WALKA

Walka francuska (klasyczna, grecko-rzymska) styl walki zapaśniczej toczonej w stójce i parterze, w której wolno atakować rękami od pasa w górę, w odróżnieniu od stylu zwanego „walką wolną", gdzie można atakować całe ciało, rękami i nogami.

Walka biologiczna

Z przedstawionych powyżej przykładów wynika, że walka biologiczna przynosi pożądane rezultaty regulacji liczebności szkodników i należy oczekiwać, że metody tej walki będą w przyszłości jeszcze bardziej efektywne.

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko - ukraińskie o Lwów

Walka o zach. Walki polsko -ukraińskie o Lwów: walki o Lwów i tereny Galicji wschodniej trwały od listopada`18.

Polacy w walkach o Zachodnią Europę

Nazwą tą określano całokształt walk o panowanie na morskich szlakach komunikacyjnych, na Oceanie Atlantyckim i innych akwenach morskich prowadzonych przez floty wojenne aliantów oraz ich lotnictwo przeciwko niemieckiej flocie wojennej, przede wszystkim przeciwko niemieckim okrętom podwodnym.

Walka narodu polskiego o utrzymanie tożsamości narodowej

Dziesiątki tysięcy Polaków poległo w walce i dziesiątki tysięcy zesłano na Sybir, a działanie wojenne i konfiskaty dokonywane przez carat spowodowały milionowe straty materialne.

Walka z cyberprzestępczością a naruszenie praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym

Walka z nadużyciem komputerowym W niniejszym rozdziale przedstawię walkę z przestępczością komputerową. Jednym ze sposobów walki z przestępczością komputerową jest technologia kryptograficzna zapewniająca bezpieczeństwo informacji.

Pomiar walków

WYZNACZANIE BŁĘDÓW KSZTAŁTU WAŁKA Najczęściej występujące błędy kształtu powierzchni walcowej to : - w przekroju poprzecznym a) odchyłka kołowości (to największa odległość między kołem rzeczywistym a kołem przylegającym ) Odmiany odchyłek kołowości : - owalność - graniastość - spłaszczenie - w przekroju wzdłużnym - odchyłka walcowości ( to największa odległość między walcem rzeczywistym, a walcem ...

"Polska Mesjaszem narodów" - "Polska Winkelriedem narodów". Porównaj stanowiska Mickiewicza i Słowackiego wobec walki o wolność

Jedna ofiara polega na męczeństwie, druga na walce szlachetnej jednostki. Walka o wolność narodu musi być walką całego społeczeństwa, niedocenienie roli ludu polskiego zdecydowało o statecznej klęsce powstania.

Walka o granicę zachodnią państwa polskiego

3 maja nad ranem oddział wojsk powstańczych pod dowództwem Krügera Krukowskiego uderzył na stację w Kędzierzynie i po krótkiej walce z policją niemiecką zdołał opanować całe miasto. Przykładem zaciętości walk toczonych w trzecim powstaniu śląskim mogą być walki o Zębowice.

Walka o pozycje nad Bałtykiem od drugiej połowy XVI wieku do pierwszej połowy XVII w.

Walki objęły tereny Inflant , pogranicza litewsko-rosyjskie i duńsko-szwedzkie , oraz całe Morze Bałtyckie , ale żadna ze stron nie odnosiła zwycięstwa , tylko wyniszczała się nawzajem. Walki toczyły się w Estonii i na Pomorzu.

Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej

Bohaterowie Camusa dowodzą, że wybierając walkę ze złem nie trzeba rezygnować ze szczęścia, nie trzeba wybierać między urodą życia i walką, szczęście można znaleźć w spełnianiu obowiązku.

Walka Polaków o niepodległość w 18 i 19 wieku

Mimo tego walki trwają dwa lata i kończą się dopiero w kwietniu 1865 roku. Metodą walki o zachowanie Polski było też zachowywanie polskości.

WALKA

Walka (ścieranie się) przeci­wieństw {interpeneration of opposites, „Kampf" der Gegensatze) — jedno z ogól­nych praw -^ dialektyki (7) marksistow­skiej, często formułowane jako „prawo jedności i walki przeciwieństw", według którego zmiany w podmiocie zachowują­cym tożsamość dokonują się przez poja­wianie się nowych cech, będących prze­ciwieństwem cech ustępujących.

Manifest rządu i pierwsze walki (w powstaniu styczniowym)

Powstańcy wierni tradycjom walki "Za naszą i waszą wolność" wzywali do walki z caratem, a nie narodem rosyjskim, któremu współczuli.

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - POGLĄDY UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH NA KWESTIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

Podkreślał on znaczenie masowej walki politycznej, deklarował walkę z uciskiem narodowym i inter-nacjonalizm, natomiast niepod1egłość Polski uznał za utopię.

„Dwie głowy ptaka”: dialektyka walki i ugody

Obaj bohaterowie — i ten z literatury romantycznej, i ten z historii styczniowej — przeżywają w więzieniu metamorfozę, ale jakże różne będą konsekwencje tych przeżyć: Gustaw przemieni się w Konrada, aby podjąć walkę z zaborcą, romantyk Waszkowski opowie się za pracą i ugodą, aby potem zginąć po bohatersku na szubienicy, zachowując legendę dla potomnych, z której znowu odrodzi się walka o odzyskanie niepodległego bytu ...

Ewolucja poglądów Mickiewicza na problem walki narodowo - wyzwoleńczej

Ukazuje więc, że dotychczasowe - nieskuteczne sposoby walki zgodne z etyką rycerską i prostotą zadań żołnierskich, należy zastąpić sposobami skutecznymi, choć niekoniecznie zgodnymi z etyką chrześcijańską.

Na drodze ku zjednoczeniu monarchii - koncepcje i etapy walki z rozdrobnieniem dzielnicowym ziem Polski

Sukces ten nie obył się jednak bez walki. Ponieważ Łokietek nie mógł mu pośpieszyć z pomocą, gdyż był zajęty w Małopolsce walką z biskupem Muskatą, wezwano na pomoc Krzyżaków.

Walki legionów

I Brygada brała udział w morderczych bojach pod Konarami i Kozinkiem, a potem prowadziła na tym odcinku walki pozycyjne. brygady Legionów brały udział w wstrzymaniu ofensywy Brusiłowa, ponosząc wielkie straty w walkach o Polską Górę i pod Kostiuchnówką.

Walki narodowo - wyzwoleńcze na tereni Lubaczowa w 1918 r.

pułk odznaczył się ogromnym poświęceniem i brawurą podczas walk polsko - ukraińskich.