Wandalowie

Wandalowie

Czytaj Dalej

WANDALÓW NAJAZDY NA CESARSTWO RZYMSKIE 406-533.

Wandalowie zabili Ma-ksymusa w czasie ucieczki, zajęli miasto, pustoszyli je przez dwa tygodnie i wrócili do Kartaginy, zabierając jako zakładniczkę wdowę po Walentynianie (patrz rzymska wojna z wandalami 468).

Wandalowie w Afryce. Rozkład armii rzymskiej

 

W chwili opanowania sytuacji spadła na Rzym kolejna katastrofa. Objęcie tronu przez małoletniego przedstawiciela dynastii Walentyniana III i krótkotrwała wojna domowa w Italii w uzurpatorem Janem wywołały nową walkę pomiędzy żądnymi władzy rzymskimi dowódcami.

Bonifacjusz, namiestnik...

RZYMSKA WOJNA Z WANDALAMI 468

Leon I (400P-474), cesarz rzymski na Wschodzie, podjął działania przeciw Wandalom razem z cesarzem za­chodnim Antemiuszem. Leon I wysłał prze­ciw Wandalom flotę pod komendą szwagra, Basiliskosa (zm.

WANDALOWIE

Wkrótce potem Wandalowie zniknęli z kart historii. wandale) dewastator, niszczyciel, rozmyślnie uszkadzający dzieła sztuki, cudzą pracę.

WANDALÓW l RZYMIAN WOJNA W AFRYCE PÓŁNOCNEJ 533-534.

Wandalowie, lud germański, panowali w Af­ryce Północnej (patrz wandalów najazdy na cesarstwo rzymskie 400-533).

Sakralny charakter władzy królów germańskich (VI – VIII w.) i model stosunków z Kościołem po przyjęciu chrześcijaństwa (Wizygoci, Ostrogoci, Wandalowie, Frankowie)

Ostrogoci w Italii Wandalowie w Afryce Burgundowie w dolinie Rodanu Wizygoci w Hiszpanii Frankowie wkroczywszy do Galii przyjęli katolicyzm u germ.