Wierzyciel

Czytaj Dalej

PRZESTĘPSTWA NA SZKODĘ WIERZYCIELI

Skorupkę jest mniej korzystna ogólna pozycja dłużnika nieprofesjonalnego wobec profesjonalnej strony transakcji, jaką w szerzej rozumianym obrocie gospodarczym musi być wierzyciel. 300 1 KK wystarczy, by pokrzywdzonym był chociażby jeden wierzyciel.

Układ upadłego i wierzyciela

Najważniejsze przesłanki wymagane do zawarcia układu: -układ może być zawarty dopiero po ustaleniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, -układ może dotyczyć tylko wierzytelności nieuprzywilejowanych, -jeśli jest kilku upadłych, każdy z nich może zawrzeć odrębny układ, jego tylko obowiązujący, -układ może zawrzeć tylko upadły, jednakże nie może on być dopuszczony do zawarcia układu, gdy się ukrywa lub został skazany za przestępstwo na szkodę ...

ZMIANA WIERZYCIELA

Zmiana wierzyciela w zobowiązaniach polegała na cesji lub przelewie wierzytelności z dotychczasowego wierzyciela który przybierał nazwę cedenta na nowego wierzyciela nazywanego cesjonariuszem.

Podział kwoty między wierzycieli

Organ egzekucyjny sporządza plan podziału kwoty, w którym oprócz wierzyciela egzekucyjnego uczestniczą: - wierzyciele posiadający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia zobowiązanemu wezwania do zapłaty oraz wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, jeśli się zgłosili najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności nieruchomości, - osoby, które przed zajęciem nieruchomości ...

Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Wymagane czynności prawne przy zmianie dłużnika: Umowa między wierzycielem a osobą trzecia za zgodą dłużnika Umowa miedzy dłużnikiem a osobą trzecia za zgodą wierzyciela (nie jest skuteczna gdy wierzyciel nie wiedział, że osoba trzecia jest niewypłacalna) Umowa o przyjęcie długu musi być pisemna pod rygorem nieważności art.

Zasady zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym z zawarciem układu

Interesów wierzycieli: 1) to wierzyciele którym przysługują należności ze stosunku pracy. 3) Wierzyciele będący akcjonariuszami lub udziałowcem upadłości lub pozostałych wierzycieli

Wierzyciel

W sytuacji, w której zobowiązanie ma charakter pieniężny, wierzyciel ma obowiązek przyjęcia świadczenia nawet wtedy, gdy osoba ta działa bez wiedzy samego dłużnika.

Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym

W drugim przypadku wierzyciel zobowiązany jest do wystawienia tytułu wykonawczego, wysłania upomnienia zobowiązanemu, zwrócenie się do organu egzekucyjnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania, zawieszenie lub umorzenie, wypowiadanie się w sprawie zgłoszonych zarzutów oraz wnoszenie zażaleń na czynności organu egzekucyjnego.

Główni wierzyciele Polski.

Klub Londyński zrzesza około 500 wierzycieli.

Skarga pauliańska (działanie na szkodę wierzycieli)

Dotyczyła działania na szkodę wierzycieli przez dłużnika, który specjalnie umniejszał swój majątek aby wierzyciele nie mogli wyegzekwować swoich należności.

Działanie na szkodę wierzycieli (fraus creditorum)

Ostatecznie, środkiem ochrony wierzycieli stało się powództwo znane szeroko pod nazwą actio Pauliana.

ZWŁOKA WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA

ZWŁOKA WIERZYCIELA. Zwłoka wierzyciela ( mora creditoris) następowała wtedy gdy wierzyciel odmawiał przyjęcia świadczenia zgodnego z treścią zobowiązania.

Odpowiedzialność spadkobiercy wobec wierzycieli spadkowych

Majątkiem tym zarządzał kurator, a miało to na celu ochronę interesów wierzycieli spadkowych wobec zadłużonego spadkobiercy.

Pojęcia: zobowiązany, organ egzekucyjny, wierzyciel, fakultatywni uczestnicy postępowania egzekucyjnego

-Wierzyciel- jest to organ lub instytucja, na rzecz której ma być wykonywany obowiązek, lub która jest zainteresowana lub powołana do czuwania nad wykonaniem obowiązku i która ma prawo do dochodzenia wykonania obowiązku- jeżeli nie został wykonany dobrowolnie- w trybie egzekucji administracyjnej.

Zasady zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku

Kolejność zaspokajania wierzycieli: 1) wszelkie koszty postępowania egzekucyjnego, składki na bezp.

Zmiana wierzyciela i dłużnika

Zmiana podmiotu zobowiązania następowała w przypadku dziedziczenia, inne formy przeniesienia zobowiązania były niedopuszczalne. Chodziło o formalności wymagane przy zawieraniu zobowiązań, kto ich nie wykonał nie mógł być zobowiązany. Później nastąpiły pewne odstępstwa od tej zasady – przeniesienie...

Skutki prawne połączenia dla wierzycieli łączących się spółek kapitałowych

W przypadku łączenia się spółek, spółka przejmująca, albo nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (następstwo prawne).