Warstwa

Czytaj Dalej

Systemy otwarte - model odniesienia ISO - OSI: Warstwy wyróżnione w modelu odniesienia i ich funkcje

Przy określaniu liczby warstw kierowano się kryterium aby w każdej warstwie znajdowały się funkcje logicznie ze sobą powiązane, ale zasadniczo różne od funkcji w innych warstwach.

Stany, klasy i warstwy społeczne

W przypadku klasy można wskazać nie mniej niż pięć jej podstawowych znaczeń, a w przypadku warstwy trzy, przy czym w obu przypadkach dotyczy to klas i warstw rozumianych przede wszystkim historycznie, czyli jako kategorii opisu podziałów nowoczesnych społeczeństw przemysłowych.

Grubość warstwy farby

Podczas drukowania na papierach powlekanych farbami wg DIN 16 539, właściwe barwy powinny zostać osiągnięte przy grubościach warstw farb od 0,7 do 1,1 pm.

WODONOŚNA WARSTWA

W warstwach w'odonośnych zalegających podwarstwami nieprzepuszczalnymi woda znajdujesię zwykle pod ciśnieniem; w związku z tym wypełniaona całkowicie warstwę wodonośną,a w otworach studziennych jej zwierciadło możesię podnieść nad warstwę wodonośną wskutekciśnienia.

WARSTWA, KLASA, STAN i KASTA

warstwę chłopską, warstwę drobnomieszczańską itp. społeczna – warstwa społeczeństwa o określonej pozycji społecznej, stosunku do ośrodków produkcji, wysokości dochodu itp.

Czym jest warstwa ozonowa?

Warstwa ozonowa znajduje się w stratosferze na wysokości od 15-55 km, z maksymalną koncen­tracją gazu między 25 a 30 km. W warstwie ozonowej nieustannie dokonu­ją się przemiany różnych form tlenu.

Warstwa transportowa (transport layer)

Warstwa transportowa (transport layer) - czwarta warstwa modelu OSI odpowiedzialna za integralność transmisji i formaty danych warstw niższych: przenoszonych przez warstwę fizyczną, zarządzanych przez warstwę łącza danych oraz trasowanych w warstwie sieciowej.

WARSTWA UPRAWNA

WARSTWA UPRAWNA — warstwa gleby,którą rolnik uprawia różnymi narzędziami; niejest więc tym samym, co warstwa orna i czasamigrubość jej można zwiększyć, np.

Zewnętrzna warstwa skośna serca

Zewnętrzna warstwa skośna jest cienka, grubość jej wynosi zaledwie parę milimetrów. W wirze serca włókna tej warstwy wytwarzają również cienką ścianę koniuszka.

Warstwa łącza danych (data link layer)

Warstwa łącza danych (data link layer) - druga warstwa modelu OSI, w której następuje składanie, rozdzielanie i transmisja pakietów danych, łącznie z korekcją błędów.

WARSTWA PODORNA

WARSTWA PODORNA — warstwa gleby leżącapod warstwą orną odwracaną pługiem podczasorki; za pomocą pogłębiacza spulchnia sięwarstwę podorną powodując lepsze jej przewietrzenie,zwiększenie pojemności wodnej, a jednocześnieułatwia się przenikanie do niej korzeni roślin.

Pojęcie klasy społecznej, stanu i warstwy

: warstwa ekonomiczna to ludzie, którzy mają takie same dochody; warstwa kulturalna – ludzie o tym samym lub zbliżonym poziomie wykształcenia i aktywności kulturalnej.

Przyczyny podziału społeczeństwa na warstwy społeczne

Według Szczepańskiego warstwa społeczna to zbiór ludzi mniej lub bardziej oddzielonych od innych kryteriami wyższości lub niższości. prawdopodobieństwo wchodzenia w kotakty bezpośrednie z przedstawicielami innej warstwy.

Warstwa sieciowa (network layer)

Warstwa sieciowa (network layer) - trzecia warstwa modelu OSI, która ustala protokoły przesyłania pakietów, priorytety komunikatów i prowadzi kontrolę ruchu w sieci.

Historia Filmu - Warstwa dźwiękowa w filmie

Trzecią warstwę dźwiękową stanowią szmery, czyli tak zwane dźwięki naturalne.

Warstwy społeczne

W takim rozumieniu warstwy to nie tylko statystyczne zbiory podobnych pod jakimś względem jednostek, ale realne, zintegrowane w pewnym stopniu całości społeczne, nowe formy strukturalizacji społeczeństwa.

Klasy społeczne, warstwy i stany

Warstwy społ. Granice warstw są nieostre, a kryteria niezbyt wyraźne.

Klasy i warstwy społeczne w perspektywie stratyfikacyjnej i strukturalnej

1997) Ujęcia współczesne klasy spolecznej rozumienie klasy w perspektywie stratyfikacyjnej klasy rozumiane są jako poziomy zróżnicowania społęcznego w płaszczyźnie ekonomicznej tak rozumiane klasy są rodzajem warstw i jako takie są częścią układy stratyfikacyjnego spoleczeństwa rozumienie klasy w perspektywie strukturalnej klasy rozumiane jako części spoleczeństwa postrzeganego w postaci strukturalnie powiązanej całościbyly ...

Koncepcje klasy społecznej. Klasy a warstwy społeczne

Koncepcja ujmująca klasy społeczne jako warstwy społeczne różniące się między sobą głównie stylem życia i prestiżem społecznym. WARSTWY SPOŁECZNE to grupy zróżnicowane pod względem pozycji społecznej.

Warstwa fizyczna (physical layer)

Warstwa fizyczna (physical layer) - najniższa (pierwsza) warstwa modelu odniesienia OSI ustalająca poziomy napięć, przebiegi czasowe transmisji danych, wymianę sygnałów (elektrycznych, bezprzewodowych, optycznych), ustalanie interfejsów sprzętowych w okablowaniu sieciowym oraz zasady potwierdzania odbioru danych transmitowanych przez medium fizyczne sieci.