Umorzenie

Czytaj Dalej

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Skutki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego

Skutki zawieszenia i umorzenia: Różnica pomiędzy zawieszeniem a umorzeniem - tkwi w skutkach prawnych obu instytucji.

Umorzenie postępowania administracyjnego

Umorzenie fakultatywne: - organ może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego

Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania; jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę; w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osoba zmarłą; gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe ( gdy organ, uwzględniając w całości skargę, uchylił zaskarżony akt) Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na ...

Umorzenie zobowiązań wg. prawa cywilnego

Innym od poprzednich sposobów umorzenia zobowiązania jest nowacja. Dotychczasowe zobowiązanie ulegało wprawdzie umorzeniu, ale na jego miejsce powstawało natychmiast inne, z jakimś tylko nowym elementem.

Postępowanie wyjaśniające - Umorzenie postępowania administracyjnego

Decyzja o umorzeniu postępowania wywołuje jedynie skutki procesowe w postaci zakończenia postępowania w danej instancji (art. Wydanie przez organ decyzji o umorzeniu postępowania na odstawie art.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli występują następujące przesłanki: a) wina sprawcy i społeczna szkodliwość popełnionego czynu przez niego nie są znaczne; b) okoliczności przestępstwa nie budzą wątpliwości; c) sprawca nie był dotąd karany za przestępstwo umyślne; d) jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia pozwalają przypuszczać, że mimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał prawa, a w ...

Omów instytucję umorzenia zaległości podatkowej

Umorzenie zaległości podatkowej odnosi się do zobowiązania, które stało się zaległością podatkowa, W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, może umorzyć w całości lub części zaległość podatkowa lub odsetki za zwłokę.

Umorzenie a zawieszenie postępowania administracyjnego

Umorzenie postępowania następuje: - jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę; - w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot posterowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłą, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania; - gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania następuje poprzez postanowienie z możliwym zażaleniem do niego, powoduje ono uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych też poprzez postanowienie z zażaleniem jako odwołaniem.

Zawieszenie i umorzenie postępowania przed NSA

Umorzenie następuje, gdy skarżący cofnie skargę, sąd wyraża na to zgodę, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy byłoby bezprzedmiotowe lub orzeczenie sądu zbędne. Inną przyczyną umorzenia jest śmierć skarżącego.

Czym różni się zaniechanie poboru od umorzenia zaległości podatkowej

Kompetencje do podjęcia tych decyzji w stosunku do indywidualnego podatnika ma naczelnik urzędu skarbowego bez ograniczeń kwotowych; minister finansów może dokonać umorzenia grupom podatników, dokonując tego w drodze rozporządzenia.

Umorzenie postępowania cywilnego

Umorzenia postępowania polegające na jego zastoju trwałym i ostatecznym wskutek zajścia zdarzeń, które uniemożliwiają osiągnięcie właściwego celu procesu, tj. , sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postę­powania, jeżeli: • powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew (art.

Umorzenie zobowiązań wg. prawa pretorskiego

Umorzenie zobowiązania wg ius honorarium polegało na tym, że dłużnik pozwany o spełnienie świadczenia bronił się „przy pomocy zarzutu” (ope exceptionis) i w ten sposób paraliżował powództwo.

JAKIE SĄ PRZESŁANKI WARUNKOWEGO UMORZENIA POSTĘPOWANIA KARNEGO?

66 KK Są one następujące: popełnione przestępstwo jest zagrożone karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności sprawca nie był dotychczas karany za przestępstwo umyślne (nie bierze się jednak pod uwagę skazań, które uległy zatarciu) okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne istnieje pozytywna prognoza co do tego, że sprawca pomimo umorzenia postępowania ...

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

Organ podatkowy może z urzędu umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe gdy np.

Omów instytucję umorzenia zaległości podatkowej z urzędu

Umorzyć zaległość z urzędu można gdy: -Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne -Jeżeli kwota zaległości podatkowej nie przekracza 5- krotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym -Kwota zaległości podatkowej nie zostanie zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym podatnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub ...

Sposoby umorzenia zobowiązań

Prawo cywilne:

a/. najprościej było wykonać zobowiązanie,

b/. wierzyciel mógł także zwolnić dłużnika z jego wykonania (przez stypulację lub wpis do ksiąg przychodu nigdy nie otrzymanego)

c/. mogła zajść nowacja (novatio) czyli odnowienie polegające na zastąpieniu dotychczasowego...