Utrata przytomności

Istnieje też wiele skal jej oceny, wydaje się jednak dostateczne określenie jej jako: utraty przytomności z zachowanymi odruchami obronnymi (rzęsowy, połykowy, kaszlowy), utraty przytomności ze zniesieniem odruchów obronnych oraz utraty przytomności z zaburzeniem wentylacji.

EMOCJE RODZICÓW PO UTRACIE DZIECKA

Chociaż zablokowanie negatywnych emocji, takich jak gniew, wstyd, poczucie winy, może wydawać się łatwiejsze, to zepchnięcie ich w głąb siebie może w dalszej perspektywie utrudniać ostateczne poradzenie sobie z utratą.

UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW

Do głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości określonego aktywu można zaliczyć: znaczący spadek wartości rynkowej danego aktywu; znaczące i niekorzystne dla jednostki zmiany w otoczeniu rynkowym, gospodarczym i prawnym; znaczący wzrost rynkowych stóp procentowych lub innych rynkowych stóp zwrotu z inwestycji, który może wpłynąć na stopę dyskontową stosowaną do wyliczenia wartości użytkowej danego aktywu; ...

Nabycie i utrata terytorium państwowego - Utrata terytorium

Wspólnym mianownikiem wszystkich sposobów utraty terytorium jest brak lub niemożliwość wykonywania kompetencji państwowych, bez względu na powody z wyjątkiem zawojowania, które jest wyłączone z możliwości.

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Utrata jako szansa zyskania czegoś nowego

Mimo wszystko jednak schyłkowy okres życia to czas postępujących utrat i konieczności przystosowania się do nich: zmniejszających się sił fizycznych i zdrowia, przejścia na emeryturę, śmierci współmałżonka, pogorszenia warunków ekonomicznych, utraty samodzielności (Kielar-Turska, 2000, s.

Późna dorosłość: zagrożenia - Nieuniknione doświadczenia utraty

Niekiedy pojedyncze wydarzenia stanowią wielki cios i stają się źródłem dojmującego poczucia utraty, kiedy indziej kilka wydarzeń mniej dolegliwych, ale nasilających poczucie utraty nakłada się na siebie zdecydowanie ograniczając chęć bądź możliwość aktywnego i satysfakcjonującego funkcjonowania.

Sposoby nabycia i utraty własności

Utrata prawa własności NABYCIE PIERWOTNE – utrata prawa własności ma miejsce przeciwko woli właściciela NABYCIE POCHODNE – utrata jest związana z oświadczeniem woli właściciela a) utrata prawa własności według oświadczenie woli właściciela – dokonanie czynności prawnej o przeniesienie prawa własności b) przeciwko woli właściciela – rzecz jest niszczona, zgubiona, skradziona

Utrata obywatelstwa polskiego

Zgoda udzielona jednemu z rodziców rozciąga się na dzieci pozostające pod jego władzą rodzicielską, gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub nie jest on obywatelem polskim albo, gdy jest obywatelem polskim i wyrazi przed właściwym organem zgodę na utratę obywatelstwa polskiego przez dzieci.

Koszty utraty klientów

 , • średnia utrata przych(xlu w przeliczeniu na jednego klienta wyniosła S40 000, stąd łączna strata przychodów przedsiębiorstwa wyniosła $128 (X)0 000 (3 200 x $40 000).

Utrata przytomności dziecka

Utrata przytomności .    Rozważyć przyczyny szczegółowe utraty przytomności (zob.

Utrata prawa własności

NABYCIE PIERWOTNE – utrata prawa własności ma miejsce przeciwko woli właściciela NABYCIE POCHODNE – utrata jest związana z oświadczeniem woli właściciela - utrata prawa własności według oświadczenie woli właściciela – dokonanie czynności prawnej o przeniesienie prawa własności - przeciwko woli właściciela – rzecz jest niszczona, zgubiona, skradziona

Nabycie i utrata posiadania

Przechodzi więc z chwilą śmierci spadkodawcy na spadkobierców, UTRATA POSIADANIA – do utraty może dojść na skutek przeniesienia posiadania na inną osobę lub dlatego, że posiadacz został trwale pozbawiony władztwa nad rzeczą bądź jego utrata nastąpiła w wyniku zużycia lub zniszczenia rzeczy.

Obywatelstwo - Nabycie i utrata obywatelstwa

Utrata obywatelstwa. Przy utracie obywatelstwa każde państwo określa w swym ustawodawstwie szczegółowe warunki.

Klauzule dodatkowe i utrata mocy obowiązującej aktu administracyjnego

Mogą mieć one związek z okresem obowiązywania lub z utratą mocy obowiązującej. Upływ czasu określanego w akcie powoduje w takiej sytuacji wygaśnięcie aktu czyli utratę jego mocy obowiązującej.

Postawy Polaków wobec utraty niepodległości w latach 1795 - 1864

Na rok 1795 datowany jest III rozbiór Polski, oznaczający ostateczną utratę niepodległości przez nasz naród. Mimo utraty czołowych działaczy, organizacja nie zawiesiła działalności, jednakże władzę przejęli przedstawiciele ziemiaństwa.

NABYCIE I UTRATA WŁADZY OJCOWSKIEJ

Utrata władzy zwierzchniej mogła także nastąpić na skutek emancypacji osoby podległej zwierzchnikowi familijnemu.

Nabycie i utrata praw podmiotowych

Jeżeli rzecz została zgubiona, skradziona czy w inny sposób utracona przez właściciela zostaje zbyta przed upływem trzech lat od chwili jej utraty przez właściciela, nabywca może uzyskać własność po upływie trzech lat.

CZŁONKOSTWO W ONZ (nabycie, utrata, zawieszenie)

Utrata Członek ONZ, który uporczywie łamie zasady Karty (patrz pyt.

NABYCIE I UTRATA TERYTORIUM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

b) pochodne - jeśli państwo nabywa terytorium, które do czasu nabycia należało do innego państwa; nabycie pochodne terytorium przez jedno państwo jest więc utratą terytorium dla państwa drugiego Cesja - polega na odstąpieniu przez jedno państwo części swego terytorium drugiemu państwu na podstawie umowy międzynarodowej; jest to przeniesienie suwerenności terytorialnej.

Rozporządzenia (utrata mocy obowiązującej)

Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia nie nasuwa żadnych wątpliwości jeżeli rozporządzenia zostało wydane na czas określony lub w wyraźny sposób zostanie uchylone.