Urzędnicy

Urzędnicy

Czytaj Dalej

Status prawny urzędnika państwowego

W obecnie obowiązującym stanie prawnym wyróżniamy trzy grupy pracowników urzędów państwowych: 1) urzędnicy państwowi mianowani, 2) urzędnicy państwowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, 3) pracownicy nie będący urzędnikami państwowymi. W grupie urzędników nic mianowanych ustawodawca wyróżnił dwie szczególne podgrupy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o praco na czas określony, a mianowicie: 1) doradców w Zespole doradców członków Rady ...

Status prawny i przygotowanie zawodowe urzędników państwowych

W XIX w. pomiędzy poszczególnymi krajami występowały dość znaczne różnice w zakresie statusu urzędników państwowych [12, 35]. W XX w. doszło do poważnej niwelacji tych różnic. Z jednej strony, w Niemczech osłabiano silne dotąd gwarancje stabilności stosunku służbowego. Z drugiej strony, we...

Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzednika państwowego

Urzędnicy państwowi mianowani ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków pracownika. Ustawa różnicuje przewinienia według ciężaru gatunkowego. Za przewinienia mniejszej wagi stosuje się karę porządkową w postaci upomnienia. Upomnienia udziela kierownik urzędu. Urzędnik państwowy może w ciągu trzech dni od zawiadomienia go o ukaraniu, odwołać się do kierownika jednostki nadrzędnej. Jednak odwołanie to nie przysługuje, jeżeli ...

Urzędnicy i służba cywilna

URZĘDNICY I SŁUŻBA CYWILNA 1.Status prawny urzędnika państwowego- państwowego obecnym stanie prawnym wyróżniamy: -urzędników państwowych mianowanych, -urzędników państwowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, -pracowników niebędących urzędnikami państwowymi, 2.Urzędnicy pań. mianowani i niemianowani- do urzędników niemianowanych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony zaliczamy: doradców w zespole doradców członków RM oraz doradców ...

Sytuacja prawna urzędników państwowej służby cywilnej w RP

Ustawa z 1982 r. - wielokrotnie nowelizowana - reguluje nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stos. pracy urzędników państw., ich prawa i obowiązki, nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną oraz rozpatrywanie sporów o roszczenia urzędów ze stos. pracy. Ustawa dzieli urzędników...

Relacje między petentem a urzędnikiem

Co piąty Polak ciągle myli samorządowe struktury władzy z administracją rządową. Niewielka jest wiedza w społeczeństwie na temat instytucji służby cywilnej w urzędach administracji rządowej. Ocena urzędników państwowych jest zdecydowanie pozytywna pod względem ich fachowości i uczciwości (mniej pod względem motywacji) zarówno wśród sporadycznych jak i stałych interesantów urzędów administracji rządowej. Pozytywna jest także ocena funkcjonowania samych urzędów ...

Etyka urzędnika

- 10 "przykazań" urzędnika to nic innego jak kodeks etyczny, wedle zasad którego powinien urzędnik postępować w konfrontacji z petentem. Kodeks etyczny urzędnika to zbiór zasad, jakimi powinni kierować się pracownicy urzędu miasta. W kodeksie zapisano 10 “przykazań”.

- Urzędnik powinien między innymi...

Urzędnicy nie są sługami ani państwa, ani ludu

Wielu uczonych określa mianem sług państwa zasadniczą rolę urzędników instytucji publicznych w życiu społecznym. Równie często uważa się ich za sługi ludu lub narodu. Natomiast dla Hegla urzędnicy są sługami obiektywnego rozumu, idei absolutnej, obecnego w społeczeństwach ludzkich ducha...

Urzędnik

Definicja

Urzędnikiem może być osoba, która:

jest obywatelem polskim, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada stan zdrowia pozwalający na...

