Ustrój

Czytaj Dalej

Umowny ustrój majątkowy

 

Małżonkowie mogą zawrzeć umowę, w której swoje stosunki majątkowe normują odmiennie od ustroju ustawowego. Umowy majątkowe między małżonkami mają doniosłość przede wszystkim w razie istnienia majątku przed zawarciem małżeństwa lub gdy małżonkowie prowadzą działalność zarobkową na...

Demokracja ateńska a poglądy myślicieli renesansowych na ustrój Państw

Demokracja- władza ludu, ustrój, w którym wpływ na rządy i dostęp do urzędów maja wszyscy pełnoprawni obywatele. Od tego właśnie słowa wszystko się zaczęło. Cała ludność ateńska mogła decydować o swoim losie, oraz o losie swego państwa. Demokracja w dużym stopniu wpłynęła na ówczesny świat. Dała wiele nowych możliwości jaki i nowy rodzaj rządów i głosowania. Dzięki temu, że ludność mogła sama wybierać między rzeczami cały system gospodarczy uległ ...

Zasady ustroju politycznego państwa

1. Pojęcie ustroju politycznego. Ustrój polityczny ? próba definicji. Ustrój jako pojęcie określające strukturę organizacyjną, kompetencje i wzajemne zależności organów państwa. Geneza terminu ustrój ? myśl polityczna Arystotelesa (ustrój jako ?ujęcie w pewien porządek władz w ogóle a przede wszystkim naczelnej z nich, tj. rządu?). Ustrój polityczny ? rozumiany jako prawno- instytucjonalny wyraz struktury i funkcjonowania władzy politycznej. 2. Pojęcie państwa ...

Kapitalizm jako ustrój gospodarki rynkowej i jego instucjonalne właściwości

Na wstępie do niniejszej pracy należałoby wyjaśnić, co ogólnie znaczy kapitalizm. Nazwa pochodzi od słowa "kapitał", przez który na ogół rozumie się sumę dóbr gospodarczych przeznaczonych do dalszej produkcji po to, aby przynosiły zysk właścicielowi, w którym podmioty dysponujące kapitałem osiągają zysk i władzę gospodarczą. Oznacza to, że posiadacze własności oddzielają się wyraźnie od robotników czy w ogóle pracowników, którzy są zależni i wyzyskiwani.

Pojęcie i rodzaje małżeńskich ustrojów umownych

 

POJĘCIE: Zawarcie małżeństwa powoduje powstanie rodziny oraz nowej sytuacji prawnej małżonków w zakresie stosunków osobistych i majątkowych. Należy wskazać 2 rodzaje stosunków majątkowych między małżonkami:

Stosunki powstające wskutek zawarcia małżeństwa, powiązane z wzajemnymi prawami i...

Ustrój organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

Ustrój państwa, zwany również systemem politycznym to całość struktur, procedur i instytucji działających jako najwyższa władza w państwie. W sferze wewnętrznej dotyka on ogólnych regulacji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych a w sferze zewnętrznej stosunków z innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Należy pamiętać, że dobór ustroju jest wewnętrzną sprawą każdego państwa, a w związku z tym, każde państwo posiada charakterystyczne dla siebie regulacje ...

Starożytna Grecja - Przejście od ustroju rodowego do miasta-państwa

Jednym z najważniejszych przeobrażeń, które dokonały się w wiekach XII—VIII p.n.e., był proces przejścia od ustroju rodowego do organizacji państwowej, tzw. miasta-państwa, polis . Poematy Homera, pochodzące z wieku VIIIp.n.e , ukazują ustrój rodowy jeszcze w pełni sił, zarazem jednak widać w nich...

Ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej

Tematem pracy jest ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej. Będzie ona obejmowała następujące zagadnienia: kształtowanie się państwa Merowingów, okres królów gnuśnych oraz władzę dynastii Karolingów we Francji, a także zjednoczenie kapetyńskie do 1302 roku. Oprócz Francji...

Ustrój demokracji szlacheckiej na tle systemów ustrojowych Europy

Europa wieku XVI i XVII to przed wszystkim zlepek rozwijających się i prężnie funkcjonujących państw. Trudno jest porównywać jedno państwo do drugiego, pod względem jego rozwoju i struktury wewnętrznej, ponieważ trzeba byłoby rozpatrzyć różne czynniki, pod których wpływem ta, a nie inna klasa stała...

Kryteria rozróżniania ustrojów gospodarczych (liberalnych i etatystycznych)

Ustrój liberalny to ustrój, w myśl którego gospodarka funkcjonuje tym lepiej im mniej czynności gospodarczych zastrzeżonych jest dla instytucji, przedsiębiorstw państwowych, a więc dostępnych każdemu obywatelowi oraz im mniej jest czynności nakazanych.

