Unia Europejska

Unia Europejska

Czytaj Dalej

Unia Europejska - Informacje Ogólne

Jakkolwiek w samym Traktacie o Unii Europejskiej nie rozstrzygnięto definitywnie sprawy włączenia Unii Zachodnioeuropejskiej do Unii Europejskiej pozostawiając tę sprawę do decyzji Rady Europejskiej, to jak wiemy, decyzja ta zapadła.

Polska a Unia Europejska

Traktat Amsterdamski (1997) UNIA EUROPEJSKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE (podmioty prawa międzynarodowego) Europejska Europejska Wspólnota Wspólnota Wspólnota Węgla i Stali Energii Atomowej Europejska (EWWiS) (EUROATOM) Traktat z Maastricht (1992) (zmiana zasad funkcjonowania i nazwy) Europejska Europejska Wspólnota Wspólnota Europejska Węgla i Stali Energii Atomowej Wspólnota (EWWiS) (EUROATOM) ...

Unia Europejska

Jakkolwiek w samym Traktacie o Unii Europejskiej nie rozstrzygnięto definitywnie sprawy włączenia Unii Zachodnioeuropejskiej do Unii Europejskiej pozostawiając tę sprawę do decyzji Rady Europejskiej, to jak wiemy, decyzja ta zapadła.

Unia Europejska.

Kolejnym etapem rozwoju Unii Europejskiej był Traktat Amsterdamski z 1997 roku, który wszedł w życie dopiero w maju 1999 roku i zwiększył on upraw-nienia Parlamentu Europejskiego, a także uprościł procedurę podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, zdecydowanie zwiększył kompetencje Unii w zakresie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a także Wspólnej Polityki Zagra-nicznej i ...

Unia Europejska

EFTA); 30 lipca 1961 roku w życie wchodzi program Wspólnej Polityki Rolnej (WPR); ma chronić rolników państw członkowskich prze konkurencją z zewnątrz; 8 kwietnia 1965 roku podpisany zostaje Merger Treaty (traktat scaleniowy) układ o scaleniu organów wykonawczych Wspólnot Europejskich (WE = EWWiS + EWG + Euratom) ; wchodzi w życie 1 stycznia 1967); 30 czerwca 1965 rozpoczyna się kryzys EWG wywołany wycofaniem się Francji z WPR; dopiero po kompromisie ...

Gezneza powstanie Unii Europejskiej

Gwarantuje 4 wolności w ramach Jednolitego Rynku europejskiego: - swobodny przepływ towarów - swobodny przepływ usług - swobodny przepływ osób - swobodny przepływ kapitału Służby celne dotyczą: - uniemożliwiania handlu organami ludzkimi - walka z narkotykami i pornografią - nielegalna emigracja - ochrona dzieł sztuki - przemytu przygranicznego - kontrola handlu Bronia - ochrona przed terroryzmem Instrumenty w ramach WPH - cła - ...

Unia Europejska

Jakkolwiek w samym Traktacie o Unii Europejskiej nie rozstrzygnięto definitywnie sprawy włączenia Unii Zachodnioeuropejskiej do Unii Europejskiej pozostawiając tę sprawę do decyzji Rady Europejskiej, to jak wiemy, decyzja ta zapadła.

Jak Powstała Unia Europejska

Jakkolwiek w samym Traktacie o Unii Europejskiej nie rozstrzygnięto definitywnie sprawy włączenia Unii Zachodnioeuropejskiej do Unii Europejskiej pozostawiając tę sprawę do decyzji Rady Europejskiej, to jak wiemy, decyzja ta zapadła.

Finanse Unii Europejskiej

redukcja kosztów transakcyjnych - widełki kursowe / cena skupu a sprzedaży / - prowizje za handel walutami - koszty ubezpieczenia się od ryzyka kursowego te korzyści odgrywają na kontynencie europejskim szczególna role ze względu na wysoki stopień otwarcia gospodarek europejskich ( średnio przeciętny kraj unii europejskiej eksportuje 1/3 PKB , import podobnie , oraz dalece zacieśnioną współpracę ( średnio 2/3 PKB export i import to wymiana z ...

