Model umysłu

model umysłu - system założeń hipotetyczno-lcorcty-cznych odwzorujący pod jakimiś istotnymi względami strukturę i funkcje umysłu; m.u. ma wartość heurystyczną, ułatwia rozwiązanie konkretnego problemu, gdy jego bezpośrednie badanie jcsl niemo/, liwe. W znaczeniu metaforycznym m.u. współcześnie...

Fodora modułowa struktura umysłu

Fodora modułowa struktura umysłu - opis i wyjaśnienie umysłu (—modele umysłu) jako struktury, którą tworzą hierarchicznie zorganizowane trzy typy systemów: przekazujące (ang. transducem), wejścia (ang. input systems) \ procesory centralne (ang. central processors). Systemy przekazujące, odbierając...

Jaką rolę pełni odczytywanie stanów umysłu w procesie komunikacji?

W ostatnich latach, w związku z próbami określenia charakteru podstawowych deficytów poznawczych występujących w autyzmie, wiele miejsca psychologowie poświęcają problematyce odczytywania stanów umysłu. Przeprowadzane eksperymenty, wyniki obserwacji etologicznych, a także analiza porozumiewania się...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - DZIECIĘCE AKTYWNOŚCI UMYSŁU

Dziecięca aktywność umysłu – pojawia się miedzy 4 a 5 r .życia. Jest to koncepcja, bądź teoria, która pozwala dzieciom przewidywać i wyjaśniać zachowania innych osób, pragnienia, emocje, przekonania.

3 r. życia. Rzeczy i zdarzenia sa bezpośrednio odzwierciedlane przez umysł ( Flavel

1988, Perner...

Nauczając, trzeba umieć pogodzić troskę o wyrabianie automatyzmów z zadaniem rozbudzania umysłów, a jest to synteza niezmiernie trudna

„…Nauczając, trzeba umieć pogodzić troskę o wyrabianie automatyzmów z zadaniem rozbudzania umysłów, a jest to synteza niezmiernie trudna…” Nauczanie jest to działalność nauczyciela, o charakterze planowej, celowej pracy, ukierunkowanej na wyposażenie uczniów w wiadomości, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie ich zdolności . Nauczanie związane jest z uczeniem się, obydwa pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia. W procesie nauczania bieżę udział ...

Umysł, wyobraźnia, pamięć

Wrażenie jest to pierwotny i najbardziej podstawowy proces poznawczy człowieka. Powstaje na skutek bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego lub z wnętrza organizmu na zakończenia nerwowe (receptory), wywołując reakcję psychiczną. Jeden obiekt może jednocześnie działać na kilka rodzajów narządów zmysłowych, przez co jednocześnie możemy odczuwać kilka rodzajów wrażeń. Zapamiętywanie - jest to czynność i pierwsza faza procesu pamięciowego tzw.

Jakie są podstawowe funkcje umysłu?

Wszystkie informacje o otaczającym nas świecie - czyli to co widzimy, słyszymy, poznajemy smakiem, węchem lub dotykiem - zostają przekazane do mózgu za pośrednictwem zmysłów. Następnie wykorzystujemy tę wiedzę, robiąc użytek z pięciu podstawowych funkcji umysłu. Pięć podstawowych funkcji...

UMYSŁ

 

UMYSŁ gr. noris, phren; łc. animus, mens (2); ang. mind; fr. esprit; nm. Geist (1), Gemiit (2)

1. psych., t. pozn. Władze duchowej sfe­ry życia człowieka, tj. -^ intelekt i -^ wola, przejawiające się przede wszystkim w zdol­ności poznawania i wyboru. —> Rozum, -^ cogitatio.

2. psych., t. pozn. Mens —...

Psychologia społeczna Serce i umysł

Eliot Aronson Timothy D. Wilson Robin m. Akert Rozdzial 3 Psychologia społeczna Serce i umysł Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny Dysonans poznawczy- Popęd spowodowany poczuciem dyskomfortu, pierwotnie definiowany jako konsekwencja utrzymania dwóch lub więcej niezgodnych ze sobą elementów poznawczych, następnie określany jako konsekwencja zaangażowania się w działanie, które jest sprzeczne z koncepcja siebie jako osoby przyzwoitej i ...

Notatka z lektury Eliot Aronson „Psychologia społeczna. Serce i umysł” Rozdział VII: Konformizm: wpływanie na zachowanie.

Konformizm- to, jak ludzie zmieniają swoje zachowanie wskutek rzeczywistego (lub wyimaginowanego) wpływu innych osób. istnieją dwa główne powody, dla których zachowują się konformistycznie:  Informacyjny wpływ społeczny- pojawia się wtedy, gdy ludzie nie wiedzą, co zrobić albo co powiedzieć, aby ich zachowanie było poprawne (lub najlepsze). Taka reakcja zwykle następuje w nowych, zaskakujących albo kryzysowych sytuacjach, a więc wówczas, kiedy definicja sytuacji nie ...