Cnota jest wiedza; wiem, ze nic nie wiem. Czy te dwie maksymy Sokratesa są ze sobą zgodne, czy sprzeczne?

Bo z nas dwóch żaden, zdaje się, nie wie o tym, co piękne i dobre, ale jemu się zdaje, że coś wie, choć nic nie wie a ja, ja nic nie wiem, tak mi się nawet nie zdaje. Sokrates równie dobrze mógł powiedzieć: „ Wiem, że nic nie wiem, ale jednak coś wiem.

Czynnik wiedza a wzrost i rozwój gospodarczy

1 Wiedza ukryta (subiektywna) Wiedza dostępna (obiektywna) Wiedza doświadczalna (ciało) Wiedza racjonalna (umysł) Wiedza symultaniczna (tu i teraz) Wiedza sekwencyjna (tam i wtedy) Wiedza analogowa (praktyka) Wiedza cyfrowa (obiektywna) Źródło: Pod pojęciem wiedzy ukrytej rozumiemy coś, co nie jest łatwo dostrzegalne i Wiedza ukryta jest czymś indywidualnym i trudnym do sformalizowania.

System zarządzania wiedzą

Bariery w dzieleniu się wiedzą Istotnym aspektem społecznym w systemach zarządzania wiedzą jest zachęcenie pracowników organizacji do dzielenia się wiedzą, co jest utrudnione przez wiele barier, latami budowanych, w tradycyjnych organizacjach.

Wpływ technologii informatycznych na zarządzanie wiedzą

piramidę wiedzy: dane, informację i wiedzą jako spersonalizowaną informację Zarządzanie wiedzą koncentruje się na dostarczeniu człowiekowi potencjalnie użytecznych informacji i ułatwienie ich asymilacji Systemy zarządzania wiedzą w tym zakresie nie różnią się od tradycyjnych systemów informatycznych, pogłębiona jest jednak funkcja pomocy przy asymilacji informacji Wiedza jako stan umysłu Wiedza jest stanem zrozumienia Zarządzanie ...

Informatyczne narzędzia zarządzania wiedzą

3-4): Zarządzanie informacjami i dostęp do informacji - wsparcie procesu zarządzania wiedzą skodyfikowaną w strukturalnych lub niestrukturalnych bazach i magazynach danych, czyli wiedzą "jawną", Wiedza o procesach - zarządzanie wiedzą o przebiegu procesów organizacyjnych, Miejsce pracy bazujące na wiedzy - zarządzanie wiedzą posiadaną przez osoby poinformowane (specjalistów, pracowników wiedzy), czyli wiedzą ...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Wiedza

Chodzi tu o dobrze ugrun­towaną wiedzę z wszystkich działów psychologii: ogólnej, rozwoju czło­wieka, psychologii społecznej, a w szczególności podstawy metodologii badań naukowych i jednostkowych.

Politologia jest wiedzą naukową (fragment wykładu + pytania)

Wiedza potoczna: bezplanowa, chaotyczna, bezkrytyczna Wiedza naukowa: zdobywana planowo, wiarygodna, kroki uzasadnione, krytyczny pogląd, intersubiektywnie sprawdzalna – jest sprawdzalna poddana kontroli, Wiedza naukowa od wiedzy potocznej różni się tym że jest uzyskiwana przez metodę naukową Politologia niema jednej ostatecznej teorii, badacze różnią się między sobą 2.

Wiedza w ujęciu Sokratesa - Sokrates (469-399 p.n.e.)

Stosował dwie metody: elenktyczną, polegającą na zbijaniu w dyskusji tez przeciwnika poprzez doprowadzanie jego wywodów do absurdu, i majeutyczną (jak twierdził, odziedziczył ją po matce, która była położną) - uważał, że sam niczego nie wie, ale dyskutując pozwala, aby w rozmówcy "narodziła się" wiedza, co jest możliwe, ponieważ każdy człowiek ma w swym umyśle wiedzę wrodzoną (natywizm,

Poezja filozoficzna - Widzieć i wiedzieć

Gdystwierdzamy, że „każdy to widzi”, mamy na myśli, że – „każdy to wie”. Wie, co o nim wiedzą brzozy.

