Wielka Brytania - Przemysł

Warto nadmienić, iż przemysł nowoczesny oparty jest przede wszystkim na nowoczesnej technologii, wymagających niewielkich ilości surowców mineralnych, a co najważniejsze - wykwalifikowanej siły roboczej.

Wielka wojna z Krzyżakami (bez przebiegu wojny)

Wielka wojna z Zakonem. Krzyżacy spodziewali się uderzenia na Pomorze Gdańskie więc wielki mistrz krzyżacki skoncentrował swoje wojska pod Świeciem.

Wielki kryzys w latach 30 - stych

wielkiego krachu na giełdzie w 1929 r. Podsumowanie : Kryzys światowy wywołany krachem na nowojorskiej giełdzie przyczynił się do wielkiego zamieszanie na świecie w 30-latach XX wieku.

Jaskier wielki

Jaskier wielki porasta brzegi zbiorników wodnych i tereny bagienne. Jaskier wielki to roślina ekspansywna, dlatego należy go sadzić w dużych sadzawkach lub wykorzystać pojemniki, które powstrzymują rozrastanie się roślin.

Wielka Emigracja i jej główne ugrupowania

Pozytywnym skutkiem działalności Hotelu Lambert było pozyskanie sympatyków sprawy polskiej i zainteresowanie nią polityków angielskich i francuskich Z Wielką Emigracją związani byli najwięksi polscy pisarze i artyści: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Fryderyk Chopin, Piotr Michałowski Wielka Emigracja miała istotny wpływ na kształtowanie polskiej świadomości narodowej i uświadomienie państwom zachodnim, że sprawa polska ...

Wielka Encyklopedia Francuska

Wielka Encyklopedia Francuska zajmuje pośród nich miejsce szczególne. Poza granicami Francji Encyklopedia przemówiła w Szwajcarii, we Włoszech, w Rosji, w Holandii, w Wielkiej Brytanii, w Polsce i w Hiszpanii.

Formy i gatunki solowe w romantyzmie - Sonata. Wielkie formy solowe

O ile miniatury fortepianowe wzbogacały materiał pianistyczny o bły­skotliwe efekty techniczne, niuanse dynamiczne, a przede wszystkim o skoncentrowanie określonego typu ekspresji w niedużej formie, o tyle sonaty fortepianowe oraz inne wielkie formy pisane na ten instrument były wyrazem odmiennej tendencji, polegającej na demonstrowaniu siły dynamicznej i fakturalnej fortepianu, która — zdaniem kompozytorów romantycznych — mogła konkurować z ...

Starożytna Grecja - Wielka kolonizacja

Wielka Grecja, tak bowiem określali Grecy te obszary, była o wiele bogatsza niż dawna ojczyzna. Z drugiej strony, tubylcze szczepy stanowiły wielki i chłonny rynek zbytu dla wszelkiego rodzaju towarów, które Grecy sycylijscy importowali czy to z Grecji, czy z Małej Azji.

Innocenty I i Leon Wielki

Sobór chalcedoński dałwyraz uznaniu prymatu papieskiego w zakresie nauczania, choć w węższym znaczeniu niż to rozumiał Leon Wielki, natomiast prymat w zakresie jurysdykcyjnym nie spotkał się z powszechnym przyjęciem,jedynie niektórzy biskupi ze Wschodu zwracali się do papieża o decyzje.

„Wielka modlitwa” za Włochy

] wyszła tanieprzerwana wymiana wiary, kultury i cywilizacji pomiędzy narodami i Kościołami, jaka wtak wielkim stopniu przyczyniła się do zbudowania Europy zjednoczonej w wierze,jakkolwiek pośród pluralizmu lokalnych tradycji"26.

WIELKA BRYTANIA 1939-45

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii zostały utworzone po uchwa­leniu przez parlament brytyjski 22 sierpnia 1940 r. Zalążkiem Polskiem Marynarki Wo­jennej w Wielkiej Brytanii były 3 ni­szczyciele (Błyskawica, BurzaGrom), które dotarły do tego państwa1 września 1939 r.

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy (Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Prawdy wielkie i moralne płyną bowiem z samego życia. Chciałabym przytoczyć kilka przykładów dzieł literackich, które właśnie ze względu na zawartą w sobie prawdę o życiu nazwać można „wielkimi i moralnymi”.

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy”(Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich

Prawdy wielkie i moralne płyną bowiem z samego życia. Chciałabym przytoczyć kilka przykładów dzieł literackich, które właśnie ze względu na zawartą w sobie prawdę o życiu nazwać można „wielkimi i moralnymi”.

Państwo Aleksandra Wielkiego

W końcu wielkie to miasto zdobyto, splądrowano i zniszczono. W Egipcie zbudował dwa wielkie miasta, Aleksandrię i Aleksandrettę, dostępne od strony lądu i wskutek tego niezdolne do buntu.

Wielkie dni Arabów

Dokonał się wielki postęp w matematyce, medycynie i fizyce.

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy”(Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich

Prawdy wielkie i moralne płyną bowiem z samego życia. Chciałabym przytoczyć kilka przykładów dzieł literackich, które właśnie ze względu na zawartą w sobie prawdę o życiu nazwać można „wielkimi i moralnymi”.

Kraje Beneluksu - WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA

Wielkie Księstwo Luksemburga, Grossherzogtum Luxemburg, Grand-Duché de Luxembourg, Grousherzogdem Lezebuurg, jedno z mniejszych państw, położone w Europie, w jej zachodniej części. Po kon-gresie wiedeńskim (1815) utworzono Wielkie Księstwo Luksemburga pozo-stające w unii personalnej z Holandią.

Wielkie odkrycia geograficzne - droga do nowego świata i nowej europy

Przez kolejne czterdzieści lat, dzięki podbojom takich hiszpańskich konkwistadorów jak zdobywca Meksyku - Cortez i pogromca Inków - Pizarro, w Ameryce powstało ogromne hiszpańskie imperium kolonialne, z którego płynęły ogromne bogactwa o których mógł tylko marzyć wielki pechowiec Kolumb.

Mięsień pośladkowy wielki

pośladkowy wielki (ra. pośladkowy wielki (np.

WIELKA EMIGRACJA, emigracja polit. po upadku powstania listopadowego

Manifeście Wielkim z 1836, rolę ogranów prasowych pełniły pisma: „TDP" (1832-1 1833), „Postęp" (1834), „Demokrata Pol. Na emigracji tworzyli wielcy pisarze doby romantyzmu: Mickiewicz, Słowacki, C.