Jak obliczamy wartości unormowane cech i do czego one służą

Jeżeli odejmiemy od każdej obserwacji (xi) średnią arytmetyczną ( ) i podzielimy tę różnicę przez odchylenie standardowe (s), to otrzymamy wartości unormowane cechy X:

Wartości unormowane (standaryzowane) mogą być dodatnie i ujemne. Wartość unormowana będzie ujemna wtedy, gdy sam pomiar jest...

Problematyka wartości organizacyjnych (układ wartości organizacyjnych)

Przyjmuje się, że kształtowanie kultury organizacyjnej jest związane z:

- charakterem otoczenia, zwłaszcza jego wymiarem kulturowym – systemem wartości społeczeństwa i uznawanych sposobów postępowania oraz regionalne lub lokalne wartości kulturowe mające decydujący wpływ na proces określania...

Pojęcie i pomiar wartości marki (brand equity)

Marki różnią się wartością i siłą reprezentowaną na rynku. W skrajnym przypadku istnieją marki nie znane przez większość nabywców. Istnieją też marki o dobrym poziomie, ugruntowane w świadomości klientów (poprzez przypominanie lub rozpoznawanie). Poza tym. istnieją marki o wysokim stopniu...

Wartość godziwa

Charakterystyka

Wartość godziwa jest specyficzną kategorią ceny wykorzystywanej do ustalenia wartości aktywów. Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze...

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu (amortyzacji), które powinno odzwierciedlać utratę ich wartości w wyniku zużycia spowodowanego upływem czasu. Przez wartości niematerialne i prawne należy rozumieć nabyte prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do używania, jeśli przewidywany okres ich użytkowania przekracza rok oraz są one wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z ...

Wartości przekazywane przez rodzine a wartości przekazywane przez społeczeństwo

1. TRADYCJA- przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania,normy postępowania), które dana zbiorowość wyróżnia jako szczególnie ważne i warte zachowania obecnie i w przyszłości. RODZINA- grupa ludzi związana wzajemnie, poprzez pokrewieństwo lub małżeństwo. Rodziny są zwykle określane jako rozlegle (duża grupa krewnych mieszkająca razem lub utrzymująca wzajemne bliskie kontakty.) Bądź podstawowe ...

Wartości nadające sens ludzkiemu życiu

Wartości to dobra, które stanowią cel ludzkich działań, którym człowiek służy, których respektowanie decyduje o tym, że postępowanie człowieka jest dobre. Takimi wartościami są np. : dobro, prawda, rodzina, miłość, sprawiedliwość, wolność. Wartości te dotyczą wszystkich ludzi niezależnie od wyznawanej religii. Wartości są przedmiotami najgłębszych dążeń i pragnień, dzięki którym realizuje się ludzka egzystencja, określają one styl jego funkcjonowania,

Norma (wartości normalne, wartości prawidłowe, wartości referencyjne)

..Norma" jest pojęciem statystycznym, obejmującym 95'7< badanej populacji lud/i zdrowych. Oznacza lo. że 5 osób na l(X) badanych - uznawanych za całkowicie zdrowych, może mieć wynik danego parametru powyżej lub poniżej zakresu wartości prawidłowych. Jednak wię­kszość osób badanych w populacji ludzi...

Przyrost rastrowej wartości tonalnej

Przyrost rastrowej wartości tonalnej jest różnicą tych wielkości między formą kopiową a drukiem. Różnica ta powstaje w wyniku geometrycznych zmian wielkości punktów rastrowych oraz wskutek efektu pełzania światła (patrz rozdz. 3.4.4).

Dokładnie tak samo, jak rastrowa wartość tonalna (F), przyrost...

Trwałe wartości epoki staropollskiej (co dzisiaj przetrwało a co straciło aktualność).

Żyjemy w okresie w fermentującym ciągłymi zmianami. W przerażająco szybkim tempie przegrupowują się, odwracają i ustawiają na nowo w innym porządku wobec rzeczywistości wszystkie niemal rzeczy i sprawy, z którymi jesteśmy związani. Przerażeni tą nieustanną zmiennością, nie przygotowani na nią...

Metoda aktualnej wartości netto (NPV)

Do obliczenia zaktualizowanej wartości przyszłych wpływów i wydatków służy dyskonto. Jest ono odwrotnością procentu składanego (1 + r)n, służącego do obliczenia wartości przyszłej (S) po n latach zainwestowanego kapitału (P). Dyskontowanie polega na mnożeniu wartości pieniężnej (S) przez czynnik...

