Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Węgry (1945 - 1948)

 

Sytuacja Węgier, nie wchodzących w skład koalicji antyfaszystowskiej, była jeszcze trudniejsza niż sąsiedniej Czechosłowacji. Na sytuacji w tym kraju zaciążyło porozumienie Churchilla ze Stalinem, na mocy którego w kraju tym (podobnie jak w Jugosławii) połowa wpływów miała przypaść Związkowi...

Węgry - PRZEMYSŁ

Kraj ubogi w surowce mineralne, niewielkie ilości boksytów i rud żelaza. Najważniejszy surowiec tego kraju to węgiel brunatny. Przemysł węgierski w warunkach ustroju socjalistycznego, a więc do 1990r., był nastawiony przede wszystkim na masową produkcję niewysokiej jakości dóbr i z trudem konkurował...

Węgry - ROLNICTWO

Węgry są krajem samowystarczalnym pod względem produkcji żywności. 57% powierzchni kraju zajmują ziemie orne, a łąki i pastwiska stanowią 13%. Dzięki obfitym opadom i wysokiej temperaturze latem dolina Dunaju należy do bardzo wydajnych rolniczo obszarów. Uprawia się tu kukurydzę, pszenicę, jęczmień...

Powojenne Węgry – od końca II Wojny Światowej po powstanie roku 1956

Powojenne Węgry wychodziły z okresu II wojny światowej mocno osłabione. W czasie działań wojennych straciły blisko 400 tys. mieszkańców, a dalsze 250 tys. zostało wysiedlone do Związku Radzieckiego. W wyniku zniszczeń wojennych i grabieżczych działań wyzwoliciela ze wschodu, szacuje się iż w 1945 roku węgierska produkcja wyniosła 30 proc. poziomu przedwojennego, a majątek narodowy zmniejszył się o 40 proc. Pod względem terytorialnym Węgry nie poniosły strat. Na mocy ...

Węgry

WĘGRY

Powierzchnia:

93 000 km2

Położenie:

45o48`-48o40` szer. geogr. płn.

16o05`-22o55` dł. geogr. wsch.

Ludność:

10 289 000

Gęstość zaludnienia:

111 osób na 1 km2

Stolica i największe miasto:

Budapeszt - 2 009 000 mieszkańców

Język:

Węgierski

Towary importowane:

Maszyny...

Węgry - UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI

Węgry przypominają swoim kształtem rozległą czarę, otoczoną niewysokimi górami. Warunki geograficzne są określone w głównej mierze przez Dunaj. Na wschód od Dunaju rozpościera się Wielka Nizina Węgierska zajmująca połowę kraju, odwadniana przez Cisę i jej dopływy. Nizina znajduje się poniżej 200...

Węgry - KLIMAT

Węgry podlegają wpływom wilgotnego kontynentalnego, który przynosi mroźne zimy i gorące lata. Jednak nawet w głębi kraju zaznaczają się wpływy klimatu morskiego. W Budapeszcie średnia temperatura lipca wynosi 22oC, a stycznia -1oC. Deszcze padają często. Budapeszt otrzymuje około 600 mm opadu, a latem...

Węgry - BOGACTWA NATURALNE

Węgry nie mają zbyt dużo surowców naturalnych. Ropa naftowa i gaz ziemny są eksploatowane w okolicach Szegedu i Zala. 14 mln ton węgla brunatnego pochodzi z wyżyn z okolic Miskolca, a 2 mln ton węgla kamiennego z kopalń w okolicach Peczu. Występują tu także złoża boksytu, rudy żelaza i odkryta...

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego, pisana z przerwami 1649-60, wyd. cz. 2 w Lesznie 1651-55, cz. 1 w Krakowie 1660, całości w 4 księgach (pod powyższym tyt.) w Kaliszu 1681 (tekst zmien...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Węgry po rewolucji demokratycznej

 

Na Węgrzech symbioza trzech partii opozycji, które zastąpiły w 1989 roku komunistów, zakłócona została swarami i sporami, główną osią których są siły prawicowe w ruchu chłopskim (József Torgyan) bądź szowiniści i antysemici w rodzaju Laszló Csurkó). Węgry i Polska podjęły jednak już w ciągu...

Węgry i Siedmiogród

W Słowacji, sąsiadującej z Czechami, działał (1520, 1525) Konrad Cordatus, który osobiście znał Lutrai pozostał z nim w kontakcie (spisywał nawet jego rozmowy przy stole). Reformacja jednak nie znalazłaszerszego przyjęcia w tym kraju.

Węgry, do których należała Słowacja (do 1526), szerzej od niej...

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI ROSJA - NIEMCY - AUSTRO-WĘGRY - ROSJA - WIELKA BRYTANIA

Polityka rosyjska kierowała się nie tylko przeciw Austro – Węgrą i Turcji, ale również państwami blisko związanym z Niemcami jak również przeciwko samym Niemcom i ich zapędom imperialistycznym w Azji Zachodniej. Antagonizm rosyjsko-austriacko- niemiecki przyczynił się do załagodzenia nieufnych stosunków...

Węgry - TRANSPORT

Sieć kolejowa na Węgrzech liczy 7 750 km, z czego 2 277 km jest zelektryfikowana. Transport kolejowy wciąż odgrywa główną rolę w przewozach towarowych, ale coraz większe znaczenie zarówno w przewozach towarowych, jak i pasażerskich ma 29 700 km dróg kołowych. Budapeszt i Dunaujvaros są ważnymi portami...

Węgry - ENERGETYKA

79% energii elektrycznej pochodzi z elektrociepłowni, a jedynie 1% z hydroelektrowni (koło Vac). 20% energii dostarcza elektrownia jądrowa w Paks - głównym centrum ambitnego programu atomowego Węgier.

Węgry - TURYSTYKA

Turystyka na Węgrzech staje się przemysłem. Rozwija się zwłaszcza w okolicach Balatonu, dużego jeziora o powierzchni 590 km2 oraz na obszarach leśnych, gdzie żyje wiele cennych gatunków flory i fauny. Wielu turystów przybywa do stolicy - przepięknie położonego Budapesztu, gdzie można podziwiać...

Węgry - MIASTA

Buda i Peszt, powstałe na przeciwległych brzegach Dunaju jako oddzielne miasta, są dziś połączone mostami. Stolica, odbudowana po zniszczeniach wojennych (Hitler ogłosił Budapeszt twierdzą, a dwie dywizje SS usiłowały bronić miasta przed Armią Czerwoną), stała się ważnym ośrodkiem turystycznym o...

WĘGRY

Zob. Madziar, Magierka. Piechota węgierska w XVI w. w czasie wojen króla Stefana Batorego zaciężna piechota złożona z Węgrów; piechota zorganizowana i umundurowana na wzór węg., złożona z Polaków.

Węgierka kobieta narodowości węg.; rodzaj śliwy; rodzaj szabli węg., bardzo ceniony; dawny rodzaj fajki...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Węgry w latach 70 - tych

 

Na Węgrzech dekada ta stała pod znakiem nieśmiałych reform gospodarczych zahamowanych pod radzieckim naciskiem i prób pozyskania szerokiego popar­cia społecznego dla względnie łagodnego w owym czasie reżimu Kadara.

Dość wysoka stopa życiowa osiągnięta została jednak głównie dzięki coraz...