Panowanie Włodzimierza Wielkiego i Jarosława Mądrego na Rusi - reformy wewnętrzne.

Włodzimierz Wielki urodził się około roku 960 i był wychowywany przez babkę. Po pokonaniu brata broniącego się w Kijowie, a później w Rodinie dzięki zdradzie wojewody podległego Jaropełkowi, Włodzimierz opanował Kijów i mianował się wielkim księciem.

Eksternalizacja i internalizacja działalności badawczo-rozwojowej. Współdziałanie wielkich korporacji i małych firm

Powstająca synergia potęguje zdolności innowacyjne wielkich korporacji. W skali międzyregionalnej dominacja wielkich korporacji międzynarodowych wzmaga tendencje do polaryzacji przez to, że różnicuje innowacyjność i dynamikę gospodarczą regionów bardziej i mniej atrakcyjnych.

„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei” (J. Przyboś). Skomentuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.

Rodion Romanycz obrał sobie za wzór postać wielkiego Napoleona Bonaparte, który istotnie wpłynął na bieg historii. Kiedy Rodion pojął, że nie ma w morderstwie, którego dokonał, patetycznego, wielkiego celu na miarę Napoleona, że brak mu siły i woli wielkich ludzi, przeraził się.

MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO - Idee, struktury, funkcje

) ORGANIZACJA PAŃSTWA KAROLA WIELKIEGO Najważniejszym urzędem był urząd Palatyna (zarządzający pałacem).

POSTANOWIENIA W SPRAWIE POLSKI NA KONFERENCJACH WIELKIEJ TRÓJKI

17 lipiec - 2 sierpień 1945 Konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie. Na kilku posiedzeniach konferencji poczdamskiej przywódcy wielkich mocarstw zajmowali się wytyczeniem zachodniej i północnej granicy Polski.

Wielka Brytania - Klimat

Wysokości sezonowych temperatur wskazują na to, że w Wielkiej Brytanii panuje klimat mordki, odznaczający się małą amplitudą temperatur pomiędzy latem i zimą oraz występują tam częste opady ( niemal codziennie).

Wielka Brytania w latach 90.

Koncesje na rzecz Wielkiej Brytanii (między innymi nie przystąpienie do wspólnoty walutowej wywalczone przez Johna Majora niepokoiły niektórych posłów prounijnych, lecz wkrótce jeszcze ze silniejsza opozycja wytworzyła po stroifię tzw.

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

W lipcu 1339r przybył do Wyszehradu Kazimierz Wielki ze swoimi dostojnikami świeckimi i biskupami, i za ich zgodą i wolą dokonał „rezygnacji z Królestwa Polskiego” na rzecz swojego siostrzeńca Ludwika, syna Karola Roberta, ponieważ nie miał potomka męskiego.

Konferencje Wielkiej Trójki

), a czołową rolę winny odgrywać Stany Zjednoczone, ZSRR, Wielka Brytania i Chiny. Politykę odraczania ważkich decyzji politycznych jako pierwsza porzuciła Wielka Brytania.

WIELKA ARMIA

Tak wielka masa wojsk nie mogła być skupiona w jednym miejscu i pod jedną komendą. Tego dnia Senat pozbawił Napoleona władzy, a jednocześnie ogłosił, że skoro „ustały związki między cesarzem a ludem francuskim, przestaje też istnieć Wielka Armia”.

Danton - wielki aktor czy dobry człowiek?

Jako mężczyzna był pokaźnej budowy, atletyczne kształty, mocny głos i wielka ruchliwość dodawały mu męskości. Z jednej strony jest niechlujny, z drugiej natomiast strony swój dwór w Arcis urządził z wielkim przepychem.

Wielcy ludzie w poezji Norwida

Fakt sprowadzeni zwłok poety do Paryża stał się przyczyną sporów emigracji i wzbudził refleksje Norwida - wielcy ludzie nie znajdują szczęścia za życia, a nawet po śmierci nie uzyskują należnej im czci. Zawsze żył w cieniu wielkich ludzi, nie doceniony, samotny, a zmarł w przytułku dla bezdomnych.

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

Francja, która była nieugiętą współzawodniczką Niemiec od podziału cesarstwa Karola Wielkiego, szukała wzmocnienia własnych sił w sojuszu z Rosją, Niemcy zaś zawarły ścisłe przymierze z Austrią i bardziej luźne z nowym królestwem włoskim. Zresztą nie to jest ciekawe, dlaczego wielka wojna wybuchła, ale dlaczego jej nie zapobieżono.

Kult wielkich ludzi w poezji Norwida

Fakt sprowadzenia zwłok poety do Paryża stał się przyczyną sporów emigracji i wzbudził refleksje Norwida - wielcy ludzie nie znajdują szczęścia za życia, a nawet po śmierci nie uzyskują należnej im czci. Zawsze żył w cieniu wielkich ludzi, nie doceniony, samotny, a zmarł w przytułku dla bezdomnych.

Układ Słoneczny - Planety wielkie

Kurczenie się planet wielkich jest w dalszym ciągu istotnym źródłem energii. Przykładem takiego wiru jest Wielka Czerwona Plama na Jowiszu istniejąca co najmniej od kilkuset lat.

Dlaczego emigrację po powstaniu listopadowym nazywamy Wielką Emigracją?

Głównymi skupiskami emigracji były: Francja, Belgia, Szwajcaria, państwa niemieckie, Wielka Brytania i USA. 4 grudnia 1836 wydają oni Wielki Manifest.

Kazimierz Jagiellończyk - WIELKI KSIĄŻE LITWY

Największym sukcesem Kazimierza na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego była centralizacja państwa stabilizacja władzy i społeczeństwa, a więc to do czego dążył ze zmiennym powodzeniem na terenie Polski.

Kronika życia Karola Wielkiego

Karol Wielki cesarzem Wielki i wspaniały król Karol panował od rzeki Ebro po Łabę od Półwyspu Jutlandzkiego po Italię.

Księstwo Polskie - Małe królestwo wielkich nadziei

Bydgoskie i Poznańskie, z których utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie z zagwarantowaną autonomią oraz Gdańsk i Toruń uzyskały Prusy. Wodzem naczelnym armii został wielki książę Konstanty.

Romantyczni twórcy Wielkiej Emigracji

Wielka Emigracja założyła również liczne instytucje i zrzeszenia, zlokalizowane w większości w Paryżu, np. Tradycję Wielkiej Emigracji podjęła tzw.