Pojęcie umowy, rodzaje i formy umów

UMOWA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Przejście własności nieruchomości na podstawie umowy - rożnice przy zawieraniu umów zbycia nieruchomości od umów zbycia ruchomości sprowadzają się przede wszystkim do zakazu zbywania nieruchomości z zastrzeżeniem warunku lub terminu (umowa taka staje się tylko umową zobowiazującą do przeniesienia własności nie przenosząc samego prawa bezpośrednio) oraz do szczególnej formy (aktu notarialnego) bezwarunkowo niezbędnej dla ...

Rodzaje umów o pracę

Podstawowymi cechami tej umowy są: •Istnienie więzi prawnej między pracodawcą a pracownikiem (tylko podczas okresu na jaki umowa została zawarta), •Nie może być wypowiedziana przez żadną ze stron (gwarantuje to stabilizację stosunku pracy), •Każda następna umowa zawierana na czas określony, jeśli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej, a nawiązaniem następnej umowy nie przekracza 1 miesiąca, równoznaczna jest z zawarciem umowy ...

Rodzaje umów o pracę

Innymi umowami o pracę niepodlegającymi pod Kodeks Pracy, a pod Kodeks Cywilny są: • umowa o dzieło, • umowa zlecenie, • umowa agencyjna, • umowa o pracę nakładczą Umowa o dzieło To jeden z tych szczególnych typów umowy (podobnie jak umowa zlecenia), w związku z którą pracodawca nie jest zobowiązany kodeksem pracy do urlopów, odpraw, zasiłków itp.

Umowa międzynarodowa - zagadnienia ogólne

Z reguły umowy dzieli się na: a) umowy państwowe podlegające ratyfikacji przez głowę państwa, za które uważa się w szczególności: traktaty pokoju, układy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy oraz inne umowy polityczne, umowy dotyczące spraw zastrzeżonych do uregulowania w drodze ustawy lub zawierające postanowienia odbiegające od obowiązującego ustawodawstwa, inne umowy, jeżeli strona wyraziła na to zgodę ze względu na ...

Stosunek pracy - umowa o pracę

Umowa na czas określony - charakterystyczną cechą tej umowy jest podanie przez strony w treści umowy konkretnej daty jej rozwiązania. Podpisanie w takim przypadku umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub nie podpisanie umowy w ogóle jest niezgodne z prawem.

Umowa o prace

Innymi umowami o pracę zawieranymi na czas określony, niepodlegającymi pod Kodeks Pracy, a pod Kodeks Cywilny są: umowa o dzieło, umowa zlecenie oraz umowa agencyjna.

Pojęcie umowy i rodzaje umów o pracę

następuje, gdy przerwa między rozwiązaniem poprzedniej umowy a, nawiązaniem kolejnej umowy o pracę trwa co najmij 31 dni W umowie na czas określony konieczne jest określenie czasu na jaki została zawarta ponieważ umowa zawarta bez wskazania jej trwania końcowego nie jest umową na czas określony , nawet gdy została tak nazwana przez strony Umowa na czas wykonania określonej pracy Umowę na czas wykonania określonej pracy zawiera się ...

Umowa agencyjna

Prowizja należy mu się po rozwiązaniu umowy, gdy propozycję zawarcia umowy dający zlecenie lub agent otrzymał od klienta przed rozwiązaniem umowy agencyjnej lub gdy do jej zawarcia doszło w przeważającej mierze w wyniku jego działalności w okresie trwania umowy agencyjnej, a zarazem w rozsądnym czasie od jej rozwiązania.

Charakterystyka umów w prawie cywilnym

Kodeksy Cywilnego „Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.

Rodzaje umów o pracę

Umowa na czas określony Umowa o pracę na czas określony jako umowa terminowa zakłada, że stosunek pracy zostanie rozwiązany po upływie terminie, na który umowa została zawarta.

Prawo handlowe i gospodarcze: "Pojęcie i rodzaje umów obrotu gospodarczego"

Podziału umów obrotu gospodarczego można również dokonać na podstawie innych kryteriów: 1) umowy krótkoterminowe (współdziałanie krótsze niż rok), 2) umowy długoterminowe (kryterium czasu, na jaki zostały zawarte), 3) umowy ramowe i wykonawcze, 4) umowy adhezyjne (przez przystąpienie do treści ustalonej jednostronnie przez stronę umowy), 5) umowy zawarte w trybie oferty, negocjacji, przetargu i aukcji.

Umowa ubezpieczenia

Przyjmując za kryterium podziału czas trwania umowy, można wyróżnić następujące: - umowy wieloletnie, - umowy roczne, umowy krótkoterminowe, - umowy o świadczenia jednorazowe.

Podobieństwo i różnice między umową czarterową a kontaraktem przewozowym.

W umowie czarterowej na czas można wyróżnić następujące grupy klauzul: 1) Klauzule podstawowe regulujące zmienne warunki umowy uzgadniane między stronami w trakcie negocjacji głównych i szczegółowych warunków czarterpartii; 2) Klauzule regulujące warunki wykonywania umowy oraz realizacji wzajemnych praw i obowiązków stron; 3) Klauzule generalne (ogólne) regulujące prawa i obowiązki stron oraz odpowiedzialność stron z tytułu umowy.

Umowa o prace

Elementy umowy o pracę: data zawarcia umowy; określenie rodzaju umowy; określenie stron umowy; określenie rodzaju pracy; określenie czasu pracy; określenie wynagrodzenia; określenie miejsca pracy.

„Reasekuracja” - istota, zadania i rodzaje umów

Umowy fakultatywne, które stosowane są w przypadkach, kiedy jednostkowe ryzyko jest bardzo duże lub specyficzne i przekracza możliwości danego towarzystwa Umowy fakultatywne są zawierane i negocjowane odrębnie dla konkretnej umowy ubezpieczenia.

Umowa agencyjna

Prowizja należy mu się po rozwizaniu umowy, gdy propozycję zawarcia umowy otrzymano od klienta przed rozwizaniem lub gdy do umowy doszło w większej mierze dzięki agentowi.

PRZYKŁADOWA UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia ( polisa ) nie obejmuje całego okresu umowy leasingowej leasingobiorca ma obowiązek przesłania kopii dodatkowych umów ( polis ) w terminie 14 dni od daty, w której było wymagalne odnowienie umowy ubezpieczenia.

Umowa cywilno-prawna

umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa składu, umowa rachunku bankowego) Tryby zawarcia umowy cywilnoprawnej Umowa cywilno prawna może być zawarta w 3 trybach, które przewiduje Kodeks Cywilny: 1) Tryb ofertowy - polega na tym, iż jedna strona składa oświadczenie woli drugiej stronie, wyrażające chęć zawarcia umowy oraz określające istotne postanowienia tejże umowy 2) Aukcja lub przetarg - tryb ...

Umowa o pracę

Jeżeli strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony, na następujące po sobie okresy a przerwa między tymi umowami nie przekroczyła 1 miesiąca, to zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoważne w skutkach prawnych zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Umowa realna

Do przeniesienia własności wymagane jest przeniesienie posiadania rzeczy, podobnie, gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe, umowa pożyczki (art.