Więzadło

Czytaj Dalej

Uszkodzenia więzadeł i torebek stawowych

Zdanie „Lepiej jest złamać staw skokowy niż go tylko skręcić” wypowiedziane przed kilkudziesięcioma laty przez Sir Reginalda Watson-Jonesa, jednego z najwybitniejszych ortopedów świata, pozostaje niestety nadal aktualne. Przyczyną tego stanu rzeczy jest powszechne niedocenianie znaczenia więzadeł dla...

STOSUNEK DO OTRZEWNEJ I WIĘZADŁA WĄTROBY

Z wyjątkiem niektórych miejsc powierzchnia wątroby przykryta jest błoną surowiczą; role tkanki podsurowiczej odgrywa tu torebka Glissona, ściśle z nią zrośnięta. Błona surowicza wątroby pochodzi z odcinka środkowego krezki brzusznej otrzewnej; powleka ona powierzchnię górną i powierzchnię...

Więzadła miednicy małej

Macicę, a zwłaszcza jej szyjkę, umocowuje kilka par więzadeł oraz pasm łącznotkankowych; utrzymują one macicę w położeniu sprężystego zawieszenia i układają się w kształcie zbliżonym do podwójnego krzyża . Tc wzmocnione pasma łączno-tkankowe, które towarzyszą naczyniom macicznym i które...

Więzadła kieszonki krtaniowej

Więzadła kieszonki krtaniowej (ligamenta rentricularia) albo więzadła »rzckome«, dwa symetryczne pasma, stanowią dolny brzeg błony czworokątnej, podobnie jak więzadła głosowe — brzeg górny stożka sprężystego. W więzadle kieszonki krtaniowej włókna są częściowo sprężyste, lecz nie tak liczne...

Więzadło właściwe jajnika

Więzadło właściwe jajnika (ligamentum ovańi proprium) składa się z tkanki łącznej i pasm gładkich komórek mięśniowych; odchodzi ono obustronnie jako okrągły powrózek 3 do 5 cm długi z górnego końca brzegu bocznego macicy tuż poniżej jajowodu, biegnie poprzecznie w więzadle szerokim macicy do...

Więzadło krzyżowe przednie

Uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego są częste. zwłaszcza u sportowców uprawiających dyscypliny sportu określane jako kontaktowe, np. piłkę nożną czy koszykówkę, wymagające częstych skoków, a ponadto narażające stawy kolanowe na ruchy skrętne. Z kolei uszkodzenia w dyscyplinach...

Więzadło głowy kości udowej

Więzadło głowy kości udowej (ligamentum capitis femoris) jest ukryte wewnątrz stawu. Występuje ono w postaci spłaszczonego powrózka, który rozpoczyna się szeroko w otoczeniu wcięcia panewki dwiema odnogami od obu końców powierzchni księżycowatej i na wię-zadle poprzecznym panewki, zwęża się ku...

Więzadła stawowe

Więzadła stawowe (hgamenta articularia*) Są to silniejsze pasma błony włóknistej torebki maziowej. Zbudowane są one, podobnie jak ścięgna mięśni, z tkanki łącznej włóknistej zbitej. Bardzo często granice tych pasm więzadłowych nie są ostre i nie dają się wyodrębnić ze ściany torebki...

Więzadła międzynadgarstkowe dłoniowe

Więzadeł między nadgarstkowych dłoniowych, grzbietowych i między kostnych (ligamenta intercarpea palmaria, dorsalia et interossea). Więzadła międzynadgarstkowe dłoniowe są to krótkie, płaskie, przeważnie poprzecznie lub słabo skośnie przebiegające pasma: te z nich. które biegną promieniście od...

Więzadła stawowe

Odróżniamy trzy więzadła. Więzadło boczne (ligamentum lateraleI), mocne, trójkątne, wzmacnia torebkę stawową i biegnie skośnie od przodu i góry do tyłu i ku dołowi (ryc. 266). Rozpoczyna się ono bocznie szeroko na podstawie wyrostka jarzmowego kości skroniowej i zwężając się przyczepia do...

