Ulgi podatkowe

Czytaj Dalej

Zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe

Pewne formy ulgowego traktowania podatników przewidują też (nie stosując jednak terminu ulga) przepisy ogólne dotyczące zobowiązań podatkowych.

ULGI I ZWOLNIENIA PODATKOWE

Ulga ma na celu tylko redukcję obciążenia podatkowego. Zwolnienie to zabieg dokonywany na podmiocie lub przedmiocie opodatkowania; ulga jest jedynie korektą podstawy opodatkowania, stawki podatkowej lub kwoty podatku.

Omów podobieństwa i różnicę pomiędzy zwolnieniem a ulgą podatkową

Zwolnienia podatkowe polegają na tym, że państwo w ramach polityki fiskalnej wyłącza pewna grupę podatników lub pewna cześć przedmiotu opodatkowania z obowiązku zapłacenia podatku. Ulga podatkowa to częściowe ograniczenie ciężaru podatkowego.

Podatek VAT – stawki, podatnicy, obowiązek podatkowy, ulgi.

obowiązywały w Polsce dwa odrębne podatki obrotowe, które odzwierciedlały zasadę nierówności podatkowe w przekroju międzysektorowym. W polskim systemie podatkowym podatek VAT jest podatkiem rzeczowym, zwyczajnym i obligatoryjnym.

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Przewiduje on możliwość: odroczenia terminu płatności podatku rozłożenia płatności podatku na raty odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych odsetek za zwłokę opłaty prolongacyjnej zawsze na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

KARTA PODATKOWA

W przypadku takiej decyzji podatnicy: są obowiązani płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy, obowiązek założenia właściwych ksiąg powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej; kwoty wpłacone z tytułu karty podatkowej ...

Stawki karty podatkowej

Zasady obniżek O 80 % zniżki przysługuje podatnikowi prowadzącemu działalność w ramach części I tabeli, jeśli jest zatrudniany na podstawie umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w innej firmie, 0 20 % zniżki ze względu na wiek (podatnik nabywa prawo do tej zniżki po ukończeniu 65 lat) lub inwalidztwo, 0 10 % zniżki na każdą osobę częściowo niezdolną do pracy ale pod warunkiem, że ta osoba nie pobiera renty lub z niej zrezygnowała oraz ...

OBOWIĄZEK PODATKOWY

I tak przy eksporcie towarów o powstaniu obowiązku podatkowego decyduje data potwierdzenia przez graniczny urząd celny wywozu towaru poza granicę, a przy eksporcie usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu ich wykonania.

Strategia podatkowa firmy

Jednak łączne obciążenia podatkowe działalności gospodarczej stosunkowo duże, oprócz wspomnianego już podatku wyróżnia się bowiem wiele innych podatków, które dosyć poważnie obciążają przedsiębiorstwo.

Właściwość organów podatkowych

Do zakresu działania urzędów skarbowych w I instancji należy: ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności na podstawie odrębnych przepisów; rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych; wykonywanie kontroli podatkowej; podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisów, dochodów ...

Strony postępowania podatkowego

  Stroną w postępowaniu podatkowym jest każdy, kto żąda czynności organu podatkowego, do kogo czynność organu podatkowego się odnosi lub czyjego interesu działanie organu podatkowego choćby pośrednio dotyczy.

Środki egzekucji zobowiązań podatkowych

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym z najskuteczniejszych środków przymusowego wykonania zobowiązań podatkowych osób fizycznych i utrzymujących się z pracy.

Stadia kontroli spraw podatkowych

1 ustawy o NSA – organ podatkowy ma możliwość dokonania samokontroli swego roztryśnięcia. Strony wzywa się do uiszczenia wpisu stosunkowego lub wpisu stałego od złożonej skargi na decyzje podatkowe.

Obecny system podatkowy

217 ustrojodawca postanowił, że: nakładanie: podatków, innych danin publicznych, określanie: podmiotów opodatkowania, przedmiotów opodatkowania, stawek podatkowych, kategorii podmiotów zwolnionych od podatków, zasad przyznawania ulg i umorzeń podatkowych może następować wyłącznie w drodze ustawy.

System podatkowy

  System podatkowy jest wypadkową wpływów i kompromisów: -ekonomicznych, -politycznych, -społecznych.

Powstanie obowiązku podatkowego

 

powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania tego obowiązku;

powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowla została ukończona/ rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich...