Unifikacja

Czytaj Dalej

Unifikacja i kodyfikacja

Proces unifikacji Polskiego prawa cywilnego został zakończony 1 stycznia 1947 data ta oznacza koniec dzielnicowego zróżnicowania polskiego prawa cywilnego gdyż w dniu tym weszły ostatnie akty unifikacyjne.

Kwestia zjednoczenia Korei - Korea na progu XXI wieku? Trwały podział czy stopniowa unifikacja?

Cały czas mamy jednak do czynienia z podnoszeniem problemu unifikacji Korei, a przykład Zjedn.

Metody zbliżania prawa krajowego - UNIFIKACJA

Metoda najbardziej władcza, Polega na bezpośrednim zastępowaniu norm prawa krajowego przez normy prawa wspólnotowego, Typowym aktem stosowanym w tym celu jest rozporządzenie, Istotą „starego podejścia” do zagadnienia zbliżania praw państw członkowskich była właśnie unifikacja, mająca na celu przyjmowanie identycznych przepisów w całej Wspólnocie,

Samorząd terytorialny II RP po unifikacji

Samorząd gminny -  częściowa unifikacja , obok gmin jednostkowych – gminy zbiorowe składające się z gromad.

Wyjaśnienie problemów: typizacja, normalizacja, unifikacja- przedmiot Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa

Zalety typizacji: 1) ujednolicenie w praktyce warsztatowej procesów technologicznych dla części technologicznie podobnych, a opracowanych przez różnych technologów 2) ujednolicenie norm czasów roboczych dla części technologicznie podobnych 3) stworzenie podstaw do unifikacji specjalnego oprzyrządowania i uporządkowania gospodarki narzędziowej 4) skrócenie czasu technologicznego przygotowania produkcji przez wykorzystanie typowego procesu oraz zastosowanie zunifikowanego ...

Unifikacja

Doktrynalne i społeczne różnice między anabaptystami i braćmi polskimi a luteranami, kalwinami ibraćmi czeskimi sprawiły, że oba pierwsze wyznania wykluczono od jakichkolwiek prób unifikacji.

Samorząd terytorialny w II RP przed unifikacją

1. 1933 w Polsce Południowej czyli w Galicji Samorządu Terytorialnego nie było. W większości miast byłej Galicji, a także na terytoriach wiejskich wprowadzono Zarząd Komisaryczny, tzn. zamiast organów samorządowych funkcjonowali Komisarze Rządowi.

2. Podstawowe założenia Konstytucji Marcowej tzw...

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Europa Wschodnia w okresie unifikacji i militaryzacji gospo­darki

 

Odrzucenie Planu Marshalla przez Wschód stanowiło kolejny sygnał, że ; dominacja polityczna i militarna Moskwy doprowadzi także do całkowitego i gospodarczego uzależnienia krajów kierowanego przez nią imperium. Realizo­wane w podobny sposób posunięcia nacjonalizacyjne i reformy agrarne podob­nie...

Porządkowanie obowiązującego prawa: unifikacja, inkorporacja kodyfikacja

Unidfikacja- ustanowienie przepisów jednakowych dla całego obszaru państwa w miejsce różnych przepisów obowiązujących na terenie poszczególnych obszarów terytorium państwowego, czy też w odniesieniu do poszczególnych grup ludności. Inkorporacja- dokonanie wq sposób urzędowy lub prywatny, ustalenia przepisów obowiązujących w danej dziedzinie. Podstawą obowiązywania zebranych norm nie jest akt inkorporacji, a ich wcześniejsze ustanowienie lub uznanie przez organy ...