W rodzinie

Czytaj Dalej

Zmiany w modelu rodziny. Rodzina tradycyjna i współczesna

Model rodziny tradycyjnej: była to rodzina wielopokoleniowa, mieszkająca pod jednym dachem i prowadząca wspólne gospodarstwo domowe w rodzinie tej ma miejsce ważny podział ról – ojciec zdobywa środki do życia, troszczy się o bezpieczeństwo rodziny, matka wychowuje dzieci i zajmuje się gospodarstwem domowym duża trwałość takiej rodziny i jej wielodzietność – ...

Socjologia rodziny - rodziny zastępcze i adopcyjne jako formy kompensacji sieroctwa naturalnego i społecznego

Mało się pisze także o problemie instytucji rodzin adopcyjnych, ich funkcjo- nowania strukturze społecznej, o problemach materialnych i kulturalnych.

Pedagogika rodziny - Rodzina opływowa

W ten sposób rodzina poszerzona stopniowo pozbawiała się „nadwagi” i w końcu wyłoniła się rodzin „nuklearna” składająca się tylko z rodziców i małej liczby dzieci.

Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Rodzina

27 ustanawia obowiązek obojga małżonków zaspakajania potrzeb rodziny. o pomocy społecznej (ups) jako rodzinę traktuje osoby tworzące wspólne gospodarstwo domowe.

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Rodzina potrzebująca pomocy może korzystać z...

1. Pozarządowe formy pomocy społecznej:

- Nasz Dom

- Ośrodek Pomocy Dzieciom „Dobry Pasterz”

2. Poradnie pozarządowe

3. Stowarzyszenia środowiskowe i pozarządowe: świetlice, kluby, place gier i zabaw

4. Działalność Caritas Archidiecezji Białostockiej  :

- Dom Matki i Dziecka

- Dom dla...

Rodzina jako środowisko wychowawcze

W rodzinie poczyna się człowiek, rodzi się fizycznie, rodzi się duchowo, tu następuje budowanie dobra w sobie Rodzina dobrze ukształtowana ma zawsze człowieka rozwijać.

Dwupokoleiowa rodzina współczesna

Działania takie powinny obejmować: poprawę kondycji finansowej rodziny, zmiany sytuacji demograficznej i struktury rodzin, umożliwienie kobietom i mężczyznom lepszego pogodzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych, poprawę zdrowotności rodziny ( w szczególności opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem), świadczenia związane z opieką i wychowaniem dzieci, pomoc rodzinom zagrożonym dysfunkcjami oraz stworzenie ...

Rodzina ryzyka: „Środowisko rodzinne a patologie społeczne”

Dzieci z rodzin patologicznych znajdują się w trudnej sytuacji życiowej w związku, z czym bardzo często pojawiają się u nich niepowodzenia szkolne, U młodzieży z rodzin patologicznych obserwuje się wyraźne zahamowanie wiedzy w zdobywaniu wykształcenia a także obniżenie ambicji i zainteresowań.

Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata, podejście teoretyczne i refleksja własna

” „Rodzicielstwo nie jest instynktowne; to trudna i wymagająca praca; rodzice pragną i podejmują starania o dobro swoich dzieci; rodzice potrzebują i poszukują wsparcia, informacji i wzmocnienia w rolach rodzicielskich; rodzice posiadają także własne potrzeby; programy pomocy rodzinie powinny odwoływać się do sił rodziny, a nie do jej deficytów; pomagając powinniśmy dążyć do upełnomocnienia, a nie uzależnienia ...

Zagrożenia rodziny XXI wieku

Analizując poszczególne typy rodzin nie można pominąć rodzin niepełnych. Rodzina dysfunkcyjna nie potrafi sprostać obowiązkom względem dzieci i innych członków rodziny.

Rodzina w kontekście przemian społeczno kulturowych. Nowe oblicza i wyzwania

Zbigniew Tyszka, wybitny autorytet w dziedzinie socjologii rodziny wyróżnił 3 typy rodzin, w zależności od epoki, w której się rozwijały: 1) rodzina w epoce preindustrialnej, 2) rodzina w epoce industrialnej, 3) rodzina w epoce postindustrialnej .

Zintegrowany Model Pomocy Dziecku i Rodzinie

FAZA ODBUDOWY RODZINY I JEJ DALSZEGO ROZWOJU Praca z całą rodziną lub poszcze¬gólnymi jej członkami nad przywróceniem zdrowych relacji wewnątrzrodzinnych i dal¬szym rozwojem rodziny.

Zasoby psychiczne rodziny współczesnej

Wśród wielu możliwych zajęć, wzmacniających więzi rodzinne można wymienić choćby Radę Rodzinną rozwiązującą wspólnie niektóre problemy, Kronikę Rodziny prowadzoną razem przez wszystkich domowników, wspólne hobby łączące rodziców i dzieci.

Rola rodziny i jej znaczenie we współczesnym świecie

ŹRÓDŁA:  Józef Rembowski RODZINA W ŚWIETLE PSYCHOLOGII” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1978  Praca zbiorowa „NOWA RODZINA W KOŚCIELE I ŚWIECIE” Zakład Małej Poligrafii Fundacji „Światło-Życie” Kraków1996  Marek Andrzejewski „PRAWNA OCHRONA RODZINY” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1999  „ŚWIAT WIEDZY”

Rodzina jako grupa wsparcia społecznego

Rodzina jako naturalne środowisko wychowawczo-opiekuńcze Od najdawniejszych czasów rodzina stanowiła podstawowe funkcje opiekuńczo - wychowawcze wobec dziecka. RODZINA Z MITAMI – typ rodziny, w której jedno z rodziców przebywa przez długi czas poza kręgiem życia rodzinnego.

Rodzina jako ośrodek wychowania

Stosunki panujące w rodzinie, swoista subkultura środowiska domowo-rodzinnego obejmująca także organizację gospodarstwa domowego oraz codzienny tryb życia poszczególnych członków rodziny i rodziny jako całości.

Rodzina jako mała grupa

Członkowie rodziny żyją zazwyczaj pod jednym dachem i tworzą jedno gospodarstwo domowe, obejmujące dwa pokolenia (rodzina mała) lub trzy pokolenia, a czasem także kilka rodzin połączonych pokrewieństwem w linii bocznej (wielka rodzina).

Rodzina zrekonstruowana we współczesnej Polsce

· Rodzina zrekonstruowana z macochą, · Rodzina zrekonstruowana z ojczymem, · Rodzina zrekonstruowana ze wspólnymi rodzicami, · Połączona rodzina zrekonstruowana, · Rodzina „niedzielnej macochy”.

Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna.

[1,3] Współczesne rodziny składają się najczęściej z rodziców i dzieci, czyli dwóch pokoleń, są traktowane jako rodziny małe i noszą nazwę rodzin nuklearnych. Dla nas istotna jest typologia rodzin ze względu na główne źródło utrzymania rodziny i środowisko jej zamieszkania, a także styl życia rodzinnego.

Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna

W tym ujęciu rodzina pełni funkcje osobowe: • Małżeńską • Rodzicielską • Braterską Rodzina jako instytucja społeczna Grupa określona przez stosunki seksualne, odpowiednio unormowane i trwałe, tak by mogła zapewnić odnawianie się sfery reprodukcji Podział rodziny ze względu na wielkość: -nuklearna (mała) - duża (wielka) -rodzina + dzieci -1 typ: zmodyfikowana rodzina ...