Urzędów

Urzędów

Czytaj Dalej

Obieg dokumentów w jednostce budżetowej na przykładzie urzędu skarbowego.

SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ PIERWSZY 1. Zadania Urzędu Skarbowego ROZDZIAŁ DRUGI 2. Organizacja obiegu pism 2.1. Dokumentacja biurowa i jej rodzaje 2.2. Znaczenie i zasady prawidłowego obiegu pisma 2.3. Systemy kancelaryjne 2.4. Czynności wykonywane przy przyjmowaniu pism 2.5. Rozdział pism i ich załatwianie 2.6. Czynności wykonywane przy wysyłaniu pism 2.7. Przechowywanie akt ROZDZIAŁ TRZECI 3. Schemat obiegu dokumentów w ...

Główny Urząd Statystyczny i inne Urzędy Statystyczne oraz ich zadania.

A)GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY I INNE URZĘDY STATYSTYCZNE ORAZ ICH ZADANIA. B)OBOWIĄZKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZWIĄZANYCH ZE STATYSTYKĄ GOSPODARCZĄ. Spis treści: 1. STATYSTYKA 1.1. STATYSTYKA PUBLICZNA 1.2. ORGANIZACJA BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ 1.3. FINANSOWANIE STATYSTYKI PUBLICZNEJ 2. URZĘDY STATYSTYCZNE 2.1. JEDNOLITA STRUKTURA ORGANIZACYJNA 2.2. ZADANIA URZĘDU STATYSTYCZNEGO 2.3. CENTRA I OŚRODKI REALIZUJĄCE ZADANIA OGÓLNOPAŃSTWOWE 3.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Jednym z organów realizującym ochronę antymonopolową, wynikającą z ustawy, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego Prezes ma status centralnego organu administracji rządowej i powoływany jest w drodze konkursu przez Prezesa Rady Ministrów na okres 5 lat. Obecnie do zadań Prezesa Urzędu...

Jakość pracy w urzędzie

samorządowa|Urząd gminy, podobnie jak inne organizacje, posiada swoich dostawców oraz klientów, a także tworzy produkty w wyniku zachodzących w nim procesów. Jednak specyfika jego działania może powodować niewłaściwe rozumienie tych pojęć. Występują tu dostawcy materiałów, usług (podwykonawcy)...

Urząd miejski w Nowej Rudzie

Urząd Miejski w Nowej Rudzie powstał w wyniku reformy samorządowej 1990r. W wyniku przekształcenia struktury podległej poprzednio terenowemu organowi administracji państwowej, jakim był Naczelnik Miasta Nowa Ruda, w jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Nowa Ruda, podległą Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. Historycznie rzecz biorąc można by powiedzieć, że przy zmiennych uwarunkowaniach prawnych i formie organizacyjnej, samorząd miejski Nowej Rudzie i służąca mu jednostka ...

URZĄD, A ORGAN

Pod pojęciem URZĘDU rozumie się zwspół wyodrębnionych kompetencji tj. praw i obowiązków, których realizacja pozostawiona zostaje do dyspozycji jednostek organizacyjnych;

to organ (w potocznym rozumieniu) np. Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa jest to zespół środków i prób przydatny określonemu organowi dla...

Gmina (urząd gminy)

Ustawa wyodrębnia jako formę organizacyjną urząd gminy. Urząd ten służy pomocą zarządowi gminy, ale trzeba przyjąć, że służy on pomocą również innym organom rady, a zwłaszcza samej radzie, gdyż ustawa nie przewiduje tworzenia „biura” czy „kancelarii rady”.

Urząd służy do wykonywania zadań i...

Urząd pracy

Struktura urzędów pracy

W Polsce znajduje się 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 urzędów powiatowych oraz ich filie. Łącznie strukturę publicznych służb zatrudnienia tworzą 354 urzędy, które obsługują 379 powiatów i 16 województw.

Zadania urzędów

W Polsce publiczne służby zatrudnienia...

Urząd skarbowy

Charakterystyka

Terenowy organ administracji rządowej podlegający Ministrowi Finansów, działający pod nadzorem właściwej izby skarbowe, zajmujący się przede wszystkim pozyskiwaniem podatków z terenu, na którym działa.

Zadania urzędu skarbowego

Do zakresu działań urzędu skarbowego należy:

...

