Uzależnienie

Czytaj Dalej

Wybrane problemy uzależnień.

Używanie różnego rodzaju środków odurzających, toksycznych, szkodliwych dla organizmu nie jest, jak pisze Cz. Cekiera (1993) zjawiskiem nowym. Znane było już w starożytności. Obecnie zmieniły się jednak środowiskowe i kulturowe uwarunkowania związane m.in. z produkcją, handlem, sposobami zażywania i motywacją przyjmowanych środków. Zmieniła się również dynamika rozwoju uzależnień w różnych krajach i w Polsce. Problemy uzależnień zajmują szczególne miejsce ...

Uzależnienia

UZALEŻNIENIA Uzależnienia, czyli nałogi, są to zaburzenia zdrowia polegające na złożonej interakcji między osobą a pewnymi substancjami, które działając w mózgu, wywierają wpływ na stan psychiczny tejże osoby; wynikiem uzależnienia jest psychiczna bądź psychiczna i somatyczna zależność przejawiająca się okresowym lub stałym przymusem przyjmowania substancji w oczekiwaniu na efekty jej działania czy też w celu uniknięcia przykrych objawów jej braku; czasem ...

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ

Psychologia uzależnień także ma tendencję do wyodrębnienia się, najprawdopodobniej dlatego, iż uzależnienie jest generalnie problemem człowieka XX i XXI wieku, że do klasycznych już form uzależnienia od środków psychoaktywnych, takich jak alkoholizm i narkomania dochodzi wiele nowych form uzależnienia...

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży.

Rodzina jest miejscem, w którym dziecko przychodzi na świat, gdzie zaspakajane są potrzeby, zarówno fizjologiczne jak i psychologiczne. W środowisku rodzinnym przebiega proces kształtowania się człowieka. Postawa ojca i matki w stosunku do dziecka odgrywa dużą rolę w procesie wychowania. Maria Ziemska opracowała i opisała pożądane i niepożądane postawy rodzicielskie za pomocą czterech skal: 1. akceptacja – odtrącenie, 2. współdziałanie – unikanie, 3. uznawanie ...

Leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce.

O alkoholu znanym w neolicie, może nawet w paleolicie, a więc przed wieloma tysiącami lat, mówią najstarsze dokumenty, dzieła literackie, kodeksy praw. Na ich podstawie można wyodrębnić cztery podstawowe funkcje alkoholu: · Fizjologiczne: odżywcze, trawienne, energetyczne, przeciwbólowe, · Psychologiczne: usuwające lęki, rozładowujące napięcia, dodające odwagi, pobudzające wiarę w siebie i w odniesienie sukcesu, · Ekonomiczne: zapewniające równowagę rynkową,

Uzależnienia typu alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania

Uzależnienia typu: - Alkoholizm - Nikotynizm - Narkomania - Lekomania ALKOHOLIZM Alkoholowy Zespół Abstynencyjny Są to objawy pojawiające się u alkoholika po zaprzestaniu picia. Są to nudności, wymioty, bóle głowy, jadłowstręt, pocenie się, kołatanie serca. Potem z czasem dołączają się trudniości zasypiania, lęk, koszmarne sny, drażliwość, wybuchowość, depresja. Objawy abstynencyjne ustępują po ponownym wprowadzeniu alkoholu do organizmu, jest to tzw.

Uzależnienie medialne

Obserwujemy je zwłaszcza w odniesieniu do komputerów. Miłośnicy tego wynalazku nie szukają związków z innymi ludźmi, jego życia toczy się w wymiarze wirtualnym.

Lista obaw i zastrzeżeń związanych z nowoczesnymi mediami jest długa. Nie ulega wątpliwości, że jest to potężne narzędzie kształtujące...

Uzależnienia (alkoholizm, narkomania, samobóstwa)

PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM Uzależnienie-to przymus brania środków naturalnych bądź syntetycznych, wywołujących skutki szkodliwe dla zdrowia -psychiczne- jednostka jest przeświadczona, że nie może funkcjonować beż danego środka -fizyczne- dany środek zostaje wbudowany w metabolizm organizmu(bez środka organizm nie może funkcjonować). Konsekwencją braku środka na poziomie metabolizmu jest objaw abstynencyjny -społeczne- dominuje wśród młodzieży; ...

Nowe uzależnienia – wyzwanie dla pedagoga resocjalizacyjnego.

Autor nie powinien rozpoczynać eseju od pytania. W moim odczuciu wymagania formalne – ich fikcyjny świat, który notabene został stworzony przez ludzi – są jednym z powodów dla których ludzkość dziś spotyka tak zwany „problem” - „problem” do rozwiązania. Wiele jest pism, publikacji i książek które omawiają różnego rodzaju problemy. Ich autorzy – jak sami ładnie o tym piszą - „podejmują próbę” odpowiedzi na różne pytania odnoszące się do różnych ...

