Bezpieczne dzieciństwo na wsi - praca konkursowa

BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO NA WSI Dzieciństwo na wsi bywa bardzo niebezpieczne. Na każdym kroku czyhają na beztroskie dzieci, znajdujące się bez opieki rodziców niebezpieczeństwa. Maszyny rolnicze, zwierzęta hodowlane, nawozy sztuczne oraz ostre narzędzia przyczyniają się do tragicznych w skutki wypadków, zmieniających życie rodziny na zawsze i nieodwołalnie. Jednakże dzieciństwo na wsi może być bezpieczne. Następnym tragediom musimy powiedzieć stanowcze: „NIE!”.

Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic

Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic

Tematyka rustykalna ("rusticus", po łacinie - wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyroda staje się...

Trzy spojrzenia na renesansową wieś w świetle utworów Kochanowskiego, Reja i Szymonowica

-> Szymon Szymonowic - Odmienną treściowo sielanką (raczej antysielanką), ukazującą codzienne życie i pracę chłopa są "Żeńcy". W utworze tym poeta zrywa zupełnie z konwencjonalnym, sielankowym obrazem - snem. Miejsce beztroskich pasterzy zajmują spracowane wiejskie kobiety, narzekające na swój los...

Wymień cechy różnicujące środowisko lokalne wsi i miasta

Miasto

Miasto jest wtórną formą przestrzennego bytowania człowieka . Stanowi specyficzne środowisko społeczne i wychowawcze .

Cechy charakterystyczne dla społeczności miejskiej (wg J. Ziółkowskiego) :

* uczestnictwo mieszkańców , a szczególnie młodzieży w wielkiej liczbie grup celowych ;

* dominacja...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Unowocześnianie infrastruktury technicznej wsi

Zapóźnienie cywilizacyjne wsi polskiej jest wynikiem socjalistycznej polityki "industrializacji" oraz bezpośredniej a zwłaszcza pośredniej kolektywizacji wyłączającej wieś z gospodarki rynkowej. Nadrobienie opóźnień wymaga koncentracji wysiłków inwestycyjnych na:

- rozbudowie telekomunikacji wiejskiej...

POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU" - Stosunki społeczne na wsi. Poddaństwo

 

Stosunek poddaństwa ludności wiejskiej względem właściciela wsi wykształcił się w Europie we wczesnym średniowieczu. W Polsce włościanie — w zamian za prawo korzystania z ziemi dziedzica — mieli obowiązek składania dworowi danin w naturze, a także płacenia czynszów. Świadczenia te zostały...

Sielanka - wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica

Tematyka rustykalna ("rusticus", po łacinie - wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyroda staje się częstokroć tłem dla prezentowania zachowań i postaw ludzkich.

Mikołaj Rej temat...

Wieś zachodnioeuropejska we wczesnym średniowieczu

 

Tak jak i na Wschodzie, tak na Zachodzie przejście do ustroju feudalnego miało charakter stosunkowo spokojnych przemian, nie burzących struktury ekonomicznej i cywilizacji. Jedynie spustoszona po Wędrówkach Ludów w V w. Gallia, znajdująca się w rękach Franków, jednego z najmniej dotkniętych...

Wieś francuska w XVI w.

 

Mniej zaawansowane przemiany spo-łeczno-gospodarcze dają się zaobserwować we Francji, szczególnie na wsi francuskiej. Fran­cja była krajem bardziej zróżnicowanym geo­graficznie i o różnolitej strukturze rolnej.

W południowych regionach kraju panował sy­stem pól o nieregularnych kształtach, a w...

Organizacja czasu wolnego i sposoby jego spędzania przez dzieci na wsi i w mieście

Organizacja czasu wolnego i sposoby jego spędzania przez dzieci na wsi i w mieście POZNAŃ 2011 Spis treści: 1. Charakterystyka określonej kategorii wieku społecznego. str. 3 2. Instytucjonalne i nieinstytucjonalne formy organizacji czasu wolnego w odniesieniu do danej kategorii wieku, na wsi i w mieście- podobieństwa i różnice. str. 5 3. Wnioski uwagi i refleksje oraz autorskie propozycje działań animacji czasu wolnego dla danej kategorii wieku społecznego- na wsi ...

