Wartości

Czytaj Dalej

Zarządzanie a motywy-wartości

 

daje się względnie obiektywnie wydzielić w świecie zespół grup wspólnych wartości niższego i wyższego rzędu w życiu społeczeństw- to wynika też z socjologicznych badań opinii publicznej i statystyki . I tak powstała też wspólna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ONZ, której jednym z głównych...

Wartość pieniądza w czasie

Wartość pieniądza w czasie Pojęcie wartości pieniądza w czasie wiąże się głownie z takimi kategoriami finansowymi jak koszt pożyczki czy koszt kapitału własnego. Oznacza to ze 1000 zł będący do dyspozycji w chwili obecnej jest więcej wart niż ten sam 1000 zł otrzymany w przyszłości, np. za rok. Wynika to z następujących powodów:  Kwota jaka mamy do dyspozycji wcześniej może być już teraz zainwestowana i może być źródłem zysków i wpływów ...

Pochodzenie słowa wartość

Termin wartość pochodzi od słowa być wartościowym, mieć znaczenie (valor od valere) i wszedł do słownika filozoficznego stosunkowo niedawno, bo dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku. Do tego czasu tradycja filozoficzna posługiwała się określeniem dobro. Początkowo termin wartość należał wyłącznie do języka codziennego i oznaczał: - siłę, zdrowie fizyczne, - odwagę i męstwo, - moc charakteru. Potem zaczęto mówić o wartościach na terenie nauk ...

Analiza wartości

Koncepcja analizy wartości

Analiza wartości została opracowana przez L. D. Milesa, pracownika General Electric, w 1947 roku. Początkowo była to metoda tajna, stosowana dla zamówień wojskowych (F. C. Schworz 1974, s. 34). Wykorzystywana była do racjonalizacji produkcją|produkcji, dopiero w późniejszych...

Rynkowa wartość dodana

Charakterystyka

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa rodzi potrzebę zastosowania dodatkowych mierników oceny wyników działania przedsiębiorstwa. Tradycyjne wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych nie uwzględniają wszystkich czynników, mających wpływ na wartość firmy. Miernikami wzrostu...

Zarządzanie przez wartości

Charakterystyka

Model zarządzania przez wartości (ang. Managing by Values - MBV) tworzy ramę dla współczesnych liderów i menedżerów. MBV jest ważny w procesie zarządzania organizacjami w złożonym środowisku. Zagadnienie wartości dawniej uznawane za "zbyt miękkie", by mogło być włączone w poważne...

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

„Praca wyróżnia człowieka wśród reszty stworzeń - tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi.” Jan Paweł II Człowiek jest istotą twórczą i nie potrafi być biernym obserwatorem otaczającego świata. Aktywność jest, bowiem nieodzownym warunkiem zaspokojenia potrzeb, chcemy być czynnymi emocjonalnie, fizycznie i umysłowo. Każdy z nas jest świadomy, że dla osiągnięcia celu ...

12 Wartości - – Linda, Richard Eyre

12 WARTOŚCI – Linda, Richard Eyre Trzeba uczyć wartości, w jaki sposób? – odpowiedź daje szkoła amerykańska: Eyrowie Eyrowie twierdzą, że zaraz po jedzeniu, ubieraniu, nauczanie wartości jest najważniejszą powinnością rodziców wobec dzieci, bo wartości nadają życiu sens. Udzie z różnych kultur i religii wg. Eyrów okazywali się zgodni w chęci uczenia dzieci pewnych fundamentalnych wartości: - uczciwość - grzeczność - szacunek - odwaga - miłość do ...

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

  „Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

 

Średniowiecze i renesans to sąsiadujące ze sobą, ale bardzo różne epoki. Pierwsza z nich trwała bardzo długo - od V do XV w., renesans przypada na koniec wieku XV, cały XVI i...

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

 

Średniowiecze i renesans to sąsiadujące ze sobą, ale bardzo różne epoki. Pierwsza z nich trwała bardzo długo - od V do XV w., renesans przypada na koniec wieku XV, cały XVI i...

Ustalanie systemów wartości i kryteriów określających wartość

Wartościami są te przedmioty lub stany rzeczy, które jednostkom i grupom zapewniają równowagę psychiczną, dają zadowolenie, dążenie do nich lub ich osiągniecie daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku, lub te, które są niezbędne dla utrzymania wewnętrznej spójności grupy, jej siły i jej znaczenia...

