Umowy międzynarodowe

Czytaj Dalej

POJĘCIE UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ I JEJ RODZAJE

Tryb zawierania umów międzynarodowych: Prosty (bez ratyfikacji lub zatwierdzenia) złożony (wymagają ratyfikacji lub zatwierdzenia) Etapy zawierania umowy międzynarodowej: rokowania zredagowanie tekstu umowy i podpisanie (czasem poprzedzone przez parafowanie) ratyfikacja lub zatwierdzenie wymiana lub złożenie dokumentów ratyfikacyjnych rejestracja publikacja wewnętrzna Rodzaje umów ...

Umowy międzynarodowe (traktaty, konwencje, pakty, układy)

Niektóre umowy ratyfikuje Prezydent zawiadamiając o tym Sejm i Senat, a inne wymagają wydania umowy upoważniającej do ratyfikacji ( umowy pokoju, układów politycznych lub wojskowych.

Umowy międzynarodowe jako źródła prawa administracyjnego

Istnieją umowy zatwierdzane przez RM i umowy resortowe, które nie wymagają ratyfikacji. Nastąpić to może na podstawie umowy międzynarodowej, której ratyfikacja wymaga szczególnego trybu.

Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

Zawarcie i ratyfikowanie umowy międzynarodowej przez dane państwo lub jego organ stwarza przesłankę wcielenia norm międzynarodowych zawartych w umowie do systemu prawa krajowego. Podlegają jej tylko umowy określone w odpowiednich aktach rangi konstytucyjnej.

Interpretacja umowy międzynarodowej

teorie interpretacyjne: • szkoła subiektywistyczna – interpretacja powinna zmierzać do ustalenia prawdziwej woli umawiających się stron; co strony chciały wyrazić w danym postanowieniu; • szkoła obiektywistyczna, tekstualna – nacisk na sam tekst umowy, który jest oświadczeniem woli stron a nie spekulować rzeczywisty zamiar stron; reguły interpretacyjne Instytutu PM i przepisy Konwencji wiedeńskiej; • szkoła teleologiczna, funkcjonalna ...

Umowy międzynarodowe w systemie źródeł prawa

Dotychczasowe przepisy prawne nie regulowały jednoznacznie stosunku wzajemnego ustawa – umowa międzynarodowa ratyfikowana przez głowę państwa.

Eurokanały logistyczne - Umowy międzynarodowe w ramach tworzenia kanałów eurologistycznych

Nadto wa¬runkiem dostosowania polskiego transportu do tworzenia eurosystemu logistycznego są: - Umowy Europejskie o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych (AGC), - porozumienie (UIC) w sprawie parametrów taboru kole¬jowego, - porozumienie o Głównych liniach Transportu Kombinowanego (AGTC), - umowy europejskie o głównych Drogach Ruchu Międzynarodowego (AGR), - dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie wymagań technicznych ...

Wejście w życie umowy międzynarodowej

: - wejście w życie umowy może być uzależnienie od zawarcia innej umowy np. Chodzi o to aby stronami umowy stały się nie jakiekolwiek ale określone państwa, których uczestnictwo jest potrzebne do nadania umowie rzeczywistej skuteczności w stosunkach międzynarodowych np.

ZASTRZEŻENIE DO UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

Zastrzeżenie jest dopuszczalne, gdy: brak w umowie przepisu zabraniającego zastrzeżeń (lub ich określonego rodzaju) dane zastrzeżenie nie jest sprzeczne z przedmiotem i celem umowy Pozostałe strony umowy mogą nie zgodzić się ze złożonymi zastrzeżeniami - umowa nie jest dla stron wiążąca.

DEPOZYTARIUSZ UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ (pojęcie, funkcja)

Najczęściej depozytariuszem jest państwo, na którego terytorium umowa została podpisana. Depozytariusz informuje strony umowy międzynarodowej o wszystkich dokumentach, notyfikacjach i zawiadomieniach dotyczących umowy.

PRZYCZYNY NIEWAŻNOŚCI UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

Przyczyny nieważności umowy międzynarodowej można podzielić na trzy grupy: związane z naruszeniem prawa wewnętrznego kontrahentów - sytuacja, kiedy zgoda na zawiązanie umowy została wyrażona z pogwałceniem normy prawa wewnętrznego, która ma zasadnicze znaczenie w tej dziedzinie; pogwałcenie to musi być oczywiste, czyli obiektywnie widoczne dla każdego państwa postępującego w danej sprawie, zgodnie ze zwyczajową praktyką i w dobrej ...

Ratyfikacja umowy międzynarodowej

Z reguły nie podlegają ratyfikacji: umowy resortowe, umowy zawierane w czasie wojny przez dowódców oraz deklaracja o treści politycznej przyjęte na spotkaniu mężów stanu.

Nieważność umowy międzynarodowej

Przyczyny nieważności umowy międzynarodowej: - przymus: przymus zastosowany wobec państwa w celu wymuszenia zgody na umowę powoduje to, iż umowa taka jest nieważna.

Zakres czasowy obowiązywania umowy międzynarodowej

umowa zawarta później uchyla moc obowiązującą umowy zawartej wcześniej, dot. 70 KW – stanowi, że umowa która wygasa nie wiąże już stron , jednak jest jeden wyjątek – stwierdzenie nieważności z istniejącą ius cogens (art.

Budowa umowy międzynarodowej

lub milczącego przedłużenia mocy obowiązującej umowy - korroboracja – wzmocnienie umowy - data i miejsce zawarcia umowy - podpisy i pieczęcie

PRZYCZYNY WYGAŚNIĘCIA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

wypowiedzenie umowy zgodnie z jej postanowieniami (gdy liczba stron w umowie wielostronnej spadnie do określonego minimum - umowa taka wygasa) II. jednostronne wycofanie się z umowy (jeśli umowa tego nie przewiduje) 4.

SKUTKI NIEWYKONANIA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

sankcje polityczne bądź gospodarcze (zależnie od rodzaju niewykonanej umowy) – tylko RB kontrola specjalnej organizacji czy agencji nad tym państwem

Etapy zawierania umowy międzynarodowej

- rokowania (negocjacje) – w umowach bilateralnych przedstawiciele państw zainteresowanych wymieniają noty, natomiast przy umowach multilateralnych organizowane są zazwyczaj konferencje, na których decyzje podejmowane są przez głosowanie - parafowanie – tekst umowy został już ustalony i nie można w nim niczego zmieniać a parafa potwierdza autentyczność - podpisanie – przez złożenie podpisu charakteru prawnego nabierają tyle te ...

Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umów - Wpływ wybuchu wojny na umowy międzynarodowe

umowy wielostronne nie tracą mocy obowiązującej w następstwie wojny, a tylko ulega ona zawieszeniu w stosunkach między państwami wojującymi; są przywracane po przywróceniu stanu pokoju; kategorie umów, które nie tracą mocy obowiązującej podczas wojny: umowy zawierane na czas wojny (prawo wojenne), umowy zawierające klauzule obowiązywania w czasie także wojny (np.

MODYFIKACJA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

Każda umowa, w każdym czasie, może być zmodyfikowana zgodną wolą wszystkich jej stron. Można to określić w ten sposób, że państwa są gospodarzami umowy, którą zawarły.