Ustrój etatystyczny – ustrój jest tym bardziej...

Gospodarka rynkowa w świetle typologii ustroju gospodarczego

1. Pojęcie ustroju gospodarczego Ustrój gospodarczy stanowią reguły prawne, które przesądzają o tym, komu oraz jakie przysługują prawa do posiadania oraz kto może wykonywać określone czynności gospodarcze. Ustrój gospodarczy jest czynnikiem rozstrzygającym czy społeczeństwo będzie ubogie, czy bogate. Pewien typ ustroju sprzyja rozwojowi, a inny go hamuje. Sytuacja gospodarcza podmiotu zmienia się wtedy, gdy zmienia się ilość dóbr pozostających w jego dyspozycji.

Przeobrażenia ustroju politycznego

Ustrój polityczny państw kapitalistycznych uległ w ciągu ostatniego stulecia poważnym przeobrażeniom. Podstawowym ideologicznym czynnikiem tych przeobrażeń było szerzenie się i umacnianie idei demokratycznych. Pewną rolę odegrała pod tym względem Komuna paryska 1871 roku. Niezależnie od tego, że...

Sparta - początki i ustrój państwa

1.Początki państwa

Początki państwa spartańskiego są objęte mgłą tajemnicy . Prawdopodobnie Dorowie , podbijając Grecję , założyli w dolinie rzeki Eurotas miasto-państwo Spartę . Cechą charakterystyczną państwa spartańskiego była monarchia z dwoma królami .

2.Ustrój społeczny

Ustrój...

Ustrój przymusowy

 

Ustrój przymusowy jest to rozdzielność majątkowa pełna. Pojawia się ona w miejsce wspólności ustawowej lub umownej niezależnie od woli małżonków. Ustrój ten może zaistnieć: 

1. Z mocy orzeczenia sądu: jest rezultatem żądania jednego z małżonków. Żądanie to może mieć na względzie...

Konstytucyjne podstawy ustroju

Przez naczelne zasady konstytucji rozumiemy normy prawne w nich zawarte, w których szczególna doniosłość wyraża się w tym że: kształtują inne normy konstytucyjne wyrażają podstawowe wartości akceptowane przez orzecznictwo i doktrynę. I ZASADA REBUBLIKAŃSKIEJ FORMY RZĄDU - Res republica to z łacińskiego rzecz ludu, sprawa publiczna. W Rzymie była ona przeciwstawienia własności władzy czyli Retrum. Dzisiaj jest to forma ustrojowa przeważającej części państw ...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Klasyfikacja ustrojów

Zależnie od tego kto rządzi ( jednostka, grupa czy ogół) istnieją trzy ustroje dobre ( rządy dla dobra powszechnego): monarchia, arystokracja i politea oraz trzy ustroje zdegenerowane ( rządy dla własnej korzyści rządzących) : tyrania, oligarchia, demokracja. Kształt ustroju zależy od siły i efektu...

Koncepcje ustroju politycznego państwa w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

Zwolennicy zachowania kapitalistycznego systemu kreślili wizję niedemokratycznej struktury państwa, a jego przeciwnicy opowiadali głównie się za demokratycznym ustrojem. Obóz rządzący po kilkunastu latach walki z demokracją parlamentarną doprowadził do zniesienia zasady suwerenności narodu i podziału...

Rzeki, typy ustrojów rzecznych

Rzeki stanowią znikomą część hydrosfery. Większe cieki , otrzymujące wiele dopływów w postaci strug, strumieni, potoków noszą nazwę rzek.

Występowanie rzek stałych jest uzależnione od zasilania, które musi przekraczać straty wody na parowanie oraz wsiąkanie.

Rzeki mogą być zasilane : 

-...

Klasyfikacja ustrojów dyktatorskich i demokratycznych

Istnieje istotna własność przesądzająca o ekonomicznym obliczu państwa, tryb stanowienia prawa gospodarczego. Z dyktatorskim ustrojem gospodarczym mamy do czynienia, gdy społeczeństwo lub przynajmniej klasa uprzywilejowana nie jest wyposażona w mechanizmy wyborcze, za pomocą których może wpływać na...

Kryteria rozróżniania klasycznych ustrojów gospodarczych

Ustrój kasowy – Z ustrojem klasowym mamy do czynienia wtedy, gdy jakaś część ludności, nie z uwagi na to czym się zajmuje, lecz z racji pochodzenia objęta jest na mocy prawa większą liczbą zakazów prowadzenia i nakazów wykonywania czynności gospodarczych niż pozostała jej część.Np. W Polsce...