Mała Wieś

Wieś w gm. Belsk Duży na Wysoczyźnie Rawskiej, 7 km na pd. zach. od Grójca. We wsi neoklasycystyczny pałac z cztere­ma pawilonami zbud. 1783-86 dla Bazylego Walickiego, otoczony parkiem geometry­cznym z XVIII w. i krajobrazowym z XVIII--XIX w. Obecnie Dom Wypoczynkowy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na...

PREZENTACJA FEUDALNYCH STOSUNKÓW NA WSI - „ŻEŃCY” SZYMON SZYMONOWIC

Obraz pracujących w polu żeńców. W trakcie pracy rozmawiają trzy osoby Oluchna, Pietrucha, Starosta. Oluchna i Pietrucha narzekają na ciężar pracy i okrucieństwo Starosty, który nahajką pogania pracujących. Pieśń będąca oskarżeniem, przekleństwem pod adresem Starosty. Jednak złorzeczy mu gdy ten...

Wieś i miasto jako terytorialne struktury społeczne

Wieś tradycyjna:

      • rodzina wielka np. wieś składa się z kilku dużych rodzin

model rodziny producenckiej – rodzina jest w stanie zaspokoić większość swoich potrzeb

daleko posunięta osobowość kulturowa – zwyczaje obyczaje, przywiązanie do tradycji, specyficzne znaczenie przyrody ma...

Czym jest wieś w krajach rozwijających się?

Jedynie połowa wszystkich miesz­kańców Ziemi żyje w miastach. Reszta mieszka we wsiach, na porozrzucanych wśród pół farmach i w wędrownych obozo­wiskach. Mieszkańcy biednych krajów rozwijających się trudnią się głównie uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Największe skupiska ludności...

Wieś włoska i hiszpańska w XVI w.

 

Znaczenie przechodzenia kapitałów miej­skich na wieś i skutki tegoż najwyraźniej może wystąpiły we Włoszech, szczególnie północ­nych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie mo­żna tego procesu utożsamiać z wypieraniem i zastępowaniem szlachty przez mieszczan, gdyż z kapitałami miejskimi częstokroć...

Wieś w Polsce — rozwój folwarku (XVI w.)

 

Charakterystyczną cechą przemian w rol­nictwie europejskim XVI i pierwszej połowy XVII w. był fakt, że te same w zasadzie czynniki sprawcze, a więc wzrost cen i uprzywilejo­wanie w istniejącej sytuacji rynkowej produk­cji wiejskiej, szczególnie zbożowej, przy zwiększonym. zapotrzebowaniu na żywność...

Unia Europejska - szanse i zagrożenia na przykładzie wsi

Najtrudniejszym obszarem polskiej gospodarki, wymagającym daleko idących zmian, jest rolnictwo. Polskie rolnictwo jest relatywnie najbardziej opóźnione w procesach rozwojowych wobec krajów zachodnioeuropejskich. Wyrazem takiego niedorozwoju jest przede wszystkim archaiczna struktura agrarna oraz wysoki poziom zatrudnienia. Konsekwencją tego stanu jest niska wydajność pracy, relatywnie wysoki jednostkowy koszt wytwarzania, słabo zaawansowany poziom specjalizacji produkcji itd.

Muzeum Wsi Słowińskiej

Obejmuje zagrody słowińskie w centrum wsi Kluki na zach. brzegu jez. Łebsko. Utworzone w 1963, filia Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Trwa rozbudowa skansenu, który ma być rekonstrukcją tradycyjnej wsi słowińskiej, z zachowaniem pierwotnego rozplanowania zagród. Na obszarze 5 ha będzie 5 zagród...

PREZENTACJA FEUDALNYCH STOSUNKÓW NA WSI - „KRÓTKA ROZPRAWA MIĘDZY TRZEMA OSOBAMI” MIKOŁAJ REJ

Utwór ten to rozmowa przedstawicieli trzech stanów przebywających na wsi: jej właściciela, proboszcza i wójta. Pan gromiPlebana za nadużycia duchowieństwa, jego chciwość i rozpustę. Zauważa, że księża nie wykonują swoich obowiązków, nadużywają alkoholu, nakładają opłaty. Pleban wytyka Panu złe...

Środowiskowe zróżnicowania rodziny - Wieś

- Klasyczna spójna społ. lok.

- Duża spójność wewnętrzna, ścisły związek między rodzinami

- Rodzina to podstawowa instytucja, społeczność rodzin

- Tradycyjna wieś odizolowana od wpływów ogólnokrajowych bywa zachowawcza, konserwatywna

- Społ. „zamknięta”, w której funkcjonują rodziny „otwarte” –...