Wiedza, wiadomości, umiejętności, sprawności jako cel kształcenia

- Mogą one być potoczne, gdy odnoszą się do poszczególnych faktów, zdarzeń, przedmiotów lub stosunków wziętych z codziennego naszego doświadczenia i życia - rzadko są przedmiotem nauczania, a jeśli już to raczej obocznie, raczej jako materiał do uogólnień lub dla ilustracji ogólnych praw i zasad - wiadomości ogólne różnią się tym od potocznych, że treść ich stanowią nie jednostkowe zdarzenia, zjawiska, przedmioty lub ...

Socjologia jako nauka i wiedza

SOCJOLOGIA JAKO NAUKA I WIEDZA Wiedza – wszelka forma poznawania, całokształt informacji pozostających ze sobą w określonym (luźnym bądź systemowym) układzie będącym efektem poznania Rodzaje wiedzy *naukowa *potoczna *artystyczno – literacka *spekulatywna Nauka * sens przedmiotowy – system uzasadnionych twierdzeń i teorii zawierające możliwie adekwatną – na danym etapie rozwoju poznania – wiedzę o ...

wiedza

:  o stanach rzeczy i relacjach między nimi („wiem że"), — wiedza deklaratywna; (2) o sposobach działania („wiem jak"), -zwiedza proceduralna;  o wynikach refleksji nad obydwoma poprzednimi rodzajami w. oraz nad sobą samym („wiem, że wiem"), meta-wiedza.

NAUKA I PRAKTYCZNO-INTUICYJNA WIEDZA ARTYSTÓW

Malarz nie wie d l a c z e g o , wie j a k.

Wiedza

Podstawą współczesnych rozważań dotyczących wiedzy są prace wielkich filozofów greckich Platona i Arystotelesa1, którzy stworzyli podwaliny dwóch głównych nurtów epistemologii (nauki o wiedzy) tzn.

Bertrand Russell „Prawda i wiedza”

WIEDZA: Autor próbuje zdefiniować pojęcie wiedzy. Można jedynie definiować czynniki pomagające w zrozumieniu, co to jest wiedza, ale samej wiedzy nigdy nie uda się precyzyjnie i jednoznacznie zdefiniować.

wiedza specjalistyczna a wiedza ogólna

Specjalista z reguły ma obszerny zasób informacji, wiele szczegółowych wiadomości, ale raczej o wąskim zakresie, trwałym ustrukturalizowaniu, przez co jego wiedza jest wysoce operatywna, łatwo dostępna; potencjał skojarzeniowy wiedzy specjalistycznej jest zdominowany daną dziedziną, co sprawia, że wiedza ta jest ograniczona do wąskiego zakresu (wiedza specjalistyczna zbliżona jest do — wiedzy ekspertów).

Poezja futurystyczna - „One jeszcze nie wiedzą”, Jasieński już wie

A więk-szość jeszcze nie wie, na przykład panienki „jeszcze nie wiedzą” i „jeszcze nie wierzą”, dlanich futuryzm to „niewiadoma i X”. Wiecujące panienki „jeszcze nie wiedzą,że gdy nastał Jasieński / Bezpowrotnie umarli i Tetmajer i Staff”.

Informatyczne wspomaganie zarządzania wiedzą

Charakterystyka Eksploracja powiązań pomiędzy zapisanymi w danych|bazach danych informacjami, wiedzą ukrytą i doświadczeniem pracowników, pozwala na wykorzystanie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie dla uzyskania istotnej i trwałej przewagi konkurencyjnej.

Zarządzanie wiedzą w negocjacjach

208-210 omawia cztery następujące mechanizmy zwiększania możliwości rozwoju wiedzy z zakresu negocjacji na poziomie organizacji (zachęcające do dzielenia się wiedzą i wspólnych refleksji).

wiedza świadoma

Nieświadoma jest też wiedza, która może być uświadomiona jedynie poprzez szczególne zabiegi (np, techniki psychoanalityczne, hipnozę, procedury mnemotechniczne); do wiedzy nieświadomej należy również — wiedza milcząca.