Uzasadnienie

Czytaj Dalej

POZNANIE - UZASADNIENIE

Sąd jest uzasadniony bezpośrednio, jeśli jego racją nie jest sąd, lecz (wyłącznie) poznanie bezpośrednie, w którym uzyskujemy informację o sytuacji przedmiotowej stwierdzonej przez dany (uzasadniany) sąd.

Aronson Elliot - "Człowiek istota społeczna"- Rozdz. 5 "Uzasadnienie własnego postępowania"

Osoby które same zgłosiły sie do babań i dostały małe uzasadnienie zewnętrzne odczówały mniejszy głód, pragnienie i ból,; niż osoby, które wytypowani do babań i dano im mocne uzasadnienie zewnętrzne- -mimo że wszyscy przebywali bez jedzenia taki sam czas i impulsy elektryczne u wszystkich tez były takie same.

Cele polityki ZSRR bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej i ich uzasadnienie

Uzasadnienie: Gospodarka w Rosji po wojnie leżała w gruzach, żeby ją podnieść zakłady produkujące uzbrojenie trzeba było reorganizować(np.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie może też być całkowite, jak w przypadku podania poprawnego —> dowodu (1) w obrębie systemu dedu­kcyjnego, lub częściowe, jak w naukach indukcyjnych, gdzie pozwala stwier­dzić, że dane twierdzenie jest tylko w ja­kimś stopniu prawdopodobne.

Elementy wymagane w uzasadnieniu projektu ustawy

Do uzasadnienia projektu ustawy wykonującej prawo Unii wniesionego przez Radę Ministrów dołącza się projekty aktów wykonawczych których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy. Uzasadnienie powinno przedstawiać wyniki przeprowadzonych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach.

Zaprojektuj opakowanie i uzasadnij swój wybór.

PRODUKT: krem do depilacji PROPONOWANE OPAKOWANIE: szklany pojemnik w kształcie elipsy, z plastikową wciskową pokrywką; wewnątrz opakowania-aluminiowa folia zabezpieczająca wydostanie się kremu –usuwana podczas pierwszego użycia oraz plastikowa przykryweczka pełniąca rolę szpatułki do nakładania kremu TYP OPAKOWANIA: bezpośrednie, trwałe, uniwersalne, twarde, wieloelementowe, wielokrotnego użytku, szklane + tworzywo sztuczne W uzasadnieniu swojego wyboru posłużę ...

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Uzasadnij, że "Tango" Stanisława Mrożka jest parodią dramatu rodzinnego.

  Uzasadnij, że "Tango" Stanisława Mrożka jest parodią dramatu rodzinnego.

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

Uzasadnij w kategoriach określonej koncepcji estetycznej stanowisko na temat wybranego problemu etycznego współczesnej medycyny

Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Gdybym chciała być filozofem, to jedynie na wzór… odp. uzasadnij. Zaprezentuj jak najciekawiej dowolną postać filozoficzną.

Widzimy go w celi więziennej, w otoczeniu przyjaciół, kiedy uzasadnia, że lepiej być niewinnie oskarżonym, aniżeli winnym, i że nie może podważać wyroku, uciekając.

Uzasadnij tezę o przydatności stosowania metod prewencji, interwencji i demonstracji w edukacji wczesnoszkolnej

„Uzasadnij tezę o przydatności stosowania metod prewencji, interwencji i demonstracji w edukacji wczesnoszkolnej.

Czy walka ze światowym terroryzmem uzasadnia ograniczanie praw i wolności jednostki?

Po tych wszystkich przemyśleniach zadajemy sobie pytanie ”Czy walki z terroryzmem uzasadnia ograniczenie wolności jednostki?

Wymień i uzasadnij jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury składają się na centrum kultury polskiej.

Wymień i uzasadnij jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury składają się na centrum kultury polskiej.

Jak motywują swe postępowanie bohaterowie Cyda Pierrea Corneillea? (uzasadnij swoją wypowiedź na podstawie wybranych cytatów)

Pierre Corneille to jeden z wybitnych twórców francuskiego XVII – wiecznego dramatu klasycystycznego. Oprócz Cyda napisał komedie : Melite, Wdowa, Galeria pałacowa, największą sławę zyskał tragediami : Madea, Śmierć Pompejusza, Herakliusz. Klasycyzm w jego twórczości polegał na sięganiu do...

Czytanie umożliwia spotkanie z prawdą. Do których spośród twoich lektur mógłbyś odnieść te słowa? Uzasadnij odpowiedź.

Na przestrzeni wieków rozwinęły się różne gatunki literackie. Ich twórcy czerpali natchnienie z otaczającej rzeczywistości, a przedmiotem ich zainteresowania najczęściej był człowiek. Opisywali wydarzenia z jego życia. Analizowali przyczyny i następstwa jego działania. Stendhal, powieściopisarz...

Różne poglądy pisarzy XX- lecia międzywojennego na cywilizację i kulturę. Uzasadnij.

Tuż po odzyskaniu niepodległości wśród pisarzy zapanował entuzjazm. Tematyka walki niepodległościowej ustąpiła życiu codziennemu, do jakiego niejako "zmuszeni" zostali Polacy. Jako pierwsza uczyniła to grupa "Skamander". Jej twórczość kreowała wizję świata żyjącego, ewoluującego...

Odwołując się do dwóch wybranych utworów uzasadnij, że są one zwierciadłem czasu, w którym powstały

"Przedwiośnie" Żeromski przez całe życie twórcze wierzył w niepodległość Polski. Kiedy w końcu nadeszła, powitał ją z wiarą, że oto spełniły się nadzieje wielu pokoleń i jego własne o potędze i szczęściu tragicznie doświadczonego narodu. Dlatego po roku 1918, już od początków...