Węgierski

Czytaj Dalej

Tomasz Kajetan Węgierski (1756-1787)

Pochlebstwa, jakimi okadzał króla i magnatów Naruszewicz i Trembecki, nie były odosobnione w poezji stanisławowskiej, na co prócz odziedziczonej po wieku XVII i czasach saskich tradycji panegiryków wpłynął niemało przykład dworskiej poezji francuskiej. Nie wszyscy jednak ulegli tej zarazie. Oprócz...

System wyborczy i prtie polityczne Republiki Węgierskiej

Węgierski system wyborczy Na podstawie ustawy nr XXXIV/1989 system wyborczy Węgier jest systemem mieszanym - łączącym elementy proporcjonalne i większościowe. Jednoizbowy parlament Zgromadzenie Narodowe Republiki Węgierskiej liczące 386 posłów. 152 mandaty rozdzielane są systemem proporcjonalnym z użyciem systemu Hagenbacha-Bischoffa na podstawie wyników głosowania na: - regionalne listy wyborcze w 20 okręgach (19 komitatów (żupach)+stolica), - ogólnokrajowe listy ...

Wiosna Ludów w Europie - Sprawa węgierska w monarchii habsburskiej

Ruch narodowy przybrał największe rozmiary na Węgrzech. Węgrzy domagali się liberalnych reform, to jest wolności prasy i zgromadzeń, utworzenia niezależnego od Wiednia rządu i Gwardii Narodowej, a także zwoływania co rok węgierskiego sejmu.

Wystąpienia ludności w miastach w połowie marca 1848 roku...

WĘGIERSKA REWOLUCJA 1848-1849.

3 marca 1848 w płomiennym przemówieniu w sejmie węgierskim Lajos Kossuth (1802-1894) potępił rząd austriacki (habs­burski) cesarza Ferdynanda (1793-1875), który był jednocześnie królem węgierskim; w przemówieniu Kossuth domagał się rów­nież konstytucji demokratycznej jako nie­zbędnego warunku...

WĘGIERSKIE POWSTANIE 1956.

W społe­czeństwie węgierskim narastał opór wobec władzy radzieckiej na Węgrzech. 23 paź­dziernika 1956 studenci i robotnicy rozpo­częli w Budapeszcie demonstracje przeciw komunistycznemu rządowi węgierskiemu, domagając się wolnych wyborów, reform gospodarczych, wycofania wojsk radzieckich i powrotu do...

WĘGIERSKA REWOLUCJA 1918

W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY I węgierscy zwolen­nicy lewicy oraz nacjonaliści coraz bardziej zniecierpliwieni porażkami i brakiem żywno­ści dążyli do oderwania Węgier od monarchii austro-węgierskiej. Węgierski sejm wezwał wojska do powrotu do kraju, a 25 październi­ka 1918 hrabia Mihaly Karolyi...

Kościół węgierski

Węgry po rozpadzie (1918) habsburskiej monarchii austro-węgierskiej przeżywały wrzenie rewolucyjnesilniej niż inne kraje i przez pewien czas były Węgierską Republiką Rad. W tym trudnym dla Kościołaokresie duchowieństwo przystąpiło do utworzenia własnego związku, który broniłby jego sytuacji...

WĘGIERSKA ZOFIA, z KAMIEŃSKICH, 1 v. MIELĘCKA

WĘGIERSKA ZOFIA, z KAMIEŃSKICH, 1 v. MIELĘCKA, ur. 1822 w Górkach Borzych (Podlasie), zm. 8 XI1869 w Paryżu, córka Ludwika, felietonistka. Obdarzona dużym urokiem osobistym i błyskotliwą inteligencją, gorszyła opinię swobodą obyczajów, zwł. od ok. 1843 wolnym związkiem (po opuszczeniu męża...

węgierska wojna domowa 1301 -1308

Wraz ze śmiercią króla Węgier Andrzeja III Weneckiego (zm. 1301) wygasła dynastia Arpadów; rozpoczęła się wojna między kan­dydatami do węgierskiej korony św. Stefana pomiędzy królem czeskim Wacławem III (1289-1306), księciem bawarskim Ottonem III (zm. 1312) i neapolitańskim Karolem Robertem...

Międzynarodowe znaczenie rewolucji węgierskiej w 1956 r.

