Pojęcie uznania administracyjnego

Uznanie występuje w tedy, gdy norma prawna nie determinuje w sposób jednoznaczny skutku prawnego, lecz pozostawia w sposób wyrażny dokonanie takiego wyboru org. Uznanie może polegać na tym, że adm.

Czy mieć władzę to tyle, co skutecznie przekonywać do swoich racji, czy raczej zmusić do ich uznania i wdrożenia?

Mogę jednak subiektywnie stwierdzić, że trudno mi było odszukać przykłady polityków potrafiących skutecznie przekonywać do swoich racji, natomiast można wyliczać dziesiątki takich, którzy siłą egzekwowali uznanie swoich poglądów.

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

  Ażeby dane zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy musi ono pociągnąć za sobą szkodę na osobie pracownika w postaci choroby, kalectwa lub śmierci.

Uznanie międzynarodowe - Uznanie za naród

miało miejsce w stosunku do Czechów i Polaków walczących w I wojnie światowej po stronie Ententy; stworzenie narodowych komitetów uznanych przez mocarstwa pozwoliło im na korzystanie z pewnych kompetencji rządowych (prawo posiadania armii, trybunałów, używanie flagi narodowej)

Uznanie dziecka - legitymacja

Uznanie dziecka (legitimatio) było sposobem nadania dziecku zrodzonemu z konkubinatu praw dziecka małżeńskiego.

Uznanie administracyjne w ujęciu współczesnym

Przy wykonywaniu ustaw ważne są dwie instytucje: -uznanie administracyjne -pojęcie nieokreślone Gdy sytuacja prawna odpowiada stanowi przewidzianemu przez ustawę, to powinien nastąpić skutek prawny przewidziany przez ten akt.

NA CZYM POLEGA ZASADA SWOBODNEGO UZNANIA SĘDZIOWSKIEGO W RAMACH USTAWY?

Kodeks karny przyznaje sędziemu swobodne uznanie w wymiarze kary lub środka karnego w granicach przewidzianych przez ustawę.

„Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij, dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można było by wykorzystać współcześnie w wychowaniu dzieci i młodzieży

Sytuacja taka jest możliwa, gdy nauczyciel obdarza uczniów życzliwością, jest lubiany i szanowany oraz skłonny do udzielenia im pochwały, aprobaty, uznania niż nagany.

Czynności prawa cywilnego i okoliczności w których można uznać ją za nieważną

Ze względu na sprzeczność ustawą należałoby na przykład uznać za nieważną umowę sprzedaży rzeczy należącej do majątku trwałego przedsiębiorstwa państwowego, zawartą między tym przedsiębiorstwem a obywatelem.

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność.

W literaturze polskiej bunt można zastąpić takimi słowami jak: sprzeciw, protest, opór, niezgoda, pobudzenie. Termin ten oznacza zorganizowaną akcje protestacyjną wobec władzy; zbrojny spisek; rewolucję, przewrót. Bunt jest wpisany w naturę każdego człowieka. Dorastając buntujemy się przeciwko...

Udowodnij, że "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego uznać można za realizację jego koncepcji "teatru ogromnego"

Stanisław Wyspiański był poetą, malarzem, dramaturgiem. W jednym ze swoich wierszy pisał o własnej wizji teatru: "Teatr mój widzę ogromny, wielkie powietrzne przestrzenie, ludzie je pełnią i cienie, ja jestem grze ich przytomny".

Dramaty Wyspiańskiego są "ogromne" zarówno treścią, jak i formą...

Różnica między przywróceniem do pracy a uznaniem wypowiedzenia za bezskuteczne

W sytuacji, gdy orzeczenie zapada w trakcie biegu okresu wypowiedzenia orzeczenie takie będzie orzeczeniem o bezskuteczności wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenie miało miejsce po okresie wypowiedzenia, to wówczas mamy do czynienia z przywróceniem pracownika do pracy.

JAKIE OKOLICZNOŚCI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY ZAMACH MOŻNA BYŁO UZNAĆ ZA BEZPRAWNY? CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OBRONY KONIECZNEJ WOBEC BEZPRAWNEGO DZIAŁANIA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO?

Z zasady bezprawności zamachu wynikają bardziej szczegółowe przesłanki. Po pierwsze, zamach musi być dokonany przez człowieka, bo tylko człowiek może działać prawnie lub bezprawnie. Po drugie zamach musi być sprzeczny z przepisami prawa, nie tylko karnego, ale ogólnie z przepisami, na których opiera...

JAKIE SĄ PRZESŁANKI CZYNU CIĄGŁEGO ORAZ KONSEKWENCJE UZNANIA ZACHOWANIA SPRAWCY ZA CZYN CIĄGŁY?

Jeżeli choć jedno z zachowań sprawcy będzie miało miejsce po ukończeniu przez niego 17 lat, to uznaje się, że czynu zabronionego dopuściła się osoba dorosła, jednak odpowiedzialność karną poniesie tylko za tę część czynu ciągłego, którą sprawca popełnił po ukończeniu 17 lat.

Co stanowi największe zagrożenia wobec życia ludzi w XXI wieku i jakie propozycje wobec tych zagrożeń ,,zgłasza’’ pedagogika serca , którą można uznać za teorię wychowania w miłości ?

Maria Łopatkowa znakomity pedagog , rzecznik , obrońca praw dziecka , zdaje sobie sprawę , że człowiek jest wielką tajemnicą . Na kartach swojej powieści ,, Pedagogika serca?? stara się odpowiedzieć na pytanie kim jest człowiek dla drugiego człowieka? Co zrobić aby stał się człowiekiem miłującym ? Człowiek otrzymał w darze od Boga rozum , którego nie potrafi wykorzystać . Dlatego wiek XXI jest pełen agresji , przemocy wobec dzieci . Dlatego dzieci choć mają rodziców ...