Sposoby określenia terminu wejścia w życie ustawy - ustawa wprowadzająca

Przepisowi nadającemu moc wsteczną ustawie lub jej części nadaje się brzmienie: "Ustawa wchodzi w życie z dniem i ma zastosowanie do zdarzeń, które powstały przed dniem" albo ustawa wchodzi w życie z dniem, z mocą od dnia " Przy obliczaniu terminu wejścia w życie aktu normatywnego określonego w dniach nie uwzględnia się dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przypadków, gdy akt normatywny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Stan wojenny - omówienie ustawy

W kwietniu 1998 roku rząd wyraził poparcie dla inicjatywy legislacyjnej dotyczącej ustawy o stanie wojennym i projekt został skierowany do prac w komisjach sejmowych i po pełnym procesie legislacyjnym został ostatecznie przyjęty jako ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej i znalazł się w Dzienniku Ustaw nr ...

Tytuł ustawy

Określając przedmiot ustawy, nie przytacza się tytułów innych ustaw, z wyjątkiem ustawy zmieniającej i ustawy wprowadzającej inną ustawę, w których podaje się odpowiednio tylko przedmiot ustawy zmienianej albo ustawy wprowadzanej.

Promulgacja ustawy

1) oraz w odniesieniu do ustaw, które zostały uchwalone w trybie pilnym (art.

Podpisanie ustawy (uprawnienia przysługujące Prezydentowi RP)

Odrzucenie weta ustawodawczego następuje wtedy, gdy Sejm ponownie uchwali ustawę większością 3/5 głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów.

Ustawa o rachunkowości

Jedną z najważniejszych nowelizacji Ustawy o rachunkowości była Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. Polskie prawo bilansowe Prawo bilansowe w Polsce, oprócz Ustawy o rachunkowości, regulowane jest również przez: Ustawę z dnia 7 maja 2009 r.

Zakres podmiotowy ustawy antymonopolowej

co wystawiało tej ustawie wiele krytycznych ocen Zakresem podmiotowym ustawy objęte są podmioty, które naruszają zakazy lub nakazy przewidziane w ustawie, ponoszą skutki tych naruszeń oraz orzekające w sprawach praktyk monopolistycznych.

Zakres przedmiotowy ustawy antymonopolowej

Ustawodawca stoi więc na stanowisku, iż prawa wynikające z własności intelektualnej i przemysłowej nie mogą być podważane na mocy ustawy antymonopolowej ale też respektowanie praw wyłącznych nie może usprawiedliwiać ograniczeń wykraczających poza treść tych praw.

Instytucja absolutorium dla rządu – uchwalanie i kontrola wykonania ustawy budżetowej

Senat ma obowiązek rozpatrzyć projekt tej ustawy w czasie nie dłuższym niż 20 dni, a Prezydent ma 7 dni na jej podpisanie i nie może przeciwko niej skierować weta ustawodawczego (art.

Zakres przedmiotowy i podmiot ustawy

7) W ustawie nie można odsyłać do przepisów tej samej lub innej ustawy oraz do postanowień w punktu 6; nie odsyła się do przepisów innych aktów normatywnych.

Ustawa o finansach publicznych

Zasadę przejrzystości finansów publicznych Ustawa jednak nie definiuje ich. Ustawodawca wytyczając krąg podmiotów rzadko posługuje się określeniem, że są to podmioty podatkowe.

Charakter prawny ustawy

Według konstytucji, które znają ten typ ustaw, są to ustawy wyróżniające się szczególną mocą prawną (niższą od konstytucji, ale wyższą od ustaw zwykłych), przedmiotem regulacji (dotyczą kwestii odnoszących się do organizacji i działania organów państwowych itp.

Tryb uchwalania ustawy budżetowej

d) konsekwencją nie przedłożenia Prezydentowi do podpisu ustawy budżetowej- w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożeniu Sejmowi projektu ustawy- może być skrócenie kadencji.

Wyjaśnij sposób wejścia w życie i utratę mocy przez ustawę karną

Ustawa karna traci moc w wyniku derogacji (uchylenia) przez późniejszą ustawę.

Ustawa o paszportach - charakterystyka

Ustawa wskazuje również środki postępowania, w której adresat decyzji o wydaniu, lub zwrocie paszportu nie będzie chciał się podporządkować do wydanej decyzji, wówczas ustawa przewiduje zastosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

JEŻELI W CHWILI POPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIONEGO OBOWIĄZYWAŁA INNA USTAWA KARNA NIŻ W CHWILI ORZEKANIA TO KTÓRĄ Z TYCH DWÓCH USTAW NALEŻY ZASTOSOWAĆ W STOSUNKU DO SPRAWCY I DLACZEGO?

Jeżeli w tym czasie nastąpiła kilkakrotnie zmiana ustawy to sąd ma obowiązek przeanalizować, która z ustaw będzie względniejsza dla sprawcy.

Treść ustawy budżetowej

Treść ustawy budżetowej określa ustawa o finansach publicznych. Ustawa budżetowa składa się z tekstu artykułowanego oraz z szeregu załączników, z których najważniejszym jest budżet państwa.

Konstytucja jako ustawa zasadnicza

Ustawy (rozporządzenia z mocą ustawy) - akt prawny zawierający generalno – abstrakcyjne normy uchwalony przez Sejm przy udziale Senatu (ustawa – akt prawny w znaczeniu materialnym i formalnym), - brak konstytucyjnego wyliczenia materii normowanych ustawą, ale ustawy powinny być stanowione tylko w granicach konstytucyjnych – zakaz stanowienia ustaw, które normowałyby materie przez Konstytucję ...

Jak powstaje ustawa?

Ostateczny tekst ustawy trafia do prezydenta,który to może podpisać ustawę i zarządzić opublikowanie jej w dzienniku ustaw lub skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli sądzi, że jest niezgodna z konstytucją.

Ustawa w prawie adm.

W przypadku veta Prezydenta ustawa trafia do Sejmu , Sejm ponownie rozpatruje ustawę i uchwala ją większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.