Określenie wartości i sposoby ich istnienia - Co rozumie się przez wartości?

Mówiąc o wartościach na gruncie teorii wychowania, nie wolno zapominać, iż nie ma —jak dotąd — zgodności co do jednoznacznego ich rozumienia także w innych dyscyplinach naukowych, jak np. w so­cjologii, psychologii, filozofii, antropologii, etnografii czy ekonomii. Brak zgodności w rozumieniu wartości...

Rola wartości w wychowaniu - Potrzeba wychowania do wartości uniwersalnych

W trakcie wychowania do wartości nie jest rzeczą obojętną, o jakie wartości chodzi nam najbardziej, które uważamy za mniej lub bardziej ważne czy wręcz niegodne zabiegania o nie w procesie wychowania. Na ogół nie budzą wątpliwości wartości uniwersalne, nazywane także podstawowymi, ponadczasowymi...

Wartość dla klienta

Wartość dla klienta jest tu rozumiana jako suma użyteczności oferowana nabywcy - przyp. tłum.)

Zakładamy, że klienci dokonają zakupu w tej firmie, o której sądzą, że oferuje im najwyższą wartość. Definiujemy to w następujący sposób (zobacz Rysunek 2-1).

• Wartość dostarczana klientowi jest...

Wartości niematerialne i prawne

Charakterystyka

Wartości niematerialne i prawne są to zakupione przez dana jednostkę prawa majątkowe przeznaczone do wykorzystania zgodnie z potrzebami danej jednostki, których okres użytkowania będzie dłuższy niż 12 miesięcy. Ponieważ zaliczane są one do aktywów trwałych to w sprawozdaniu finansowym...

Wartość dodana (Rachunkowość)

Charakterystyka

Wraz z rozwojem społecznym rosną wymagania związane z ujawnianiem informacji o działalności firmy. Tradycyjny zbiór informacji zawarty w istniejących sprawozdaniach finansowych okazuje się niewystarczający. W szczególności dla zatrudnionych i zewnętrznych stron uczestniczących w...

Wartość informacji

Charakterystyka

Potrzeba pomiaru wartości informacji wynika z następujących jej własności:

informacja jest jednym z czynników wytwórczych T Dziuba, 2007, s.19-23, informacja jest nabywana za określony mierzalny koszt, który może być znaczny, dostępne są substytuty do każdej specyficznej cząstki...

Szkoła austriacka: twórcy. Teoria wartości, cen podziału dochodu narodowego

W przypadku szkoły austriackiej mamy do czynienia z kilkoma prekursorami, torującymi drogę teorii użyteczności krańcowej. Za takiego prekursora uchodzi Ferdinando Galiani który w swoich rozprawach zajął się rozwikłaniem starego paradoksu – dlaczego chleb mimo tak wysokiej „użyteczności” uzyskuje niższą wartość wymienną w porównaniu z prawie bezużytecznym diamentem. Galiani kazał rozróżniać dwa pojęcia: „użyteczności”, związanej z subiektywnym odczuciem ...

Według jakich wartości proponowali postępować moi dotychczasowi nauczyciele?

Rodzice to pierwsi najważniejsi nauczyciele i wychowawcy dziecka, ponieważ to oni jako pierwsi pozwalają mu na poznanie świata przez dotyk, zapach, słowa, i z każdym etapem rozwoju uczą dziecko jak żyć wprowadzając w jego system wartości, -wartości, według których powinno ono postępować. Moimi pierwszym nauczycielami, którzy pokazali mi piękno świata, życia, którzy wpoili mi wartości najważniejsze dziś dla mnie to moi rodzice. Najważniejszą wartością postępowania ...

Znaczenie hierarchii wartości w życiu człowieka

Termin wartość znalazł się w słowniku filozoficznym dopiero p[od koniec XIX w. pochodzi od słowa valere czyli mieć znaczenie. Do czasu wprowadzenia tego terminu używano pojęcia dobro a wartością określano siłę, zdrowie fizyczne, męstwo, moc charakteru, odwagę. Z czasem termin ten zaczął pojawiać się w takich dziedzinach nauki, jak matematyka, ekonomia, muzyka czy nauki prawnicze . Pojęcie wartość można również przetłumaczyć z języka niemieckiego, gdzie Wert i ...