Wielkość

Czytaj Dalej

Podaż dóbr i usług oraz czynniki określające ich wielkości.

Drugim co do ważności po popycie pojęciem w ekonomii jest niewątpliwie pojęcie podaży. Podaż (ang. supply) jest zestawieniem ilości dóbr, jakie producenci są gotowi dostarczyć (zaoferować) w określonym czasie i przy różnych cenach. Wielkość podaży jest to ilość dobra, jaką producenci są w stanie dostarczyć (zaoferować) na rynek przy określonej cenie w określonym czasie. Należy zwrócić uwagę na różnicę między pojęciem podaży i wielkości podaży. Podaż ...

Ekonomiczna wielkość partii

Charakterystyka

Ekonomiczna wielkość partii (ekonomiczna wielkość zamówienia, Economic Order Quantity) - jest metodą zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw. Zakłada każdorazowo zamawianie stałej ilości produktów którego ilość jest zależna od ceny, cech popytu oraz kosztów utrzymania zapasów oraz...

Kryteria określania wielkości partii produkcyjnych w procesie produkcji

 

Istotą produkcji seryjnej jest wykonywanie wyrobów w kolejnych seriach (partiach) produkcji przy czym serie te mogą być różnej wielkości. Partie określonych wyrobów mogą być realizowane jednorazowo wówczas jest to produkcja seryjna niepowtarzalna albo powtarzana i wówczas jest to produkcja seryjna...

Optymalizacja wielkości zamówienia

Charakterystyka

Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania...

Ekonomiczna wielkość zamówienia (EOQ)

Kz – koszty zapasów (bez kosztów wyczerpania zapasów)

Ku – koszty utrzymania zapasów

Kd – koszty składania zamówień

Wz – wielkość zamówienia

Kj – koszt jednostki zapasów

i –stopa określająca koszty utrzymania zapasów (%)

P – wielkość popytu na dany produkt (szt/rok)

s – koszty stałe złożenia...

Określanie wielkości mikroorganizmów

Wielkość mikroorganizmów określamy dwoma metodami:

metodą pomiaru prostego. Polega ona na dokładnym narysowaniu komórki na papierze milimetrowym, w takiej wielkości, w jakiej widzimy przy danym powiększeniu. Z rysunku odczytujemy wymiary w milimetrach, a wielkość rzeczywistą obliczamy ze...

Zmienność wielkości płatów oskrzelowych

Zmienność wielkości płatów jest na ogół duża. Najbardziej zmienną po stronie prawej jest wielkość płata środkowego i położenie jego górnej granicy, po stronie lewej wielkość języczka płata górnego. Natomiast górne odgraniczenie (Jusura obliqua) płata dolnego jest bardziej stałe.

Powierzchnia...

Wielkość i tragizm powstań narodowych w znanych Ci utworach literatury polskiej

Powstania – zrywy niepodległościowe Polaków są niezmiernie istotnym tematem naszej literatury. Nie można się temu dziwić, ponieważ zabory, okupacja – tragiczne dzieje narodu – zaowocowały takim właśnie biegiem wypadków, a wydarzenia takie, jak powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe...

Wielkość i tragizm powstań narodowych w znanych Ci utworach literatury polskiej.

Powstania zrywy niepodległościowe Polaków są niezmiernie istotnym tematem naszej literatury. Nie można się temu dziwić, ponieważ zabory, okupacja tragiczne dzieje narodu zaowocowały takim właśnie biegiem wypadków, a wydarzenia takie, jak powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe...

Co to jest ekonomiczna wielkość zamówienia i jakie czynnymi ją określają

Niezależnie od tego, którą formę zaopatrzenia realizuję się w praktyce, zawsze ważna jest sprawa wielkości dostaw.

W 1915 r. F.W. Harris rozwinął formułę ekonomicznej wielkości zamówienia (EWZ).

Później formuła ta znalazła zastosowanie w przemyśle dzięki wysiłkom konsultanta Wilsona. Dlatego...

Wielkości (w tym ceny) nominalne i realne. Siła nabywcza pieniądza

Wartości nominalne wyrażamy w cenach bieżących.