Klasyfikacja wartości - Inne klasyfikacje wartości

Użyteczne dla dociekań i badań na gruncie teorii wychowania mogą się okazać także inne klasyfikacje, mianowicie:

wartości intelektualne, socjocentryczne, allocentryczne, prestiżowe,materialne, przyjemnościowe, emocjonalne i perfekcj oni styczne (por.A. Folkierska, 1979; H. Świda, R. Acher...

Jaką wartość ma ludzie życie?

Coraz częściej w dzisiejszych czasach człowiek zadaje sobie pytania: Jaki sens i wartość ma ludzkie życie? Czy mamy prawo je niszczyć? Co tak naprawdę kieruje naszym działaniem? Rozsądek czy czysty egoizm? A przede wszystkim, Czym jest tak naprawdę życie? I Co tak naprawdę jest dla nas wartością? Takie i wiele innych pytań zadaje sobie również i ja. W tej pracy postaram się jak najlepiej przedstawić moje osobiste refleksje i wnioski po przeczytaniu Encykliki „Evangelium ...

Dobro i zło jako wartość

Działanie człowieka, jego zachowanie i postępowanie może być rozpatrywane według dwóch diametralnie różnych kategorii, a mianowicie dobra i zła. Są to tak zgoła odmienne właściwości ponadrzeczywiste, że czasami bardzo trudno jest człowiekowi je odróżnić, gdyż stosunkowo gruby mur postawiony pomiędzy nimi, zamienia się niekiedy w cienką, pajęczą nić. Dlatego też, człowiek, jako byt niedoskonały a do doskonałości zmierzający, waha się bezustannie na szalo ...

Środki uzależniające , a rodzina i jej system wartości

CELE ZAJĘĆ : 1.Dostarczenie podstawowych wiadomości o alkoholu i innych substancjach i ich działaniu 2.Ujawnienie nieprawidłowych przekonań dotyczących alkoholu i narkotyków , ich wpływ na rodzinę 3.Poznanie znaczenia słowa „Wartość” 4.Poznanie wartości uznawanych za ponadczasowy symbol rodziny ( prawda , piękno , dobro ) 5.Poznanie systemu wartości swych kolegów i przyjaciół 6.Uczeń dokona hierarchii wartości we własnej rodzinie PRZEWIDYWANE ...

Jaki wpływ według mnie mają normy i wartości społeczeństwa polskiego na kulturę organizacyjną polskiech przedsiębiorstw.

Kultura, w wielu bardzo ostatnio popularnych badaniach porównawczych nad organizacjami ( tzw. "cros - national research" lub "comparative management"), byla często traktowana jako zmienna niezależna, czyli jako zewnętrzny czynnik wpływający i determinujący bezpośrednio zachowania pracownicze i menedżerskie w danym kraju. Jest to czynnik praktycznie niemożliwy do zmiany na który bylibyśmy skazani z racji naszego miejsca urodzenia i wychowania. Będąc urodzony i wychowany, np. w ...

„Nie wszystek umrę.” Rozważania o roli literatury w budowaniu uniwersalnego systemu wartości.

 Non omnis moriar – nie wszystek umrę, te słowa po raz pierwszy zostały wypowiedziane przez wybitnego poetę rzymskiego, Horacego. Uświadomił on sobie fakt i wierzył w to, że jego poezja zyska nieśmiertelność i będzie przekazywała pewne ważne wartości następnym pokoleniom. Inni poeci, żyjący po...

„Nie wszystek umrę.” Rozważania o roli literatury w budowaniu uniwersalnego systemu wartości

Non omnis moriar nie wszystek umrę, te słowa po raz pierwszy zostały wypowiedziane przez wybitnego poetę rzymskiego, Horacego. Uświadomił on sobie fakt i wierzył w to, że jego poezja zyska nieśmiertelność i będzie przekazywała pewne ważne wartości następnym pokoleniom. Inni poeci, żyjący po...

Wartości polityczne i tożsamość

Wartości nie mają definicji, można je definiować raczej poprzez cechy i cele

Wartości mają charakter społeczno-emocjonalny

Wartości są odpowiednio wielowarstwowymi, kompleksowymi i wzajemnie zależnymi tworami

Wyrazem społecznej natury wartości są składające się na nie rozmaite...

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Systemy wartości, z którymi może identyfikować się urzędnik

- system wynikający z ładu moralnego społeczeństwa, na który składają się konstytucyjne wartości państwa prawa, wartości i normy religijne, „moralność świecka”

- system wartości organizatorskich obowiązujących w urzędzie

- system wartości wynikający ze sztuki profesjonalnego uprawiania...