Uzupełnienia

Czytaj Dalej

Podstawy bioczynnościowe i zakres wskazań do stosowania stałych uzupełnień zębowych

Stosowanie stałych uzupełnień protetycznych obejmuje współcześnie szeroki zakres przypadków protetycznych i leczenia następstw wielu jednostek chorobowych, np: próchnicy zębów, periodontopatii, abrazji patologicznej, wrodzonego niedorozwoju twardych tkanek zębów, braku zawiązków zębowych, zewnętrznego...

Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń

Sprostowanie: O sprostowaniu orzeczenia mówimy wówczas, gdy zaszły w nim niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki. Chodzi tu jedynie o omyłki sądu. Omyłka musi być widoczna w samej treści orzeczenia lub jego uzasadnienia. Sprostowanie może nastąpić na wniosek strony...

Korony akryianowe jako uzupełnienia czasowe

Korona akrylanowa stanowi rodzaj korony całkowitej wykonanej w całości z tworzywa akrylanowego w procesie polimeryzacji. Korony te spełniają w zadowalającym stopniu wymogi estetyki, lecz przez stosunkowo krótki czas, bo tworzywo akrylowe nie posiada trwałości koniecznej dla materiału na protezę stałą...

Mosty jednolicie akrylanowe jako czasowe uzupełnienia protetyczne

Mosty tego typu do niedawna były stosowane, jako uzupełnienia docelowe głównie w przednim odcinku łuku zębowego. Do wzmocnienia konstrukcji takiego mostu stosowano wkładki metalowe lub zbrojenie akrylu włóknem szklanym, co jednak nie dawało spodziewanego efektu i metoda ta została całkowicie wyparta przez...

Uzupełnienie decyzji

Uzupełnienia można żądać do 14 dni od doręczenia; ogłoszenia decyzji, gdy zawiera ona błędy; uchybienia. Dotyczyć to może dwóch kwestii:

rozstrzygnięcia i pouczenia o środkach prawnych-błędne pouczenie nie może szkodzić stronie, dlatego też wniesione np. odwołanie będzie uznane za zgodne...

Uzupełnienie decyzji (rektyfikacja)

Strona może żądać uzupełnienia decyzji, co do rozstrzygnięcia oraz pouczenia o prawie wnoszenia środków dowodowych. Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia, bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji...

Uzupełnienie stopy protezowe

uzupełnienie stopy protezowe; sztuczna część stopy zastępująca ubytek anatomiczny. Ma postać wkładki do normalnego obuwia, której zadaniem jest utrzymanie poprawnego ustawienia kikuta stopy, wydłużenie jego dźwigni oraz wypełnienie pustej przestrzeni w bucie

UZUPEŁNIENIE - SZTUKA

Malarstwo:

−  Hans Merling „Wizja sądu ostatecznego”

−  Albert Durer

−  Hieronim Bosck

UZUPEŁNIENIE - LITERATURA OBCA

−  „Rycerze okrągłego stołu„

−  „Pieśń o Nibelungach”

>

>

UZUPEŁNIENIE - POJĘCIA

−  hagiografia (żywoty świętych, idealizacja)

−  apokryt (historia oparta na Biblii ale nie zawarta w kanonie)

−  dramat liturgiczny (wpleciony w obrzęd mszy)

−  memento mori (pamiętaj o śmierci)

−  danse macabre (taniec śmierci; wszyscy są równi wobec śmierci, demokratyzm, galitaryzm)

−  chansons de...

Wymagania formalne podania, uzupełnienia jego braków, pozostawienie podania bez rozpatrzenia

Żądanie strony dotyczące wszczęcia postępowania realizuje się poprzez wniesienie podania. Podania mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Podanie powinno zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej podanie, jej adres i żądanie. Powinno...

UZUPEŁNIENIE SKŁADU SEJMU I SENATU

Gdy wygasa mandat posła: Marszałek Sejmu postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kolejnego kandydata z tej samej listy w/g najwyższej liczby głosów. Jeżeli obsadzenie mandatu do końca byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów to mandat do końca nie obsadzony.

Ale w przypadku wygaśnięcia mandatu...

Komplementacja (łac. complementum - uzupełnienie)

Wzajemnie korzystne oddziaływanie na siebie sąsiednich gatunków (w mieszance)lub odmian (w mieszaninie odmian) roślin wczasie wegetacji. Właściwość ta, pozwalającaograniczyć stosowanie biocydów, wykorzystywanajest w proekol. uprawie roślin i kalendarzubiodynamicznym. Zob. też allelopatia,uprawa...