Uniwersalia

Czytaj Dalej

Św. Abelard i spór o uniwersalia

Uniwersalia właściwie służą do tego, aby być orzeczeniami zdań; bezpośrednio nie odpowiada im żaden przedmiot, ale pośrednio odpowiada ten, który jest podmiotem zdania i któremu one służą za orzeczenia. Pogląd ten mówił, że uniwersalia są nie w rzeczach, lecz w umysłach.

ABELARD I SPÓR O UNIWERSALIA

Uniwersalia właściwie służą do tego, aby być orzeczeniami zdań; bezpośrednio nie odpowiada im żaden przedmiot, ale pośrednio odpowiada ten, który jest podmiotem zdania i któremu one służą za orzeczenia. Pogląd ten mówił, że uniwersalia są nie w rzeczach, lecz w umysłach.

Dialektyka - Spór o uniwersalia (Paryż)

SERMONIZM (Abelard) pojęcia ogólne (uniwersalia) nie są tylko „głosami”, bo dźwięk jest jednostkowy tak samo jak każda realna rzecz; uniwersalia są wyrazami – należą do mowy, ale nie jako czyste dźwięki, lecz jako dźwięki mające znaczenie; ogólny jest nie wyraz (znak), tylko jego znaczenie rzeczy jednostkowe posiadają pewną formę wspólną – to jest podstawą do nadawania im wspólnej nazwy (za ...

Co wiesz na temat sporu uniwersalia w wiekach średnich i czego dotyczyły fazy rozwojowe?

Przedmiotem sporu o uniwersalia była następująca kwestia: czy uniwersalia posiadają byt rzeczywisty i samoistny oraz czy są one bytem rzeczywistym czy bytem tylko pomyślanym?

Spór o uniwersalia

spór o uniwersalia. Dzieje owego sporu o uniwersalia mają dawną i ustaloną genealogię mającąswoje początki przed wiekiem dziewiątym. Uniwersalia istnieją zatem tylko w słowach, nie zaś w rzeczach.

Spór o zagadnienia (uniwersalia) i współczesna wersja tego sporu

To spór o charakter rzeczywistości, a uniwersalia to po łacinie przedmioty ogólne, Arystoteles podobnie jak Platon przyznaje uniwersaliom byt rzeczywisty i samoistny.

Uniwersalia kulturowe

Kiedy pytamy o uniwersalia kulturowe w sensie ścisłym, to możemy ich poszukiwać w dwóch kierunkach.

POWSZECHNIKI (uniwersalia)

  POWSZECHNIKI (uniwersalia) nłc. Historyczny spór o uniwersalia, szczegól­nie znany w średniowieczu, dotyczył nastę­pującej kwestii: czy pojędom powszechnym odpowiada coś w rzeczywistości i co mia­nowicie?

UNIWERSALIA

Przeciwstawia się uniwersalia i t r a n s c e n d e n t a l i a .

Średniowieczny spór o uniwersalia (powszechniki) - Materializm a idealizm

 W  toczącym się sporze materializmu z idealizmem chodziło o znalezienie odpowiedzi na pytanie, co jest bytem. Materia czy idea. W poszukiwaniu odpowiedzi ukształtowały się stanowiska:  

1.  Idealistyczne, którego zwolennicy uważali, iż elementem pierwotnym jest czynnik idealny (myślenie, duch, ...

Średniowieczny spór o uniwersalia (powszechniki) - Nauka a religia

XII i XIII wiek charakteryzował się tendencjami zmierzającymi do oddzielenia nauki od teologii, rozumu i wiary. Wokół problemu stosunku nauki i wiary toczyły się spory, w wyniku których wykrystalizowały się następujące stanowiska:   

1)  racjonalistyczne (Piotr Abelard), którego zwolennicy postulowali...

Średniowieczny spór o uniwersalia (powszechniki) - Nominalizm a realizm

Spór między nominalizmem a realizmem rozpoczął się w X wieku, a swoje apogeum osiągnął w XI i pierwszej połowie XII wieku. Toczono go o uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy pojęciom ogólnym odpowiadają jakieś byty ogólne, np. człowiek w ogóle, koń w ogóle, czy istnieją tylko i wyłącznie konkretne...