- trwanie rewolucji 23.10-10.11.1956

- proba narodu wegierskiego w zdobyciu suwerenności i uwolnienia się spod sowieckiego jarzma

PRZYCZYNY SPOLECZNO-EKONOMICZNE

- zapasc ekonomiczna i niski standard zycia w Wegierskiej Republice Ludowej

- chlopi niezadowoleni z kolektywizacji

- dziennikarze i literaci...

WĘGIERSKI TOMASZ KAJETAN

WĘGIERSKI TOMASZ KAJETAN, ur. 1756 zapewne w Śliwnie (Podlasie), zm. 11 IV 1787 w Marsylii, poeta, tłumacz. Ok. 1764 rozpoczął naukę w jezuickim Collegium Nobilium w Warszawie, gdzie był uczniem m. in. A. Naruszewicza; debiutował w druku w „Wiadomościach Warsz." 1770 Mową do Jego Królewskiej Mci...

Węgierski ruch rewolucyjny w latach 1848 - 1849

 

Sytuacja na Węgrzech: + 1847 – wzrost nastrojów rewolucyjnych, głównym liderem opozycji przeciwko Wiedniowi staje się Lajos Kossuth i Szandor Petofi, twórca „Młodych Węgier”

+ dlatego też dwór wiedeński zaczął oddziaływać na inne narody, takie jak Chorwaci, Słowacy i Rumuni, widział ich jako...

Geneza państwa węgierskiego

 

Ostatni z ludów, który osiedlił się w ciągu I tys. nad Dunajem i Cisą był pochodzenia ugrofińskiego. Przez stulecia poprzedzające początek naszej ery Madziarowie przebywali w zachodniej Syberii. Następnie jednak przesunęli się na południe, w strefę stepową i weszli w kontakty z tureckim...

Olbracht a tron węgierski

 

Król czeski, Władysław Jagiellończyk nazywany był "rex bene" - "król dobrze", ponieważ na wszystkie propozycje odpowiadał "bene".

Był uległy i bez charakteru. Bardzo odpowiadało to magnaterii, praktycznie sprawującej rządy w kraju. Dlatego też właśnie Władysław, a nie porywczy Olbracht...

CZESKO-WĘGIERSKA WOJNA 1260-1270

Obaj królowie - czeski, Przemysł II Wielki (1230?-1278) i węgierski, Bela IV (1206--1270), dążyli do opanowania księstw Aus­trii i Styrii, należących do potężnego aus­triackiego domu Babenbergów od 1192 do śmierci w 1246 ostatniego męskiego potom­ka tej linii. Walki czesko-węgierskie zakoń­czył...

WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1526-1529

Po wojnie WĘGIERSKO-TURECKIEJ 1521-1526 Jan Zapolya z Siedmiogrodu został wybrany na króla Węgier. Jednocześ­nie doszło w zachodnich Węgrzech do elekcji arcyksięcia austriackiego Ferdynanda (1503-1564), późniejszego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, szwagra poprzed­niego króla węgierskiego Ludwika...

WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1921.

Były cesarz austro-węgierski Karol I (1887-1922) - od 1919 przebywający na wygnaniu w Szwajcarii (patrz kuna czerwony ter­ror 1919) - w marcu 1921 niespodziewanie wrócił na Węgry, by odzyskać tron węgier­ski, i wezwał Miklósa Horthyego de Nagy-banya (1868-1957), regenta oraz głowę pań­stwa, do oddania...

WĘGIERSKI BUNT POGAN 1046

Śmierć króla Stefana I, później świętego Stefana (1038), nie pozwoliła na zakończenie napo­tykającej znaczny opór chrystianizacji kró­lestwa; nawet nie wszyscy członkowie rzą­dzącej dynastii Arpadów przyjęli nową wiarę (Stefan wypędził swych opornych krewnia­ków i wyznaczył na swego następcę...

Lilak węgierski

Lilak węgierski (Syringa josikaea) rozwija swoje kwiaty najpóźniej, bo na początku czerwca. Lubi stanowiska słoneczne, najlepiej rośnie na żyznych, próchnicznych, dostatecznie wilgotnych glebach.

CI I TAMCI. Powieść z czasów kampanii węgierskiej

CI I TAMCI. Powieść z czasów kampanii węgierskiej, powieśćT.T. Jeża, prwdr. w „Gazecie Warsz." 1886, w y d . os. t.1-3 w Warszawie 1899. Akcja rozgrywa się na Węgrzech w czasieWiosny Ludów. Obejmuje zasadniczo d w a lata: 1848-49.Zamknięciem utworu jest klęska rewolucji w ę g . wskutek interwencjiarmii...