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ - Wybrane koncepcje i badania wyjaśniające uzależnienie psychologiczne

W nurcie koncepcji psychodynamicznych zakłada się, że:

- uzależnienia są wynikiem działania nieświadomych tendencji autodestrukcyjnych, które wiążą się z fiksacją na fazie oralnej lub analnej w roz­woju psychoseksualnym i są wyrazem tłumionego konfliktu między miłoś­cią i agresją;

-...

Streszczenie artykułu pt "Uzależnienie od komputera i Internetu"

Artykuł, Marka Ćwieka pod tytułem „Uzależnienie od komputera i Internetu” opublikowany został w czasopiśmie „Nowe w szkole” w 2003, nr 7/8, str 2-4. Autor porusza w nim zagadnienie uzależnienia, które rozprzestrzenia się w niezwykle szybkim tempie. Zaznacza, że jest ono spowodowane rozwojem komputeryzacji oraz Internetu, który niewątpliwie wkracza w każdą dziedzinę ludzkiego życia. Poruszony zostaje również problem skutków uzależnienia; działa ono zarówno na ...

Uzależnienie

UZALEŻNIENIE Uzależnienie (addiction) Termin ten używany jest w wielu różnych znaczeniach i nie ma jednej uzgodnionej naukowej definicji. Najczęściej stosowany jest do opisu pewnych zachowań, które mają ważne cechy wspólne; w szczególności, – ale nie wyłącznie – odnosi się do używania psychoaktywnych (zmieniających nastrój, odurzających) narkotyków, używek, leków. Kryterialne cechy wspólne wyróżniające zachowania określone jako „nałogowe” są ...

Formy terapii uzależnień i opieki nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami

Uzależnienia są zaburzeniami wymagającymi leczenia, zwykle długoterminowego. Niewątpliwie powinno się im zapobiegać przez działania profilaktyczne, terapeutyczne i opiekuńcze. Celem współcześnie realizowanej terapii uzależnień jest utrzymanie przez pacjenta jak najdłuższego okresu abstynencji, ale...

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU

Uzależnienie od Internetu nie jest zespołem jednorodnym. Manifestuje się pod postacią różnych zespołów zachowań, które można pogrupować w kilka podstawowych form mogących u uzależnionego występować łącznie

Internetowa pornografia

Kopiowanie filmów i muzyki

Gry sieciowe...

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ - Poziomy rozwoju uzależnienia i powrotu do zdrowia

Problem ten opracowano bardzo szczegółowo w odniesieniu do alkoholiz­mu i uzależnienia od gier hazardowych. Można w dynamice tych tak różnych form uzależnienia znaleźć wiele podobnych aspektów i dlatego omówimy je łącznie.

Fazy rozwoju alkoholizmu i zdrowienia opracował Glatt, a fazy rozwoju...

Profilaktyka uzależnień

1) PODSTAWOWE POJĘCIA: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ- jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Nie chodzi w niej o działania związane z uzależnieniem, lecz o działania skierowane na unikanie szkód społecznych i zdrowotnych. ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE (uzależniające, zmieniające percepcję)- są to substancje chemiczne pochodzenia roślinnego lub syntetyczne,

Uzależnienia

UZALEŻNIE Uzależnienie - nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to posiada kilka znaczeń . Wspólną ich cechą jest utrata zdolności autoregulacji, która prowadzi do rozległych konsekwencji natury fizycznej , psychologicznej i społecznej . Toksykomania ? ujmowana jest najczęściej jako przyjmowanie substancji chemicznych , syntetycznych lub naturalnych , mający szkodliwy wpływ na organizm i psychike ...

Podstawowe rodzaje uzależnień – alkoholizm, narkomania, nikotynizm

Alkoholizm Choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, alkoholizm - jest to okresowe picie alkoholu w celu doznawania jego działania psychicznego, a czasem także dla uniknięcia złego samopoczucia, wynikające z jego odstawienia. Istotą tej choroby jest więc psychiczne i fizyczne uzależnienie od środka narkotycznego jakim jest alkohol. Uzależnienie psychiczne polega na potrzebie picia alkoholu dla poprawy samopoczucia. Alkohol jest przyczyną wielu różnorodnych problemów ...

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ - Wybrane mechanizmy uzależnienia psychologicznego

Uzależnienie psychologiczne obejmuje wszystkie rodzaje uzależnień. Po­wstało wiele prób wyjaśnienia genezy, mechanizmów uzależnienia i różnych form terapii oraz profilaktyki.

Najogólniej uważa się, iż do uzależnienia od środków psychoaktywnych i niektórych czynności dochodzi dlatego, że konsekwencją...

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ - Rodziny z problemem uzależnienia na przykładzie alkoholizmu

Problematyka dysfunkcjonalności rodzin w problemem alkoholowym (i innymi formami uzależnień) to obszerny zakres badań i praktyki. Wyko­rzystuje się w tym zakresie wiele koncepcji psychologicznych, zwłaszcza interakcyjnych i systemowych. Problemy te przedstawiono w różnych aspek­tach, z punktu widzenia...