Wartości realne

Uzyskujemy, korygując wartości nominalne o zmiany poziomu cen.

Ceny realne są miernikiem rzadkości (ograniczoności). Informują one czy cena danego dobra rośnie szybciej niż przeciętny poziom cen...

Kształt i wielkość gruczołów przytarczowych

Są one przeważnie nieco spłaszczone niezależnie od kształtu. Oprócz podłużnego kształtu jajowatego są również gruczoły okrągławe i nerkowate. Wielkość ich odpowiada mniej więcej wielkości ziarna pszenicy. Średnia długość wynosi 6—7 mm, szerokość 3—4 mm i grubość 1,5—2 mm. U dziecka są...

Wielkość serca

Dla dorosłego mężczyzny podawane są następujące bezwzględne wymiary przeciętne: waga około 300 g, objętość około 270 cm3, największy wymiar długościowy średnio wypełnionego serca około 140—150 mm, wymiar poprzeczny około 100—110 mm, wymiar strzałkowy około 80—90 mm. Pojemność prawego...

Rozwój wielkości i rozkładu napięcia posturalnego

Warunkiem realizacji prawidłowych wzorców ruchowych jest odpowiedni poziom podstawowego napięcia posturalnego zarówno w zakresie jego wielkości jak i rozkładu. Odpowiedni to znaczy na tyle duży, aby pokonać siłę grawitacji, ale też nie za wysoki, by nie hamować swobodnego wykonywania ruchów.(21)...

Kształt i wielkość komórki

Kształ t i wielkość komórek mogą być różnorodne, przy tym stałe lub zmienne. Wielkość rozmaitych komórek waha się w szerokich granicach. Niektóre z nich można zobaczyć nawet nie uzbrojonym okiem.

np. jajo ptasie. Stanowi to jednak wyjątek. Wielkość komórek widzia-na jest tylko w mikroskopie...

Wielkość krtani, jej wzrastanie, różnice zależne od wieku i płci

Wielkość krtani wykazuje dużą zmienność osobniczą; na ogół nic jest ona zależna od długości ciała i w znacznym stopniu dumaczy indywidualne różnice brzmienia głosu. U osób w wposażonych w małą krtań głos postawiony jest wyżej, u osób z silnie rozw iniętą krtanią brzmienie głosu jest...

Jak przedsiębiorstwa naprawdę ustalają wielkość nakładów na promocję?

Chociaż przedsiębiorstwa mogą przy określaniu budżetu na marketing osiągać korzyści ze stosowania teorii i modeli marketingowych, większość z nich przy określaniu tych nakładów przechodzi przez proces, który tylko częściowo ma charakter racjonalny, częściowo zaś polityczny lub całkowicie...

Wielkości charakterystyczne silnika

Każdy silnik spalinowy możemy scharakteryzować poprzez podanie kilku jego podstawowych wielkości. Należą do nich: 1. Wymiary silnika 2. Stopień sprężania 3. Prędkość obrotowa, moment obrotowy, moc 4. Sprawność 5. Zużycie paliwa 6. Charakterystyka eksploatacyjna silnika Przyjrzyjmy się więc co kryję się za tymi parametrami i o czym one świadczą. 1. Wymiary silnika. Wymiary silnika - Pisząc "Wymiary silnika" miałem na myśli głównie wymiary komory ...

Uzasadnij określenie: koszty - wielkość produkcji - zysk (cost - volume - profit)

Analiza koszty - wielkość produkcji - zysk (Cost - Volume - Profit) pozwala ująć w jednym rachunku wiele ważnych kategorii ekonomicznych, takich jak: cena, koszt jednostkowy zmienny, koszt stały, rozmiary działalności. Rachunki decyzyjne powinny określić wielkość produkcji, przy której przychód uzyskany...

Wielkość zębów

Osobniczo wielkość zęba, zarówno korony jak i korzenia, waha się w bardzo znacznych granicach. Największą długość ma kieł, największą koronę — zęby trzonowe. Do pewnego stopnia wielkość zęba znajduje się we współzależności z długością ciała; dotyczy to przede wszystkim szerokości...