Platforma wartości

Charakterystyka

Platforma wartości (Value Platform) jest obecnie jednym z kilku znanych modeli zarządzania kapitałem intelektualnym. Twórcami projektu są Leif Edvinsson (Skandia), Hubert Onge (CIBC), Charles Amstong (Amstong World Industries) oraz Gordon Petrash (The Dow Chemical Company). Naukowcy próbowali...

Porównanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z metodą ekonomicznej wartości dodanej.

Porównanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z metodą ekonomicznej wartości dodanej. Przedsiębiorstwa w rozwiniętej gospodarce rynkowej są powszechnie przedmiotem różnorakich transakcji handlowych, co implikuje potrzebę uzyskania szacunków ich wartości przy pomocy odpowiednich dla charakteru transakcji i jej uczestników metod wyceny. M. Kufel wyszczególnił zbiory sytuacji, w których wymagane jest przeprowadzenie wartości przedsiębiorstwa. I tak, do ...

Trwałe wartości czy przemijająca maniera? przedstaw na dowolnie wybranej epoce literackiej.

Myślę, że powyższy temat najzręczniej będzie mi omówić na epoce baroku, ponieważ właśnie te czasy hołdowały swoistej manierze, jaką na przykład był marinizm.

Barocco po włosku znaczyło: dziwaczny, niezgodny z dobrym smakiem. Styl barokowy w sztuce i literaturze cechowała widowiskowość...

Wartość pieniądza w czasie

Aby porównać określone kwoty pieniądza, musimy dokonać odpowiednich przeliczeń. Do określenia wartości przyszłej wykorzystujemy rachunek kapitalizacji, natomiast do określenia wartości obecnej rachunek dyskontowy. W przedsiębiorstwie rachunek zmiennej wartości pieniądza w czasie wykorzystywany jest do...

Wartość przyszła pieniądza

Jest to wartość, jaką zainwestowana dziś kwota pieniężna będzie posiadać w przyszłości. Jej wysokość zależna jest od stopy procentowej, ale również od sposobu kapitalizacji odsetek. Wyróżniamy dwa rodzaje kapitalizacji:

rachunek odsetek prostych,

rachunek odsetek złożonych.

Przy...

Jak powstają informacje - Wartość informacji

Dyskusja wokół wartości informacji, czyli wokół kryteriów, za pomocą których wiadomości są poddawane selekcji, wiąże się w szczególności z badaniami Waltera Lippmanna. To on użył po raz pierwszy w 1922 roku w swej pracy Public Opinion (Opinia publiczna) pojęcia „wartości wiadomości" (news value) i...

Trwałe wartości czy przemijająca maniera? Przedstaw na dowolnie wybranej epoce literackiej

Myślę, że powyższy temat najzręczniej będzie mi omówić na epoce baroku, ponieważ właśnie te czasy hołdowały swoistej manierze, jaką na przykład był marinizm.

Barocco po włosku znaczyło: dziwaczny, niezgodny z dobrym smakiem. Styl barokowy w sztuce i literaturze cechowała widowiskowość...

Wartość, cena i zadowolenie

W jaki sposób konsumenci dokonują wyboru wśród wielu produktów zdolnych zaspokoić daną potrzebę? Załóżmy, że Tom Jones dojeżdża codziennie 5 kilometrów do pracy. Tę potrzebę może zaspokoić kilka produktów: wrotki, rower, motocykl, samochód, taksówka i autobus. Te możliwości składają się na...

Ekonomiczna wartość dodana

Charakterystyka

Jedną z najbardziej popularnych metod pomiaru wartości firmy jest ekonomiczna wartość dodana EVA (Economical Value Added), bazująca na zasadzie osiągnięcia przez firmę stopy zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt. Obliczenie EVA jest dość...

Wartość dodana (Ekonomia)

Charakterystyka

Wartość dodana - jest to przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel, Warszawa 1999r. str. 43 lub można ją też rozumieć jako różnicę pomiędzy utargiem przedsiębiorstwa a kosztami zakupów materiałów i usług od innych firm, zatem jest to...

Łańcuch wartości dodanej

Charakterystyka

Koncepcja łańcucha wartości dodanej stworzona przez Michaela Portera przedstawia działalność przedsiębiorstwa jako ciąg czynności powiązanych ze sobą w logiczną całość, podejmowanych w czasie wytwarzania wyrobu finalnego lub usługi, prowadzących do uzyskania wartości dodanej. Autor...

