Wezwanie

Czytaj Dalej

Wezwanie do zapłaty

Ostateczne wezwanie do zapłaty Jeżeli dłużnik nie uregulował swoich zobowiązań względem dłużnika pomimo wysłania do niego wezwania do zapłaty, wierzyciel ma prawo wysłać do niego ostateczne wezwanie do zapłaty.

Forma i treść wezwania według kodeksu prawa adm.

Wezwanie powinno zawierać: nazwę i adres organu wzywającego, imię i nazwisko wzywanego, jakiej sprawy dotyczy, w jakim charakterze i celu zostaje wezwany, czy konieczne są pisemne wyjaśnienia, osobiste stawiennictwo, termin stawienia się /dzień, godzina, miejsce/, skutki prawne niezastosowania się do wezwania, podpis pracownika organu wzywającego.

Reguły dokonywania wezwań

Kodeks dopuszcza w przypadkach niecierpiących zwłoki wezwanie telegraficzne lub telefoniczne, a także przy użyciu innych środków łączności. Jeżeli stronę wezwano błędnie bez jej winy – przysługuje jej zwrot kosztów podróży.

Praca na wezwanie

Pracownik pozostaje przez cały czas do dyspozycji pracodawcy, podejmuje natomiast pracę tylko w momencie wezwania do jej świadczenia.

Doręczenia pism procesowych i wezwania

Wezwanie przez organ podatkowy strony lub innej osoby do osobistego stawienia się w celu złożenia wyjaśnień lub zeznań lub dokonania określonej czynności.

Wezwanie do usunięcia naruszeń w postępowaniu sądowoadministarcyjnym

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu czynności – do usunięcia naruszenia prawa.

Zwrot kosztów podróży i innych należności osobom stawiającym się na wezwanie

Strona uzyskuje koszty, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu lub gdy została błędnie, bez swojej winy wezwana do stawienia się. Osoba, która nie stawiła się na wezwanie może zostać ukarana grzywną /są wyjątki/.

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM OKREŚLAJĄCYM MIEJSCE ZAŁOŻENIA lub AKTUALNĄ SIEDZIBĘ DOMU GENERALNEGO

w Waszyngtonie domstudiów dla sióstr Duns Scotus House of Studies; 1883 nawezwanie wikariusza apost.

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD RÓŻNYMI WEZWANIAMI

do Münster, gdzie1854 rozpoczęto budowę szpitala pod wezwaniem św.

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM OSÓB i PRZYMIOTÓW BOŻYCH

° f. adoratorki Krzyża Św. (-* krzyż Chrystusa IV);

° f.Boskiego Serca Jezusa;

° f. Boskiego Serca Jezusa z Padvariai(—> Serce Jezusa V);

° f. Bożej Opatrzności z Baldegg(—> Opatrzność Boża IV);

° f. Chrystusa Króla z Wenecji(—> Chrystus Król III 3);

° f. Chrystusa Króla z Mariboru(—* szkolne...

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM TYTUŁÓW i PRZYWILEJÓW MATKI BOŻEJ

° f. konwentualne misji Dziewicy Niepokalanej,Franciscan Sisters Conventual of the Mission of t h e ImmaculateVirgin, na prawie d i e c , eryg. 1923 w Nowym Jorku zdomu zał. tam 1882 przez f. z Buffalo (—> franciszkanki IID 8°), który 1893 otrzymał autonomię; celem jest opieka naddziećmi, kształcenie...

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH

° f. bł. Kingi (Kunegundy),Congregation of the Franciscan Sisters of BlessedKunegonde, od 1976 - f. z Chicago, zgrom. III zak. regularnegona prawie p a p . , o ślubach prostych, zał. 8 XII 1894w Chicago przez J. Dudzik przv współudziale Róży Wisińskiej(1850-1917) i M.W. Barzyńskiego CR; 1925 zgrom,afiliowano...