Wiersze i dramaty

Czytaj Dalej

ZWOLON. Monologia, dramat wierszem C. Norwida

Monologia, dramat alegoryczno-symboliczny w 11 odsłonach wierszem C. Dramat podejmuje problem stosunku generacji Norwida do rewolucji i powstań. , jak „słowa pokolenia", za jakie Norwid uważał swój dramat.

SAMUEL ZBOROWSKI, dramat w 5 aktach wierszem J. Słowackiego

SAMUEL ZBOROWSKI, dramat w 5 aktach wierszem J. Obok bowiem genezyjskiej tajemnicy bytu i w ścisłej od niej zależności występuje też w dramacie sprawa Polski, jej duchowego losu, ucieleśnionego w duchach Zamoyskiego i S.

Dziady cz. III jako dramat romantyczny

"Dziady" to dramat o luźnej kompozycji, w którym poszczególne sceny łączy wspólna idea dramatu - problem niewoli narodowej i towarzysząca mu wiara w odzyskanie niepodległości.

Uzasadnij, że "Tango" Stanisława Mrożka jest parodią dramatu rodzinnego.

Finał dramatu i w tym sensie - rozpatrywania kryzysu wartości - jest pesymistyczny - zwyciężyły bezmyślność i siła, kryzys wartości jeszcze się powiększył.

Dramat polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach.  

Dramat emigracyjnych pisarzy powojennych polegał na tym, że przez wiele lat pisali po polsku nie mając nadziei, że będą przez rodaków czytani. Przedwczesna śmierć tego oryginalnego pisarza wyraża najlepiej dramat polskich emigrantów, ich częsta niemożliwość życia w warunkach poza krajem.

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

Średniowiecze Lament świętokrzyski (żale matki Boskiej pod krzyżem) wiersz ma charakter monologu lirycznego. Dramat przedstawia opisy aresztowań, ukazuje metody zastraszania i gnębienia Polaków przez carskich funkcjonarjszy.

TEORIA LITERATURY - Wiersz

W dorobku polskiej literatury utrwaliły się dwa odmienne sposoby budowy wiersza: wiersz regularny oparty na stałej zasadzie rytmicznej oraz wiersz wolny — nierytmizowany lub rytmizowany tylko dorywczo.

Gatunki dramatyczne - Gatunki dramatu średniowiecznego

Gatunki dramatu średniowiecznego — to przede wszystkim misteria: widowiska sceniczne o tematyce zaczerpniętej z Biblii oraz z żywotów świętych, a następnie moralitety: utwory o charakterze dydaktycznym,w których występowały alegoryczne postacie rozprawiające o prawidłach ludzkiego losu, o pokusach czyhających zewsząd na człowieka.

Gatunki dramatyczne - Dramat romantyczny

Dramat romantyczny — gatunek ukształtowany w dobie romantyzmu w opozycji do reguł dramaturgii klasycystycznej, a w nawiązaniu do teatru szekspirowskiego, form dramatu średniowiecznego, opery i melodramatu.

Gatunki dramatyczne - Dramat obyczajowo-psychologiczny

Dramat obyczajowo-psychologiczny — standardowy i najbardziej rozpowszechniony gatunek dramatyczny w okresie dominacji realizmu i naturalizmu; do dziś zresztą stanowi jedną z czołowych pozycji w repertuarach teatrów.

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat epicki

Dramat epicki — odmiana XX-wiecznego dramatu, którą wprowadził i teoretycznie ugruntował Bertolt Brecht, autor m.

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat poetycki

Odmiana ta nawiązuje do dawnych — przedrealistycz-nych — form dramatu, zwłaszcza do tragedii antycznej, teatru średniowiecznego, dramatu romantycznego, zaś w tematyce — do motywówmitologicznych, biblijnych, legendowych i historycznych.

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat groteskowy

Dramat groteskowy — do tej odmiany zaliczane są utwory, w których fabuła rozwija się poprzez sytuacje „dziwne" i absurdalne, nie mające jednak znamion fantastyczności. Autorami dramatów groteskowych byli m.

LIRYCY STAROŻYTNEJ HELLADY - TEMATYKA WIERSZY TYRTEUSZA (LIRYKA TYRTEŃSKA)

Tworzył w VII w.p.n.e. Pisał patriotyczne elegie. Od imienia poety wywodzi się termin tyrteizm. Poezja tyrtejska - patriotyczna, nawiązująca do walki. Porzucenie ziemi ojczystej uważał za rzecz niegodną.

Napisał pięć ksiąg zawierających pieśni wojskowe, marszowe i elegie o charakterze politycznym...

FORMALNE WYZNACZNIKI DRAMATU ANTYCZNEGO

  epejsodion - dialogi bohaterów Istotą budowy dramatu antycznego jest wzajemne przeplatanie się stasimonów i epejsodionów. Główna zasada dramatu antycznego to zasada trzech jedności: 1.

III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE

•  młodzież Aresztowania najczęściej dotyczą młodzieży. Są oni świadomi tego co robią, są nieugięci, wierni ideałom, patrioci, solidarni, zawzięci. Dla niektórych z nich walka stała się częścią ich życia. Walczą do końca. Ich środowisko: bohaterskie, ludzie konsekwentnie potwierdzający swe...

III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - PROMETEIZM

Konrad ma cechy bohatera mitologicznego. Został uwięziony za udział w spisku przeciw carowi. W celi więziennej następuje jego przemiana wewnętrzna. Uważa się za jedynego, który mógłby być przywódcą duchowym Polaków. W Wielkiej Improwizacji wzywa Boga na rozmowę.

Żąda od niego „rządu dusz”, który...

III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - MESJANIZM

−  miał zjednoczyć naród

−  Polacy są narodem wybranym i od nich zależy wyzwolenie całej Europy

−  cierpienie narodu ma przynieść Polsce zwycięstwo

−  przelana krew młodych romantyków ma sens, bowiem przez nią wiedzie droga do odzyskania niepodległości

−  miał podtrzymać Polaków na duchu i...

WIERSZE „USTĘPU” JAKO REPORTAŻ Z KRAINY DESPOTYZMU

Wiersz kończy się pytaniem co stanie się z tyranem, gdy lud zechce się wyzwolić.