Umowa międzynarodowa

Czytaj Dalej

Umowa międzynarodowa - zagadnienia ogólne

Z reguły umowy dzieli się na: a) umowy państwowe podlegające ratyfikacji przez głowę państwa, za które uważa się w szczególności: traktaty pokoju, układy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy oraz inne umowy polityczne, umowy dotyczące spraw zastrzeżonych do uregulowania w drodze ustawy lub zawierające postanowienia odbiegające od obowiązującego ustawodawstwa, inne umowy, jeżeli strona wyraziła na to zgodę ze względu na ...

Umowa międzynarodowa

W razie gdy następuje kolizja umowy międzynarodowej a jakąś ustawą, wówczas pierwszeństwo ma umowa międzynarodowa. umowy nie podlegające ratyfikacji Ratyfikowane są umowy międzynarodowe: - o których mowa w art.

Umowa międzynarodowa- wygaśnięcie .

Działania poszczególnych stron umowy , w wyniku którego umowa dla danego, konkretnego państwa przestaje być obowiązująca, określa się mianem wypowiedzenia umowy lub mianem wycofania się z umowy.

Umowa międzynarodowa jako źródło prawa wspólnotowego

Umowy te można podzielić: Umowy samodzielnie zawierane przez Wspólnoty z państwami z jednym lub kilkoma państwami trzecimi; umowy te zwierane są wówczas, gdy przedmiot umowy mieści się w całości w zakresie traktatowych kompetencji Wspólnot Umowy mieszane zawierane przez Wspólnoty i państwa członkowskie, z jednej strony oraz przez państwa trzecie z drugiej strony; takie umowy są zawierane w ...

Umowa międzynarodowa jako źródło prawa

Wrazie gdy następuje kolizja umowy międzynarodowej a jakąś ustawą, wówczas pierszeństwo ma umowa międzynarodowa. Sejm może w sprawie podpisania umowy międzynarodowej zarządzić referendum.

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Ustalenie tekstu i podpisanie umowy

2 Konwencji wiedeńskiej 1969 – „pełnomocnictwo oznacza dokument wystawiony przez kompetentną władzę państwową, wyznaczający pewną osobę lub osoby do reprezentowania państwa w negocjowaniu, przyjęciu lub ustaleniu autentyczności tekstu traktatu, w wyrażeniu zgody państwa na związanie się traktatem lub dokonaniu jakiejkolwiek czynności związanej z traktatem” - W Polsce pełnomocnictwa do prowadzenia rokowań i parafowania podpisuje bądź minister spraw ...

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Ratyfikacja i wejście w życie

Klauzule ratyfikacyjne – w treści umowy zaznacza się , że dana umowa podlega ratyfikacji.

Umowa międzynarodowa - Forma umów międzynarodowych

7) Korroboracja – wzmocnienie umowy 8) Data i miejsce zawarcia umowy 9) Podpisy i pieczęcie.

WYMÓG REJESTRACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH (art. 102 Karty NZ)

ONZ winna dokonać rejestracji, gdy chodzi o umowę, której stroną jest ONZ albo gdy została ona upoważniona przez strony umowy do dokonania rejestracji, lub gdy jest ona depozytariuszem danej umowy wielostronnej.

UMOWA MIĘDZYNARODOWA A PAŃSTWA TRZECIE (zasada ogólna i wyjątki od niej)

Umowa na korzyść trzeciego państwa tworzy prawa dla państwa nie będącego stroną umowy, jeśli następnie wyraziło ono zgodę na przyjęcie korzyści i zawiadomiło o tym strony lub też zgoda ta może być domniemana (milcząca) nie obowiązuje w stosunku do państw, które dopuściły się agresji.

Kompetencje wspólnot UE do zawierania umów międzynarodowych – doktryna paralelizmu

 

Wyraźna kompetencja Wspólnot do zawierania umów międzynarodowych ze skutkiem wiążącym państwa członkowskie dotyczy umów stowarzyszeniowych (art.310 TWE) i umów handlowych (art.133 TWE). W związku z tak lakonicznym uregulowaniem zewnętrznych kompetencji prawodawczych Wspólnot orzecznictwo ETS...

Obowiązek przestrzegania i zasady interpretacji umów międzynarodowy - Interpretacja umów międzynarodowych

teorie interpretacyjne: - szkoła subiektywistyczna – interpretacja powinna zmierzać do ustalenia prawdziwej woli umawiających się stron; co strony chciały wyrazić w danym postanowieniu; - szkoła obiektywistyczna, tekstualna – nacisk na sam tekst umowy, który jest oświadczeniem woli stron a nie spekulować rzeczywisty zamiar stron; reguły interpretacyjne Instytutu PM i przepisy Konwencji wiedeńskiej; - szkoła teleologiczna, funkcjonalna – nacisk na ...

Bezpośrednia stosowalność umów międzynarodowych

Jeżeli więc występuje rozbieżność miedzy treścią umowy międzynarodowej ratyfikowanej a ustawy, to wówczas przepis umowy międzynarodowej ratyfikowanej jest stosowany bezpośrednio.

Pełnomocnictwo do zawierania umów międzynarodowych

Z tytułu pełnionych funkcji, bez pełnomocnictwa, można uznać za pełnomocników następujące osoby: - szefowie państw, rządów i ministrów zagranicznych – dla wszystkich czynności związanych z zawarciem umowy - szefów misji dyplomatycznych – dla przyjęcia tekstu umowy - przedstawicieli akredytowanych przez państwa bądź na konferencji międzynarodowe, bądź przy organizacji międzynarodowej lub jednym z jej organów ...

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Rejestracja i publikacja umów

zasada jawności stosunków międzynarodowych i zaniechanie „tajnej dyplomacji”, która stała się przyczyną wojen światowych – art. 102 Karty NZ nakłada na państwa członkowskie obowiązek rejestracji umów jednak bez sankcji nieważności w przypadku nie zarejestrowania.

Publikacja umów przez...

Obowiązek przestrzegania i zasady interpretacji umów międzynarodowy - Pacta sunt servanda

obowiązek przestrzegania zawartych umów (pacta sunt servanda) – moc obowiązującą tej zasady wywodzi się z prawa zwyczajowego; znalazła ona potwierdzenie w wielu umowach międzynarodowych: na konferencji londyńskiej 1871, w Pakcie Ligi Narodów; Karta NZ; Deklaracja przyjaznych stosunków i współpracy z 1970 r.

Rodzaje umów międzynarodowych

Ze względu na liczbę kontrahentów rozróżnia się umowy: bilateralne (czyli umowy dwustronne) oraz multilateralne (umowy wielostronne). W umowach wielostronnych możemy wyróżnić także umowy wielostronne półotwarte.

Zakres mocy obowiązującej umów międzynarodowych - Obowiązywanie umów w czasie i przestrzeni

umowa zawarta później uchyla moc obowiązującą umowy zawartej wcześniej, dot. f) Umowa wiąże każde państwo w odniesieniu do całego terytorium, chyba, że umowa postanawia inaczej (art.

Zakres mocy obowiązującej umów międzynarodowych - Zakres mocy obowiązującej umów wobec państw trzecich

Zawierane są umowy wywierające skutek prawny w państwach trzecich: umowy ustanawiające prawa dla państw trzecich i umowy ustanawiające obowiązki dla państw trzecich (nie bez zgody państwa trzeciego).

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Typowe klauzule występujące w umowach międzynarodowych

Klauzula arbitrażowa (koncyliacyjna) – zobowiązanie do przekazywania jakichkolwiek sporów wynikłych na tle stosowania umowy do sądu rozjemczego (komisji koncyliacyjnej).