Więzadło pachwinowe

Więzadło pachwinowe (ligamentum inguinale) występuje w postaci mocnego, okrągławego pasma łącznotkankowego, które biegnie od kolca biodrowego przedniego górnego do guzka łonowego. Daje się ono wyczuć poprzez skórę jako twarda listewka i widoczne jest z zewnątrz jako tzw. bruzda pachwinowa (sulcus...

STOSUNEK DO OTRZEWNEJ I WIĘZADŁA ŻOŁĄDKA

Żołądek leży wewnątrzotrzewnowo. Otrzewna pokrywa tak przednią, jak i tylną ścianę żołądka. Nie jest pokryte otrzewną tylko wąskie pasmo wzdłuż krzywizny większej i mniejszej między przyczepami krezek, gdzie do żołądka dochodzą naczynia i nerwy. Również niewielkie trójkątne pole...

Kształt i położenie więzadła płucnego

Między obu blaszkami surowiczymi więzadła płucnego, przednią i tylną, leży cienka warstwa tkanki łącznej łącząca obie blaszki, kilka żył oraz węzłów i naczyń chłonnych. Warstwa tkanki łącznej więzadła rozciąga się od ściany tylnej osierdzia  i od błony oskrzelowo-osierdziowej po...

ROZWÓJ WIĘZADEL JAJNIKA

Jajnik, podobnie jak jądro, zmienia swój pierwotny kształt wrzecionowaty na migdałowaty. Dzieje się to na skutek zanikania górnego i dolnego odcinka gruczołu. Z odcinka górnego powstaje więzadło wieszadłowe jajnika (lig. susperisorium ouarii). Podobne więzadło występuje przejściowo i u górnego...

Uszkodzenia więzadeł i niestabilności stawu kolanowego

Urazy stawu kolanowego rzadko doprowadzają do izolowanych uszkodzeń poszczególnych struktur, częściej natomiast są to obrażenia mnogie, dotyczące więzadeł, torebki stawowej, błony maziowej i łąko-tek. Więzadła stanowią najsilniejszą część aparatu torebkowo-więzadłowego i jeśli działająca...

Więzadła żółte

Więzadła żółte (ligamenta flava) albo międzyłukowe przylegają bezpośrednio od tyłu do torebek stawów międzykręgowych, które wzmacniają. Górne więzadło żółte leży między pierwszym a drugim kręgiem szyjnym, dolne — między piątym kręgiem lędźwiowym a kością krzyżową. Są to błony...

Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego

Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego (ligamentum cruciforme atlantis) składa się z dwóch części: poziomej i pionowej, ułożonych w kształcie krzyża. Część pozioma, silniejsza — więzadło poprzeczne kręgu szczytowego (ligamentum transversum atlantis) — jest to płaskie więzadło utrzymujące ząb w...

Więzadło łukowate dłoniowe nadgarstka

Więzadło łukowate dłoniowe nadgarstka (ligamentum arcuatum carpi palmare*) powstaje przez połączenie się części włókien więzadła dłoniowego promienio-wo-nadgarstkowego z analogicznymi włóknami biegnącymi od wyrostka rylcowatego kości łokciowej — więzadłem dłoniowym łokciowo-nadgarstkowym...

Więzadło łonowo- udowe

Więzadło łonowo- udowe (ligamentum pubofemorale) leży na stronie przyśrodkowo-dolnej stawu; rozpoczyna się ono na trzonie i gałęzi górnej kości łonowej i biegnie częściowo do górnego brzegu krętarza mniejszego, częściowo splata się z włóknami warstwy okrężnej. Więzadło to przede wszystkim...

Więzadło wieszadłowe jajnika

Więzadło wieszadłowe jajnika (ligamentum suspensorium ovarii) jest otrzewnowym fałdem więzadła szerokiego macicy. Fałd ten biegnie z górnego bieguna, z końca jajowodowego jajnika ku górze do wejścia miednicy w okolicy tętnicy biodrowej wspólnej; zwykle kieruje się ono do miejsca, gdzie moczowód...