Urząd pocztowy

Urząd pocztowy

Czytaj Dalej

RSHA - (Reichssicherheitshauptamt - Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy)

Centralny organ służby bezpie­czeństwa Rzeszy, utworzony na mocy rozkazu Heinricha * Himmle­ra z 27 września 1939 r. (obowiązu­jącego od 1 października tego roku); w skład weszła policja bez­pieczeństwa (Sipo, Sicherheitspoli-zei), policja kryminalna (Kriminal-polizei - Kripo) oraz tajna służba...

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Odbiorcami poezji bywają ludzie w różnym wieku , i młodzi , i starsi , którzy szukają w niej wyrazu własnych uczuć i doświadczeń. Wszystkich łączą pytania o własną tożsamość: o to kim jestem , dokąd zmierzam i dokąd chciałbym dojść, by siebie by siebie określić...

Człowiek i urząd w "Procesie" Kafki

"Proces" to opowieść o człowieku żyjącym w świecie opanowanym przez wszechobecną władzę sądowniczą. Bohaterem powieści jest Józef K., nie przedstawiony z nazwiska, wysoki urzędnik, prokurent bankowy. To sumienny, solidny pracownik całkowicie pochłonięty swoimi obowiązkami. W dniu trzydziestych...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Jednym z organów realizującym ochronę antymonopolową, wynikającą z ustawy, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego Prezes ma status centralnego organu administracji rządowej i powoływany jest w drodze konkursu przez Prezesa Rady Ministrów na okres 5 lat. Obecnie do zadań Prezesa Urzędu...

KRAJOWY URZĄD PRACY

 

Aparat wykonawczy Prezesa Krajowego Urzędu Pracy – centralnego organu administracji rządowej i podlega Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej. Prezes Krajowego Urzędu Pracy jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, zaopiniowany przez...

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

 

Aparat wykonawczy Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – organu administracji specjalnej stopnia wojewódzkiego, powoływanego i odwoływanego przez marszałka województwa po zasięgnięciu opinii Prezesa Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkiej rady zatrudnienia.

Do jego zadań należy:

opracowywanie...

POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Aparat wykonawczy kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – terenowego organu administracji specjalnej.

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty należy:

rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawienie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i...

Wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

Dekret dla Ormian (Florencja 1439). Odnosi się do bierzmowania, streszcza teologię i praktykę bierzmowania. „Materią jest olej do namaszczenia poświęcony przez biskupa”. Nic tu nie mówi się o znaku wkładania rąk. Forma sprawowania: „Znaczę cię znakiem krzyża i umacniam cię krzyżmem zbawienia w imię...

Wczesnochrześcijańskie kształtowanie się urzędów kierowania

Chodzi tu o ukazanie, jak Kościół w swoich podstawowych formach urzeczywistnia się stająć się zasadniczą rzeczwistością powielkanocną i że urząd kierowania ukształtowany jest zasadniczo przez powielkanocną sytuację.

Wczesnochrześcijańskie kształtowanie się urzędów kierowania - Przedwielkanocne korzenie

Powołanie uczniów przez samego Jezusa, wezwanie poszczególnych mężczyzn do jego naśladowania jest zachętą do opuszczenia, w dosłownym sensie, dotychczasowego miejsca pobytu i pójścia za Nim. Z powielkanocnej perspektywy “bycia uczniem” i “bycia chrześcijaninem” występują często zamiennie.

W pytaniu o...

Wczesnochrześcijańskie kształtowanie się urzędów kierowania - Różnorodność posług

Wspólnota jerozolimska tworzy obok grona 12 formę posługi Siedmiu (Dz 6,1-3) Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a...

Wczesnochrześcijańskie kształtowanie się urzędów kierowania - Wykształcenie się monarchicznego episkopatu

W listach Pawła tylko przelotnie wspomina się o biskupach w Flp 1,1 Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami zresztą w l. mn., co pozwala przypuszczać, że nie odróżnia się jeszcze biskupów od kapłanów. W...

Włożenie rąk i ordynacja - Ustanowienie urzędu

Wprowadzenie w urząd kierowania związane jest z włożeniem rąk jako skutecznym znakiem, w którym sprawującemu urząd udziela się wymagane dla jego zadań dary i moce Ducha Świętego. Ma się na uwadze w pierwszym rzędzie nie duchowe kwalifikacje osoby. Wszystkie 3 miejsca (Tm) mówią raczej o włożeniu...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Urzędy konsularne

charakter przedstawicielski urzędów konsularnych jest ograniczony w porównaniu do przedstawicielstw dyplomatycznych;

zadania konsulatów – ochrona skonkretyzowanych interesów obywateli i państwa we wszystkich dziedzinach, które wymagają od konsula jego działania, opieki i ochrony oraz popieranie...

Prezydent USA jako najważniejszy organ państwa (funkcje, kompetencje, wybór na urząd)

Wybór na urząd 

- prawo kandydowania do urzędu prezydenta posiadają obywatele amerykańscy, którzy ukończyli 35 lat, zamieszkują na terenie USA co najmniej 14 lat, nie są obywatelami naturalizowanymi i dysponują pełnią praw publicznych

- zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać grupy wyborców, partie...

Charakter przedstawicielski urzędów konsularnych

Kwestia, czy konsul jest przedstawicielem państwa, jest przedmiotem długotrwałego sporu w nauce. Część doktryny zajmuje stanowisko, że konsul jest po prostu urzędnikiem państwa wysyłającego o ściśle określonych funkcjach, korzystającym tylko w ograniczo­nym stopniu z przywilejów i immunitetów, i w...

Zadania urzędów konsularnych

Do zadań urzędów konsularnych należy obecnie nie tylko ochrona interesów obywateli, lecz także ochrona interesów państwa oraz popieranie przyjaznych stosunków między państwem wysyłającym a przyjmującym. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku konsulatów hand­lowych, funkcjonujących w powiązaniu z...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Jego prezes jest centralnym organem adm rządowej podległym RM., działa poprzez swój urząd , delegatury oraz podległą jemu Inspekcję Handlową. Kompetencje Prezesa UOKiK:

sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym

badanie...

Krajowy Urząd Pracy

Prezes KUP jest centralnym organem adm państwowej podległym Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej. w zakres obowiązków w/w urzędu należą:

współtworzenia i realizacji polityki rynku pracy oraz wykorzystywania jej i tworzenia jej instrumentów

organizacji i funkcjonowania wojewódzkich i rejonowych...