Wartość życia - Życie jest wartością

Długo zastanawiałem się , jakie wartości stanowią prawdziwą wartość w moim życiu . Dla niektórych ludzi , szczególnie w dzisiejszych czasach najważniejsze w życiu są pieniądze . Niezupełnie się z tym zgadzam . Są one w życiu potrzebne , ale czy są najważniejsze? Co stanowi prawdziwą wartość w życiu? Dla mnie prawdziwą wartością w życiu nie są dobra materialne, ale miłość, dom rodzinny, przyjaźń i zdrowie. Zostaliśmy stworzeni z Miłości i bez Miłości ...

Rozważania wartości niewinności na podstawie wykładów z antropologii filozoficznej.

Próbując oddać właściwy sens i znaczenie terminu niewinności należy rozważyć, to jako pewną formę bliskości człowieka do Boga, jako pewnego rodzaju oddzielenia od zła a nawet przeciwstawienie mu się. Ściślej pojmując jest pewnego rodzaju brakiem w tym co złe, niemożność przynależenia tej wartości do zła, jest udziałem człowieka w Bogu. Jako pierwotna własność, do której przynależymy od zawsze. Pierwotna niewinność utracona pierwotnie przez Adama i Ewę w raju ...

Kultura i społeczeństwo: normy, wartości. Zróżnicowanie kulturowe. (WDS - Wstęp do socjologii)

Kultura i społeczeństwo: normy, wartości. Zróżnicowanie kulturowe. Zygmunt Freud traktuje kulturę jako siłę zniewalającą czy ograniczającą naturalne popędy. Większość definicji kultury podkreśla, że wskazuje ona sposób życia właściwy, pożądany, oczekiwany w danej społeczności, jak ludzie powinni postępować. Wielu autorów uważa za trzon kultury reguły czy wzory. Wśród wielu koncepcji człowieka pojawia się taka, że człowiek to istota kierująca regułami, a ...

Wymień i uzasadnij jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury składają się na centrum kultury polskiej.

Wymień i uzasadnij jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury składają się na centrum kultury polskiej. Kultura (z łac. cultura mentis = "uprawa ziemi") to termin wieloznaczny, interpretowany w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania). Kultura najczęściej rozumiana jest jako całokształt ...

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

 

Człowiek jest istotą twórczą i nie potrafi być biernym obserwatorem otaczającego świata. Aktywność jest bowiem nieodzownym warunkiem zaspokojenia potrzeb, chcemy być czynnymi emocjonalnie, fizycznie i umysłowo. Każdy z nas jest świadomy, że dla...

Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok.

Ogromna ilość dzieł traktuje o tym, co dobre, a co złe, prezentuje wzorce i antywzorce postaw ludzkich, zawiera pouczenia i zestaw norm etycznych – bezpośrednio lub parabolicznie.

 

Biblia – najstarsza księga świata – zawiera nie tylko dekalog przykazań, ale również wiele wzorów ludzkich losów i...

Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok

Ogromna ilość dzieł traktuje o tym, co dobre, a co złe, prezentuje wzorce i antywzorce postaw ludzkich, zawiera pouczenia i zestaw norm etycznych bezpośrednio lub parabolicznie.

Biblia najstarsza księga świata zawiera nie tylko dekalog przykazań, ale również wiele wzorów ludzkich losów i postaw. Jest...

Dynamiczne elementy osobowości – potrzeby, presje, wartości w teorii Murraya

Podstawowe pojęcia to: potrzeba, presja, temat, integrat potrzeby i wektor wartości.

Potrzeba wg Murraya to konstrukt hipotetyczny, który reprezentuje siłę występującą w określonej okolicy mózgu. Jest to siła o nieznanej naturze fizykochemicznej. Siła ta organizuje zachowanie: percepcję, apercepcję...

PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria wartości estetycznych

Jest tu mowa o istocie piękna (wartości estetycznej), o jego rozmaitych postaciach i odmianach, sposobie istnienia, o stosunku do innych (typów) wartości. Na ogół przyjmuje się,  że należy wyróŜnić wiele wartości estetycznych (np. wdzięk, wzniosłość, ładność, śliczność), dyskutuje się, czy...