ETYCZNE UWARUNKOWANIA PROFESJONALIZACJI USŁUG W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Kodeks etyczny urzędnika

Każdy urząd uznając swoją pracę za służbę wobec mieszkańców ustala własny kodeks etyczny.

Reasumując, na podstawie kodeksu etycznego w urzędzie w Myszyńcu przedstawiamy kilka najistotniejszych zasad dobrego urzędnika:

Urzędnik:

- w sposób życzliwy obsługuje interesanta.

- rozpatruje sprawy bez...

Zasady rekrutacji wyższych urzędników adm. publicznej w Europie

W każdym dziale adm. stawia się przed kandydatami do służby publicznej pewne wymagania formalne. Ich spełnienie jest koniecznym warunkiem umożliwiającym zatrudnienie.

Te wymagania formalne są mniejsze lub większe, w zależności od tego, o jaki dział adm. chodzi i o jakie stanowisko. Zazwyczaj stawia...

Cechy położenia urzędników

Klasa średnia niższa – położenie urzędnika jest kategorią odrębną, gdyż nie można tego sprowadzić tylko do dochodów. W socjologii odróżnia się tę kategorię jako praca manualna i nie manualna (manipulacja ideami, wartościami).

Ktoś z wykształceniem wyższym może pracować fizycznie (za względu...

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Systemy wartości, z którymi może identyfikować się urzędnik

- system wynikający z ładu moralnego społeczeństwa, na który składają się konstytucyjne wartości państwa prawa, wartości i normy religijne, „moralność świecka”

- system wartości organizatorskich obowiązujących w urzędzie

- system wartości wynikający ze sztuki profesjonalnego uprawiania...

Jaka jest różnica między pracownikiem a urzędnikiem służby cywilnej

Pracownikiem służby cywilnej jest osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę, natomiast urzędnikiem służby cywilnej jest osoba zatrudniona na podstawie mianowania dokonanego w trybie przewidzianym ustawą o służbie cywilnej.

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Sztuka właściwego (etycznego) administrowania

To sztuka podejmowania takich działań, które są najbardziej uzasadnione w danym przypadku oraz najbardziej przekonywująco można je usprawiedliwić przed sobą i innymi

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Kryteria uwzględniane przy podejmowaniu działań (w obliczu sprzecznych interesów i dylematów wartościowych) wg. A. Cava, P. West’a i E.M. Berman’a

- Kryterium konsekwencji - stosowane w celu uzasadnienia działania wyborem postępowania, które jest danej sytuacji najlepsze i powoduje najmniej szkód

- Kryterium konsekwencji - podstawy stosowania

   * etyka utylitarna - pomaga odpowiedzieć na pytanie, które działanie przyniesie największe korzyści...

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Kodeksy etyczne

- zbiory regulacji będące przepisami o charakterze wewnętrznym;

- w założeniu ich treść powinna być ustalana „oddolnie”

- w Polsce wciąż pełnią rolę marginalną w podejmowaniu etycznych rozstrzygnięć

- swój kodeks etyczny ma np. korpus służby cywilnej i pracownicy niektórych...

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Przepisy materialnego prawa administracyjnego

Zawarte są np. w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, (tzw. ustawa „antykorupcyjna”)

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Warunki mianowania na urzędnika w polskim korpusie s.c.

- Osoba musi być pracownikiem korpusu s.c.

- Odbycie służby przygotowawczej lub ukończenie studiów w KSAP.

- Posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w służbie cywilnej.

- Posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego.

- Znajomość co najmniej jednego języka obcego.

- Uregulowany stosunek do...

Sytuacja prawna urzędników samorządowych

Pracownik sam. to:

- z wyboru

   wójt (burmistrz, prezydent miasta), ich z-cy

   przewodniczący zarządu zw. kom.

   członkowie org. sejmiku teryt.

- z mianowania

   osoby zajmujące kierownicze stanowiska

- z powołania

   sekretarz gminy

   skarbnik gminy (główny księgowy)

- umowy o pracę

  ...