Wilhelm Zdobywca

Wilhelm Zdobywca

Czytaj Dalej

CANARIS WILHELM (1888-1945) - admirał

Za te wyczyny został odznaczony Krzyżem Żelaznym przez cesarza Wilhelma II.

FRICK WILHELM (1877-1946) - polityk

Niemiecki prawnik, jeden z auto­rów antyżydowskich ustaw norym­berskich z 1935 r., od 1933 r. byłministrem spraw wewnętrznychTrzeciej Rzeszy. Choć bardzo sięstarał wprowadzić w życie założenia nazistowskiej ideologii, nie po­trafił zwyciężyć w rywalizacji z Heinrichem * Himmlerem, który w 1943 r...

KEITEL WILHELM (1882-1946) - feldmarszałek

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej walczył na froncie za­chodnim. W latach 1926-33 kie­rował wydziałem organizacyjnym Truppenamtu (sztabu generalnego Reichswehry). Od 1935 do 1938 r. był szefem Wehrmachtsamt w Mini­sterstwie Wojny. W lutym 1938 r. objął stanowisko szefa NaczelnegoDowództwa...

LEEB WILHELM von (1876-1956) - feldmarszałek

Oficer niemiecki, w wieku 19 lat roz­począł służbę w armii bawarskiej. Walczył w czasie I wojny światowej, a następnie służył w Reichswehrze. W latach 1930-38 dowodził VII okrę­giem wojskowym i 2 grupą wojsk (Gruppenkommando). W związku z kryzysem, jaki zapoczątkowało usunięcie dowódcy wojsk...

LIST WILHELM (1880-1971) - feldmarszałek

Oficer niemiecki, uczestnik I woj­ny światowej. Od 1923 r. służył w Reichswehrze. Po zajęciu Austrii przez Niemców w 1938 r. dowodził niemieckimi wojskami na terenie te­go kraju. W czasie wojny z Polską we wrześniu 1939 r. dowodził nie­miecką 14 armią w składzie Grupy Armi i „Południe" (Heeresgruppe...

WILHELM GUSTLOFF - statek

Niemiecki statek (25 484 BRT), na­zwany imieniem niemieckiego nazi­sty, szefa NSDAP w Szwajcarii,storpedowany na Bałtyku 30 stycz­nia 1945 r. przez radziecki okręt podwodny. Z 8 tys. pasażerów, głównie uciekinierów z Gdyni, po­nad 7 tys. utonęło.

Hegel Georg Wilhelm Friedrich

  Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), filozof niemiecki, twórca idealistycznego systemu obejmującego wszystkie działy filozofii.

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911)

Urodził się w 1833 roku w Biebrich w pobliżu Moguncji, zmarł w 1911 roku w Seis w pobliżu Bolzano. Studiował teologię. Był historykiem idei.  Zajmował się hermeneutyką, czyli próbą interpretacji dzieł, poezji, muzyki, sztuk pięknych, a także wielkich zdarzeń historycznych w terminach tego, co...

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) - Ontologia

Bytem jest rzeczywistość materialna, przyrodnicza i rzeczywistość historyczno-społeczna, która ostatecznie jest sposobem przejawiania się „ducha obiektywnego”. Te dwie rzeczywistości nie są dwoma odrębnymi bytami, ale stanowią całość materialno- duchową, która nie jest wyłącznie...

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) - Gnoseologia

Ponieważ człowiek jest całością psychofizyczną, nauki humanistyczne są „naukami prawdziwymi” i ponadto są odmienne od przyrodniczych. O odrębności nauk przyrodniczych i humanistycznych decyduje ich przedmiot. Przedmiotem tych pierwszych jest przyroda, natomiast tych drugich - rzeczywistość...

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) - Antropologia

 Dilthey  uznawał indywidualizm kulturowy zarówno w odniesieniu do jednostki ludzkiej, jak i ludzkich zbiorowości. Jednostki tworzą w obrębie całości swój własny „klimat” kulturowy, niepowtarzalny, jedyny,  autentyczny, a tym samym prawdziwy.

Podobnie jest z faktami historycznymi. Są to wydarzenia...

Wilhelm Dilthey - Rozumienie kultury

Nasze działanie zawsze zakłada rozumienie innych osób; wielka część ludzkiego szczęścia wynika z naśladowanego odczuwania cudzych stanów psychicznych; cała filologia i historia opiera się na założeniu,  że to wtórne rozumienie czegoś poje-dynczego można podnosić do rangi obiektywności. Budowana na...

Biografie fizyków - Weber Wilhelm Eduard

(1804-1891) Fizyk niemiecki. Od 1828 roku profesor na uniwersytecie w Halle, następnie w Getyndze, Lipsku. W 1833 wraz z C.F. Gaussem zbudował pierwszy w Niemczech telegraf elektromagnetyczny, a w 1851 roku opracował bezwzględny układ jednostek miar. Od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki strumienia...

Napoleon Bonaparte - zdobywca czy wyzwoliciel?

Napoleon Bonaparte zdobywca czy wyzwoliciel ? " Napoleon wyzwoliciel, czy zdobywca ?

BRUCHNALSKI WILHELM

BRUCHNALSKI WILHELM, ur.

FELDMAN WILHELM

FELDMAN WILHELM, ur.

GUNTHER ERNST WILHELM

GUNTHER ERNST WILHELM, ur.

LORENTZ FRIEDRICH WILHELM

LORENTZ FRIEDRICH WILHELM, ur.

MACH WILHELM

MACH WILHELM, ur.

SZEWCZYK WILHELM, pseud. Wisz

SZEWCZYK WILHELM, pseud.