Weryfikacja

Czytaj Dalej

Weryfikacja części

Stanowiska weryfikacyjne śą wyposażone w specjalne przyrządy, urządzenia pomiarowo-kontrolne, wzorniki itp. Zwykle poszczególne stanowiska są przystosowane do weryfikacji części jednego lub kilku podobnych zespołów.

Weryfikacja rozstrzygnięć administracyjnych

Uchylenie decyzji lub zmiana decyzji Kolejnym sposobem weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych jest uchylenie lub zmiana decyzji. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Ostatnim ze sposobów weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych jest, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.

Niedosyt weryfikacji wewnętrznej

Niedosyt weryfikacji wewnętrznej wiąże się często z brakiem odpowiedniego zlokalizowania problematyki badawczej na tle dotychczasowego dorobku.

Weryfikacje decyzji i postanowień w postępowaniu adm.

Weryfikacja decyzji i postanowień na drodze administracyjnej następuje w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego, z tym że w zakresie weryfikacji w toku instancji przyjmuje się zasadę ogólną dwuinstancyjności, której istota sprowadza się do prawa strony do dwukrotnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu administracyjnym.

Neopozytywizm Koła Wiedeńskiego. Przedstawiciele, tezy: stosunek do tradycyjnych problemów, koncepcje weryfikacji i koncepcje falsyfikacji

Są wynikiem nieporozumień, utrzymują się tylko dzięki temu, że używane przez nie wyrażenia nie zostały poddane analizie logicznej Koncepcje weryfikacji i falsyfikacji Weryfikacja- procedura zmierzająca do rozstrzygnięcia, czy dane zdanie (twierdzenie, hipoteza) jest prawdziwe czy fałszywe.

WERYFIKACJA

Weryfikacja empiryczna — wykazanie prawdziwości zdania na pod­stawie danych doświadczenia, dokonywa­ne w ten sposób, że ze zdania poddawane­go weryfikacji wyprowadza się konse­kwencje dotyczące tych danych (tzw.

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZDROWIA I ZABURZEŃ Z PERSPEKTYWY METODOLOGII BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH - Stawianie i weryfikacja hipotez - badanie diagnostyczne

Proces diagnozowania ma więc najczęściej charakter cykliczny, rzadko kiedy jest prostym procesem o następującej sekwencji: problem-> hipoteza—> badanie weryfikacyjne > wynik —> rozpoznanie —> wskazania (selekcja, interwencja).

Proszę wskazać i krótko omówić różnicę między weryfikacją a atestowaniem

Weryfikacja – sprawdzanie zgodności systemu z wymaganiami początkowymi. Atestowanie – końcowa ocena weryfikacji.

Weryfikacja hipotez statystycznych

Weryfikacja hipotez statystycznych Hipotezą statystyczną nazywamy każdą taką hipotezę, która dotyczy bądź postaci rozkładu, bądź wartości parametrów rozkładu pewnej zmiennej losowej i która może być weryfikowana statystycznie, to znaczy w oparciu o wyniki zaobserwowane w próbie. Weryfikacja hipotez statystycznych odbywa się na podstawie wyników zaobserwowanych w próbie.

Weryfikacja informacji o kandydacie

  Weryfikacja informacji o kandydacie służy ustaleniu prawdziwości danych zawartych w dokumentacji przedstawionej przez kandydata.

Eksperymentalna weryfikacja hipotez psychoanalitycznych

Jednym z następstw zbliżenia między psychologią a psychoanalizą jest laboratoryjne sprawdzanie hipotez wyprowadzonych z teorii psychoanalitycznej. Przez lata prowadzonych było wiele eksperymentów mających na celu weryfikację twierdzeń teorii psychoanalitycznej. Wykonano dziesiątki eksperymentów, a ich wyniki zgodnie potwierdzały hipotezy psychoanalityczne. Skupimy naszą uwagę na dwóch programach badawczych, które są uważane za wzorowe pod względem teoretycznym i ...

weryfikacja zdań

weryfikacja zdań (ang.

Na czym polega weryfikacja hipotez dotyczących diagnozy afazji?

Jak wielokrotnie podkreślała autorka w tym rozdziale, szeroko rozumianą diagnozę ustalamy w sposób dynamiczny i heurystyczny przez cały okres kontaktu z pacjentem (Pąchalska, MacQuccn 2002 a), na postawie przyjętej przez nas definicji afazji z jednej strony, z drugiej zaś na podstawie naszej obserwacji...

Weryfikacja pytań kwestionariuszowych

Niezbędnia w przygotowywaniu badań sondażowych jest także weryfikacja pytań kwestionariuszowych w ramach badań pilotażowych.

Stosunek neopozytywizmu Koła Wiedeńskiego do tradycyjnych problemów koncepcje weryfikacji i falsyfikacji

KOŁO WIEDEŃSKIE, Der Wiener Kreis, nazwa przyjęta przez grupę uczonych, głównie matematyków, logików, fizyków i filozofów (m.in.: R. Carnap, Ph. Frank, K. Gödel, O. Neurath, K. Popper), skupionych wokół seminarium filozofii M. Schlicka prowadzonego od 1922 na uniwersytecie w Wiedniu; właściwa działalność...