Wapń i fosfor

Ponad 99% wapnia i około 85% fosforu w organizmie dorosłego człowieka jest zdeponowane w kościach, głównie w postaci hydroksyapatytu. Wapń jest kationem pozakomórkowym, natomiast fosfor stanowi główny anion śródlcomórkowy.

Wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego odbywa się przede wszystkim w jelicie...

Makro i Mikro składniki - WAPŃ

Wapń jest substancją mineralną, która pełni w procesie przemiany materii bardzo różne zadania. Używane na budowach wapno jest niczym innym, jak mieszaniną różnych związków wapnia.

Inne związki wapnia (np. z węglem, z tlenem) znamy z codziennego życia, jak np. skorupka jajka, marmur czy kreda. Skorupa...

Czym jest Wapń

Wapń Ca, calcium

Pierwiastek chemiczny należący do grupy II A w układzie okresowym, liczba atomowa 20, masa atomowa 40,1. Znanych jest 20 izotopów wapnia, w tym 6 trwałych. W przyrodzie występuje w minerałach: wapieniu, marmurze, kalcycie, kredach (kreda jeziorna, kreda pisząca), aragonicie, szpacie...

Hormonalna regulacja metabolizmu wapnia

W organizmie człowieka znajduje się około 1100 g wapnia, z czego 99% znajduje się w układzie kostnym. Prawidłowe stężenie wapnia w osoczu wynosi 2,2-2,6 mmol/1. Wapń krąży w postaci związanej z albuminami (44%), z cytrynianem (9%) oraz jako wapń zjonizowany (< 50%). Wapń jest drugim przekaźnikiem...

Pokarmy bogate w wapń

Osoba dorosła potrzebuje dziennie trzech porcji pokarmu bogatego w wapń. Pozwala to na pokrycie dziennego zapotrzebowanie na ten ważny dla zdrowia kości pierwiastek (700 mg). Zapotrzebowanie na wapń jest wieksze u pacjentek o małej masie ciała (BMI < 18,5) lub u kobiet, które przez dłuższy czas nie...

Stężenie wapnia

Całkowite stężenie wapnia, oznaczane rutynowo w laboratoriach, stanowi sumę wapnia związanego z białkami (rozpuszczalnego, ale połączonego w różnorodne kompleksy, np. z cytrynianami) i wolnego zjonizowa-nego wapnia. Wynosi ono 2,2-2,6 mmol/1. Jedynie frakcja wapnia zjoni-

zowanego, wynoszącą' w normie...

Osteoporoza - Rola wapnia w organizmie

Wapń jest niezbędny do mineralizacji kości oraz do szeroko pojętego metabolizmu ustrojowego. Homeostaza wapniowa ustroju powodująca, że we krwi znajduje się stała ilość wapnia (100 mg/1 surowicy) utrzymywana jest w sposób bardzo precyzyjny również wtedy, gdy przez dłuższy czas nie ma go w pożywieniu...

Przemiana wapnia

Większość złamań nie powoduje wydajania dużych ilości wapnia i fosforu. Przy dowozie dziennym około 200 mg wapnia w pożywieniu w warunkach prawidłowych z moczem wydala się od 50 do 150 mg. Przy niższym dowozie wapnia wydalanie ulega obniżeniu. Po złamaniu kości udowej u młodego mężczyzny wydalanie...

WAPŃ

WAPŃ , ca lc ium (C a ) — pierwiastek metalikny, dwuwartościowy: występuje w przyrod?*w dużych ilościach w różnych z w i ą z k iszczególnie węglanów (wapniak, kreda, marmur;siarczanów (gips), fosforanów (fosforyt, apatvtii glinokrzemianów. Związki wapnia mają szerokizastosowanie w rolnictwie, budownictwie...

WĘGLAN WAPNIA

WĘGLAN WAPNIA — najbardziej rozpowszechnionyw przyrodzie związek wapnia. Częstowystępuje on w tak wielkich ilościach, że tworzyduże masywy górskie. Związek ten występuje wpostaci wapniaka, marmuru, kredy, wapna łąkowego,kalcytu (przezroczysty minerał o budowiekrystalicznej) itp. Węglan wapnia ma...