URZĄD

Organ władzy publ., instytucja działająca w jakiejś dziedzinie życia społ.; stanowisko, funkcja, obowiązki spełniane przez kogoś w hierarchii państwowej a. innej.

Ilekroć powołuję kogoś na urząd, tworzę stu niezadowolonych i jednego niewdzięcznika powiedzenie króla fr. Ludwika XIV (ok. 1680) wg...

Czy człowiek jest bezsilny? - Urząd

Powieść Urząd jest podobnie jak i Spiżowa brama owocem obserwacji zgromadzonych w Rzymie. Przedstawia mianowicie ta powieść historię załatwiania pewnej skomplikowanej sprawy w kurii rzymskiej. Adwokat diecezjalny w Toruniu, pozbawiony przez swego biskupa możności wykonywania zawodu, wysyła swego syna do...

Urząd Wojewódzki

Organizację wojewódzkiej administracji zespolonej określa statut urzędu wojewódzkiego nadany przez wojewodę- podlega zatwierdzeniu przez Prezesa RM i i ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W statucie określa się nazwy:

-wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu,

-delegatur...

Urząd marszałkowski

Definicja urzędu

Urząd stanowi część aparatu administracyjnego mającą wyodrębniony rzeczowy zakres działania, który wyraźnie odgranicza go od innych części tego aparatu.

Urząd Marszałkowski stanowi aparat wykonawczy powołany do realizacji zadań Marszałka Województwa.

Zadania Urzędu...

Urzędy rejonowe, kierownicy, pozycja prawna rejonów adm.

Urząd rejonowy jest aparatem pomocniczym kierownika urzędu. Kierownicy urzędów rejonowych wykonują określone w ustawach szczególnych zadania i kompetencje rządowej adm. ogólnej. Kierownika i jego z-cę powołuje i odwołuje wojewoda. Minister właściwy do spraw adm. (po zasięgnięciu opinii wojewodów)...

Funkcjonowanie urzędu gminy jako samorządowej jednostki budżetowej oraz ewidencja i analiza jego dochodów i wydatków na przykładzie urzędu gminy

- energie elektryczną bądź paliwa gazowe, łącznie z uzasadnieniem ekonomicznym, - harmonogram procesu realizacji zdań, - wszelkie przewidywane koszty związane z realizacją zakładanych, proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania Gmina jako jednostka samorządowa, posiada ściśle wyodrębnione organy sprawujące władze, a także jednostki pomocnie, powołane w tym właśnie celu. Władza dzieli się tutaj na organy stanowiące i wykonawcze, a każde z nich ...

Urząd wojewódzki, dyrektor generalny urzędu

Urząd wojewódzki jest organem pomocniczym wojewody. W urzędzie tworzy się:

- wydziały (wg potrzeby i warunków miejscowych, charakteru zadań, wymagań praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania urzędu),

- w przypadkach uzasadnionych sprawnym działaniem, w wydziałach tworzy się oddziały...

Naczelne organy administracji rządowej a centralne urzędy

Do naczelnych administracji rządowej należą :

Rada Ministrów

Prezes rady Ministrów

Ministrowie

Przewodniczący niektórych komitetów np.; Komitet Badań Naukowych

Prezydent RP

Centralne organy administracji :

Inspekcje specjalne :

inspekcja pracy

inspekcja...

Główny Urząd Statystyczny

Charakterystyka

"Główny Urząd Statystyczny GUS' to centralny organ administracji państwowej. Do jego obowiązków należy pozyskanie i zebranie informacji statystycznych z dziedzin życia publicznego oraz niektórych dziedzin prywatnego życia obywateli.

Zadania urzędu statystycznego rozpoznanie...

Wystawa - 2012 - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy - Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski - Urząd Wojewódzki Poznań - Hol Główny

W miejscu nietypowym, bo w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowali wystawę rzeźbiarze zrzeszeni w Wielkopolskim Związku Artystów Rzeźbiarzy. Miejsce wystawy obligował co prawda jej temat: „Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski”. Minusem była...

Urząd nauczycielski Kościoła

Obdarzony autorytetem urząd nauczania Ewangelii w imię Jezusa Chrystusa, który jednakże “nie jest ponad słowem Bożym, lecz jemu służy” (DV 10). W czasie chrztu świętego wszyscy wierzący zostali namaszczeni przez Ducha Świętego i są przez Niego prowadzeni (J 14, 26; 16, 13; Rz 8, 14; 1 J 2, 27) oraz do...