ADMINISTRACJA A OBYWATEL - Wartości ekonomiczne i społeczne

1. Dumę z przynależności zamieszkiwania w określonej gminie, powiecie, województwie czy nawet krainie geograficznej.

2. Znaczenie dotychczasowych stosunków z sąsiadami obejmujących elementy kulturowe czy narodowościowe.

3. Istniejące i projektowane układy komunikacyjne łącznie z odległościami i...

Zawodowe wartości etyczne administracji publicznej

- Wydajność

- Przejrzystość

- Odpowiedzialność

- Prawość

- Bezinteresowność finansowa

Osoby oraz placówki formułujące wartości i standardy

- Parlament

- Dyrektorzy Służby Cywilnej

- Pracownicy Służby Cywilnej

- Obieralni urzędnicy

- Środowiska opiniotwórcze

- Związki

- Eksperci ds. walki z korupcją

Wartości preferowane w wychowaniu

altruizm- A. Comte; troska o dobro osoby lub grupy osób, polega na świadomym świadczeniu jakiejś przysługi nie oczekując niczego w zamian, bezinteresownie, dobrowolnie; potrezba troski o innych. Bezinteresowność w sferze materialnej i cielesnej

odpowiedzialność- gdy ktoś jest za coś odpowiedzialny lub...

Autonomia osobowa jednostek niepełnosprawnych jako centralna wartość życiowa

Poznawanie problemów autonomii człowieka nastręcza przede wszy­stkim wiele trudności teoretycznych, interpretacyjnych, a wieloaspektowość ujęć autonomicznego funkcjonowania niepełnosprawnego człowieka w prakty­ce społecznej jest tym bardziej skomplikowana pod względem badawczym. W poszukiwaniu...

Jakie wartości przynosi kontrola bez oceniania?

Należy pamiętać, że kontrola jest środkiem do podnoszenia poziomu kształcenia i ustalania jego wyników, więc nie powinna być wyłącznie okazją do wystawiania ocen. Kontrola bez oceniania to przede wszystkim zmniejszenie stresu ucznia, a tym samym, bardziej realne zaobserwowania wszystkich zdobytych przez...

Wartość terenów podmokłych

Niczym nie wyróżniający się krajobraz - cecha wielu terenów podmokłych - jest niezbyt korzyst­ną wizytówką tych jednych z najbardziej cennych ekosystemów Ziemi. Ich żyzne gleby i wody pro­dukują wielką biomasę, która jest wykorzystywa­na gospodarczo przez człowieka. Na przykład, delta rzeki...

Geneza religii – spór o genezę religii, wartość danych archeologii prahistorycznej

 

W religioznawstwie przyjmuje się dość powszechnie, że religia nie pojawiła się w jakimś określonym momencie prahistorii i rejonie geograficznym. Zakłada się raczej, iż wierzenia religijne powstawały w poszczególnych częściach świata w różnych okresach i przyjmowały rozmaite formy. Pojawienie...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Zachód w poszukiwaniu nowych wartości

 

W latach siedemdziesiątych pojawiły się nowe próby znalezienia recepty na kryzys kapitalizmu. Modna stała się szkoła neoliberalna. Traciło na popularności wobec nieskuteczności w obliczu kryzysu - „państwo dobrobytu".

Wyraźnie odrodziły się i umocniły nurty chrześcijańsko-demokratyczne o...

Przemiany w administracji francuskiej XVII i XIX wieku z uwzględnieniem trwałych wartości, które przetrwały do końca XX wieku

1. ORGANIZACJA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ. Przełom XVIII i XIX wieku był okresem głębokich reform administracji centralnej w wielu krajach. Pierwsza przeprowadziła takie reformy rewolucyjna Francja. W 1791 r. dokonano we Francji systematycznego i wyczerpującego podziału zadań między resorty administracji. Do tej pory nie było tu ministra spraw wewnętrznych. W 1791 r. zreorganizowano resorty, które istniały już wcześniej: - spraw zagranicznych; - spraw wojskowych; - ...

Ojcostwo XXI w. kryzys czy wartość

„ Powszechną i niewątpliwie najważniejszą grupą pierwotną jest bezspornie rodzina. Jej znaczenie wynika nie tylko z jej kształtu czy istnienia w każdym społeczeństwie, lecz przede wszystkim z tego, że jest ona pierwszym i podstawowym miejscem rozwoju, uspołecznienia, współżycia dziecka. Rodzina wychowuje nie tylko dla siebie jako rodziny, ale przede wszystkim dla osobistego szczęścia jednostki i dla dobra ogólnego, społecznego.” Rodzina jest jedyną w swoim rodzaju,

Napisz funkcję w C++, która pobiera dwa argumenty typu całkowitego a,b, takie, że a < b, oraz zawraca wartość sumy wszystkich liczb całkowitych z przedziału obustronnie domkniętego <a, b>

Potrzebna nam jest funkcja pobierająca dwa argumenty typu int i zwracająca wynik typu całkowitoliczbowego - może to być int ale zważywszy na to, że wynik może być duży lepiej skorzystać z typu long int. Prototyp funkcji wygląda tak: long int sumuj(int a, int b); Teraz zabieramy się za utworzenie ciała funkcji. Najpierw musimy sprawdzić czy przekazane argumenty są poprawne, czyli czy zmienna a jest mniejsza od zmiennej b. W przeciwnym razie musimy wyjść z funkcji.

Wartość nawozowa

Zwyżki plonów roślin obliczane w stosunku do masy wniesionego nawozu org. lub 1 kg czystego składnika nawozów mineralnych.

Wartość pokarmowa paszy

Zawartość skł.pok., w tym białka, tłuszczu, włókna, cukrów,skrobi, poszczególnych aminokwasów, kwasów tłuszczowych, skł. miner., witamin orazenergii. W.p.p. wyraża się ilością danego składnika na jednostkę wagową paszy o ustalonej wilgotności lub na jednostkę wagową suchej masy...

Wartość przemiałowa

Właściwości zapewniające możliwość uzyskania z danego ziarna mąki o wysokiej wydajności oraz zachowanie się tego ziarna podczas przemiału.

Wartość siewna

Przydatność danego materiału siewnego do siewu. O w.s. nasion decydują:czystość genet., czystość fiz., energia i zdolność kiełkowania, zdrowotność, wilg. orazmasa 1000 nasion. U buraka cukrowego w.s.określa czystość, jednokiełkowość, kalibraż oraz wigor nasion.

Wartość użytkowa materiału siewnego

Procent wagowy zdolnych do kiełkowania nasion czystych w danym materiale siewnym; jeśli w.u. wynosi 90%, to znaczy, że w danym materialesiewnym jest 90% nasion zdolnych dokiełkowania, a pozostałe 10% stanowią zanieczyszczenia i nasiona niekiełkujące.

W poszukiwaniu prawd i wartości

Jan Józef Szczepański (ur. 1919), prozaik, eseista, scenarzysta filmowy. Uczestnik kampanii 1939 r., w okresie okupacji oficer AK. Wiatach 1980 —1983 prezes ZG ZLP. Najważniejsze u wtóry: Polska jesień (1955), Ikar (1966), Wyspa (1968), Rafa (1974).

Wprowadzenie do obiegu szkolnego dwóch niewielkich...