg był nadrzędną istotą rządzącą nad światem, istotą wszechmocną (choć nie wiem co to znaczy, bo stwierdzenie „może wszystko" jest logicznie bez sensu), istotą która stworzyła ten świat i...

Wizerunek Sarmaty na podstawie ,, Pamiętników Chryzostoma Paska ”

Całą brać szlachecką  jednoczyło  poczucie  narodowej potęgi, przekonanie o świetności  polskiego  ustroju  -  monarchii ograniczonej prawami stanu szlacheckiego - nadto świadomość tradycji rodowej i starodawności sarmackiej, co wiązało się z ideą  pochodzenia Polaków jakoby od starożytnych...

Polska – Rosja – wizerunek narodów w dziełach romantyków

Dominująca w literaturze polskiego romantyzmu problematyka walki narodowowyzwoleńczej sprzyjała tworzeniu obrazów i przeprowadzaniu analizy postaw i wzajemnych relacji narodu polskiego i rosyjskiego oraz carskiej władzy. Kontakty polskich poetów z rewolucjonistami rosyjskimi skłaniały pisarzy do głoszenia...

Omów znaczenie sponsoringu w kształtowaniu wizerunku firmy

Sponsoring spotykany najczęściej w dziedzinie: sportu, kultury, nauki i oświaty, działalności ekologicznej i socjalnej. Dziedziny te sprzyjają firmom sponsorującym upowszechnienie znajomości firmy i jej produktów, przyczyniają się do wywoływania i utrwalania dobrej opinii o sponsorze, a także wywołują...

Wizerunek współczesnego menadżera - czyli jak powinien wyglądać menedżer jutra.

Wstęp. Menedżer. Określenie to, choć ma w naszym słowniku krótką historię, na trwałe weszło do powszechnego zastosowania. Na każdym kroku natrafiamy na przeróżnych managerów: sales manager, brand manager, marketing manager, office manager, product manager... Czemu tak łatwo przejęliśmy to anglojęzyczne określenie? Może dlatego, że jest właśnie tak uniwersalne... I z całą pewnością również dlatego, iż kojarzy się lepiej niż określenie ?kierownik?, które przez ...

Wizerunek współczesnego menadżera- czyli jak powinien wyglądać menadżer jutra

BIBLIOGRAFIA : 1. Józef Penc Menedżer w uczącej się organizacji , Wydawnictwo : Menadżer , Łódź 2002, ISBN 83-912624-2-1 2. Leszek Kozioł Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne , Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa-Kraków 2002, ISBN 83-01-13786-X 3. Janusz Śniadecki, Bogdan Nogalski Etyka Menadżerska , Wydawnictwo Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. Z o.o., Bydgoszcz 1996, ISBN 83-86827-41-6 4. Derba Benton Menadżer i charyzma , Gdański Wydawnictwo ...

Wzajemne wizerunki kobiet i mężczyzn

Wzajemnie oczekiwania mężczyzny wobec kobiety i kobiety wobec mężczyzny • Oczekiwania kobiet wobec mężczyzn Kobiety cenią u mężczyzn nade wszystko wierność, opiekuńczość, pracowitość, poczucie odpowiedzialności oraz okazywanie szacunku partnerowi. Wskazania na cechy miękkie – wrażliwość, zdolność wybaczania czy łagodność lokalizują się nieco niżej. Nisko znajdują się również cechy „dominacyjne” takie jak wysoka pozycja zawodowa, pieniądze,

Wizerunek marki

Zespół cech (atrybutów) kojarzonych przez konsumentów z produktem mar-kowym, nadających mu w ich świadomości i podświadomości unikalną wartość(tworzących „osobowość" m.). W.m. jest postrzegany jako kompozycja (ponie-kąd unikatowych) korzyści (np. niezawodności, trwałości, nowoczesności...

WYKORZYSTANIE MASS MEDIÓW W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA

Mass media to najpopularniejszy środek wzajemnego komunikowania. Potrzeba szybkiego i łatwego przekazuinformacji istniała od zawsze. Najpierw rolę tę spełniały wszelkiego rodzaju pisma (rozporządzenia oraz przekazy ustne), później szybko rozwijające się formy prasowe. W drugiej połowie XIX wieku w...

WYKORZYSTANIE MASS MEDIÓW W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA - PUBLIC RELATIONS A DZIENNIKARSTWO

Zdarza się, że public relations jest pojmowane bardzo wąsko - tylko jako kontakty z mediami. Wynika to z pewnościączęsto z ograniczonego traktowania tej dziedziny w przedsiębiorstwach, w których jedyną funkcją specjalisty PR (częstobyłego dziennikarza) jest bycie rzecznikiem prasowym.Związki między...

WYKORZYSTANIE MASS MEDIÓW W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA - ZNACZENIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W DZIAŁALNOŚCI PUBLIC RELATIONS

Kontakty ze środkami masowego przekazu to ważny element działalności public relations, jednak aby wykorzystaćwszystkie możliwości, jakie tkwią we współpracy ze środkami masowego przekazu, należy działania tego typuprowadzić w sposób ciągły i zaplanowany. Do zalet środków masowego przekazu możemy...

WYKORZYSTANIE MASS MEDIÓW W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA - WYKORZYSTANIE PRASY JAKO PRZEKAŹNIKA INFORMACJI O FIRMIE

Przydatność prasy do zamierzonej kampanii public relations należy rozpatrzeć biorąc pod uwagę:

- zasięg czytelniczy w relacji do innych środków przekazu,

- możliwość dotarcia do wybranych przez organizację publiczności.

Ważniejsze zatem od powszechności odbioru mogą się okazać względy...

WYKORZYSTANIE MASS MEDIÓW W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA - ORGANIZACYJNE ASPEKTY DZIAŁAŃ MEDIA RELATIONS

Rzecznik prasowyFunkcja rzecznika prasowego jest różnie interpretowana -jest on traktowany w organizacji jako członek zespołupublic relations, odpowiedzialny za kontakty z prasą, chociaż istnieje też pogląd, według którego to stanowisko nienależy do działań public relations.

Rola rzecznika prasowego...

REAKCJA NA KRYTYKĘ ORAZ ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ ELEMENTEM BUDOWANIA WIZERUNKU FIRMY - KONFLIKTY W FIRMIE ORAZ SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA

Poważniejszym problemem dla organizacji niż sama krytyka jest wystąpienie konfliktu.

Konflikt występuje wtedy, gdy uczestniczą w nim co najmniej dwie strony (jednostki lub grupy) prezentująceprzeciwstawne cele, przy czym działania jednej strony są skierowane na podporządkowanie sobie innychosób lub grup w...