W Szwajcarii

Czytaj Dalej

Samorząd terytorialny w Szwajcarii

Nabycie obywatelstwa Szwajcarii nie jest rzeczą prostą, organy gmin obywatelskich decydują czy komuś przyznać obywatelstwo czy nie. Istnieje to tylko w Szwajcarii.

Szwajcaria. samorzad terytorialny (krotko)

Referendum) 2)z udziałem parlamentu gminnego (rada-prowadzi bieżące sprawy i występuje z wnioskami do społeczeństwa) 3)z komisją obywatelska (komisja kontroli działalności) Szwajcaria jest jednym z niewielu państw w których obowiązuje demokracja bezpośrednia.

Szwajcaria w połowie XVIII wieku

Zwłaszcza wysoki był poziom szkolnictwa i medycyny, a Szwajcaria dostarczała całej Europie swe imponujące „nadwyżki” wysoko kwalifikowanych lekarzy, pedagogów i sekretarzy.

Reformacja w Szwajcarii

Wkrótce po śmierci Zwingliego pojawił się w Szwajcarii inny wybitny reformator, którego nauka zdobyła sobie największe uznanie spośród wszystkich odłamów protestantyzmu.

Karol Boromeusz i Szwajcaria

W Lucernie powstała nuncjatura, obsadzona (1579) przez przyjacielaKarola, Giovanni Bonhomini, który już wcześniej, a potem także w Szwajcarii działał według jegowzoru.

Wojna domowa w Szwajcarii

Od września 1848 zaczęła obowiązywać nowa konstytucja w Szwajcarii, przekształciła ona związek państw w państwo związkowe.

BETLEJEM, Societas Missionum Exterarum de Bethlehem in Helvetia, Towarzystwo Misji Zagr. Betlejem w Szwajcarii

założył 20 V 1921 w Immensee (Szwajcaria)P. (stan Kolorado);od 1950 w Cheyenne Wells i od 1955 w Denver; w SzwajcariiB.

Federalizm – gminy, kantony, federacja – stosunki między nimi (Szwajcaria)

3000 silnie zróżnicowanych ustrojowo, obszarowo, ilościowo i ekonomicznie: gminy ogólne (polityczne) – dominują, gminy specjalne – kościelna, szkolna, ubogich, gmina obywatelska – korporacja osób posiadających obywatelstwo •autonomia gmin jest zagwarantowana zgodnie z prawem kantonalnym: konstytucyjne prawo gmin do istnienia,określona w ustawodawstwie kantonalnym swoboda wyboru odpowiedniej politycznej struktury i administracji,prawo ...

Rządy zgromadzenia, czyli parlament Szwajcarii

Zgromadzenie federalne  •konstytucja powierza sprawowanie najwyższej władzy Federacji i zwierzchni nadzór nad innymi organami państwa (Rada Federalna i federalna administracja, federalne sądy); •składa się z dwóch izb – Rady Narodowej i Rady Kantonów; •głównym uprawnieniem jest wybieranie Rady Federalnej (rządu) wg „reguły magicznej”, ale brak uprawnienia do odwołania jej, brak instytucji wotum zaufania i ...

W SZWAJCARII, poemat J. Słowackiego

W SZWAJCARII, poemat J.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Beneluks i Szwajcaria

Szwajcaria trzymała się w owym okresie polityki pełnej neutralności.

ZURYCH, m. w Szwajcarii

Gdzie 25-26 IX 1799 Francuzi odnieśli zwycięstwo nad ros. korpusem Rimskiego-Korsakowa i armią Suworowa. Po opanowaniu Italii Rosjanie i Austriacy zamierzali wkroczyć do Francji przez Szwajcarię. W pobliżu Z. znalazł się korpus Rimskiego-Korsakowa (27 tys.) i wspierający go austr. korpus gen...

Konstytucyjne podstawy ustroju Szwajcarii

1)Zasada federalizmu 

2)Demokracja bezpośrednia

3)Zasada demokratycznego państwa prawnego

4)Państwo socjalne

5)Zasada subsydiarności.

Demokracja bezpośrednia – znaczenie i specyfika szwajcarska.

- inicjatywa ludowa

• na żądanie 100 tys. obywateli

• częściowa lub całkowita zmiana konstytucji

-...

Specyfika rozwiązań wyborczych w Szwajcarii

•Rada Narodowa składa się z 200 deputowanych pochodzących z wyborów bezpośrednich, powszechnych, proporcjonalnych na 4 lata, każdy kanton to okręg wyborczy (liczba przedstawicieli proporcjonalna do liczby mieszkańców kantonu, przynajmniej jeden); 

•prawo wyborcy do tzw. panaszowania (układania pióropusza)...

Rada Federalna jako rząd Szwajcarii

•najwyższa władza rządząca i wykonawcza; 

•posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, wydaje rozporządzenia, opiniuje projekty kierowane do niej przez obie izby i kantony;

•pozostałe kompetencje: finanse publiczne, stosunki z zagranicą, zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, nadzór nad...

Kompetencje Sądu Federalnego Szwajcarii

•najwyższa władza wymiaru sprawiedliwości Federacji; 

•sam decyduje o swojej organizacji i postępowaniu, powołuje własną administrację;

•jest ostatnią instancją odwoławczą dla spraw, które wyczerpały drogę sądową w kantonach;

•jako jedyna instancja działa w sprawach procesów pomiędzy kantonami...

Rozwój partykularyzmu w Niemczech. Początki Szwajcarii

 

Gdy Karol IV umacniał swoją pozycję w Czechach i rozszerzał swe nabytki na wschodzie (przymusowy wykup Brandenburgii z rąk Wittelsbachów w 1373 r.), poszczególne części Rzeszy żyły własnym życiem.

Północ wyodrębniła się gospodarczo i politycznie w licznych księstwach Askańczyków...

BAZYLEA, m. w płn.- zach. Szwajcarii

Do początków Rewolucji samodzielne biskupstwo. W 1793 wkroczyły tu wojska franc., a miejscowi patrioci ogłosili Republikę Raurikańską. 27 III 1793 republikę przyłączono do Francji i przekształcono w dep. Mont-Terrible.

5 IV 1795 podpisano w B. traktat między Francją a Prusami. Prusy występowały...

SZWAJCARIA

Stanowiła w początkach Rewolucji Francuskiej luźną konfederację 13 autonomicznych kantonów i miejscowości sprzymierzonych ze Związkiem Szwajcarskim albo poszczególnymi kantonami. Utrzymywała od dawna ścisłe kontakty z Francją, m.in. na franc. służbie pozostawało kilka zaciężnych szwajc. pp. Nic...