Charakterystyka Unii Europejskiej jako najbardziej zaawansowane formy integracji

Komisja Europejska zarządza na co dzień Wspólnotami Europejskimi i administruje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację wspólnych przedsięwzięć, w tym przede wszystkim pięcioma głównymi funduszami wspólnotowymi: Europejskim Funduszem Socjalnym, Europejskim Funduszem Rozwoju, Europejskim Funduszem Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i ...

Unia Europejska - ogólne informacje

Unia Europejska, European Union, UE, związek 15 państw europejskich, utworzony na mocy traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej), czyli Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy i Wielką ...

Historia powstania Unii Europejskiej

• Komisja Europejska – w przeciwieństwie do rady nie jest organem przedstawicielskim państw członkowskich, lecz instytucją całkowicie związaną z Unią, która stoi na straży prawa europejskiego, opiniuje decyzje Rady oraz posiada monopol inicjatywy ustawodawczej w Unii.

Unia Europejska a polskie rolnictwo

Produkcja , koszty i dochody rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce i w Unii Europejskiej, w euro Polska, 1996r UE 15, 1995r Powierzchnia zagospodarowanych gruntów (ha) 8,7 32,1 ProdukcjaProdukcja roślinnaProdukcja zwierzęcaInna produkcjaDotacjaProdukcja całkowita 8219443037873288247 5683125772282722787839665227 Zużycie pośredniePodatki AmortyzacjaNakłady zewnętrzne(opłaty dzierżawne, odsetki od kredytów) 4456144876256 3102814779338705 Dochody gospodarstwa ...

Unia Europejska - historia i charakterystyka

• Parlament Europejski nie stanowi prawa w UE, ale uczestniczy w procesie decyzyjnym • Zatwierdza budżet Unii • Kontroluje pracę Komisji Europejskiej • Podejmuje inicjatywy ustawodawcze • Zatwierdza nowe wnioski o przystąpienie do Unii oraz układy stowarzyszeniowe i umowy handlowe z krajami trzecimi • Może ustanawiać tymczasowe Komitety Dochodzeniowe, badające ewentualne wykroczenia lub nieprawidłowości w stosowaniu prawa ...

Unia Europejska

2002 Delegaci rządów i parlamentów 15 państw Unii Europejskiej i 13 krajów kandydujących oraz instytucji UE zapoczątkowali prace "Konwentu Europejskiego" w sprawie nowej reformy Unii.

Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej i Polsce.

Wszystkie cele, aby zostać wprowadzone w życie muszą przejść żmudną drogę decyzyjną, która odbywa się na czterech poziomach: Rada Europejska - tworzą ją szefowie państw i rządów oraz przewodniczący Komisji Europejskiej, Ministrowie Spraw Zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej (jest to organ zwany Radą Unii Europejskiej ds.

Edukacja w Unii Europejskiej

Program służy następującym celom szczegółowym:  promowanie wysokiej jakości programów studiów, których dodatkową zaletą jest wyraźnie euro-pejski charakter, stanowiących atrakcyjną ofertę zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i po-za jej granicami;  zachęcenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów i nauczycieli akademickich z całego świata do zdobywania kwalifikacji i/lub doświadczenia w Unii Europejskiej i ...

Prawa Obywatela Unii Europejskiej

Inne prawa obywateli Unii Europejskiej Należeć do nich będą przede wszystkim regulacje zawarte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Unia europejska - historia, Polska w Uni.

Program pomocowy ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) jest nową formą pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw kandydujących Sapard jest jednym z trzech programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej (pozostałe to ISPA i Phare) dla 10 państw Europy Środkowej i Wschodniej starających się o członkostwo w Unii Europejskiej.

Unia Europejska

Unia Europejska jest związkiem państw członkowskich Wspólnot Europejskich (EWG, EWWiS i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej) utworzonym w 1993 roku.