Zróżnicowanie form osadniczych - Miasto i wieś

Ludność krajów uprzemysłowionych koncentruje się w miastach i ich okolicach. Gęstość zaludnienia jest tam znacznie wyższa niż można by się spodziewać po wskaźniku wyliczonym dla całego kraju. Na przykład aż 92% ludności Wielkiej Brytanii to mieszkańcy miast. W niektórych dzielnicach Londynu na...

Wieś angielska w XVI w.

 

Anglia na przełomie XV i XVI stulecia była krajem wolnych chłopów-rolnikpw, osiadłych w obrębie wielkiej i średniej własności ziem­skiej, której dawna organizacja manorialna* uległa już zresztą rozkładowi.

Pewien procent ludności wiejskiej stanowili jeszcze wolni chło­pi, właściciele...

PREZENTACJA FEUDALNYCH STOSUNKÓW NA WSI - ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI „ŁASKI, ALBO O KARZE ZA MĘŻOBÓJSTWO” ; „O POPRAWIE...”

Modrzewski zastanawia się czy karać za mężobójstwo grzywną czy śmiercią. Za karą grzywny przemawiają następujące argumenty: - rodzina zmarłego uzyska finansową rekompensatę - skoro zginął jeden obywatel to drugi musi żyć by służyć RP i wynagrodzić swój błąd - należy mieć na względzie...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi (1635)

 

Wkrótce Władysław podjął rokowania ze Szwedami o przedłużenie rozejmu ze Starego Targu (zobacz: Walki ze Szwecją a wojna trzydziestoletnia).

Dla odzyskania tronu szwedzkiego i zmiany warunków zawieszenia broni był gotów rozpocząć wojnę. Przeważyło jednak pokojowe nastawienie sejmików i sejmu oraz...

Wieś

Wyodrębniony przestrzennie zespół osadniczy,złożony przede wszystkim z małych gospodarstwrolnych, hodowlanych itp., stanowiący pewną całośćpod względem gosp., społ., ewentualnie adm.

Małegospodarstwo rolne wraz z zagrodą i wszystkimigruntami nosiło nazwę dziedziny (dwór, majętność,osada...

Rola miast i wsi na przestrzeni wieków

Rok 1956 w Europie Środkowo-Wschodniej. Najważniejsze Wydarzenia Rok 1956 jest bardzo istotną datą w historii Europy Środkowo-Wschodniej, rozpoczął on szereg przemian w krajach bloku komunistycznego, był to pierwszy zryw ludności przeciwko władzom Związku Radzieckiego. Po śmierci Józefa Stalina w 1953 roku, rozpoczęła się walka na Kremlu o dojście do władzy, która spowodowała okres odwilży, rozluźnienia po stalinowskim terrorze. Zmiany zostały zapoczątkowane w 1956 ...

Muzeum Wsi Lubelskiej

W pn. części miasta, na Sławinku. Utwo­rzony w 1976 skansen gromadzi obiekty architektury drewnianej z Wyżyny Lubel­skiej, Roztocza, Polesia Lubelskiego, Podlasia, Powiśla. Na obszarze 25 ha ponad 100 budynków, w sektorach regionalnych i tematycznych.

Muzeum Wsi Opolskiej

Skansen w dzielnicy Bierkowice otwarto w 1970. Od 1961 przenoszono tam zabytki wiejskiego budownictwa drewnianego i kultury ludowej na Śląsku Opolskim. Są tu spichlerze, wiatraki, młyn, kościół, kuźnia wiejska, karczma - razem 46 obiektów architektury wiejskiej, pochodzących od XVIII do początków Xx w...